Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen men har i Linköpings kommun utökats till 150 meter för Roxen, Järnlunden, Göta kanal och Kinda Kanal.

Vad är syftet med strandskyddet?

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

Det är i de flesta fall kommunen som hanterar frågor om dispens från strandskyddsbestämmelserna. När det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden (t ex nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, kulturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden) prövas frågan om dispens hos Länsstyrelsen.

För arbete i vatten behövs också tillstånd från Länsstyrelsen.

Det kan exempelvis handla om att bygga ett båthus eller en ny brygga.

Om du vill bygga på land inom strandskyddat område måste du redovisa en tomtplatsavgränsning. Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där kan ägaren hävda en hemfridszon, privat zon. Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats.

Webbguide om strandskydd

Regler för strandskydd 

Inom den strandskyddade zonen gäller förbud mot att:

  • Uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer.
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Länsstyrelserna ska granska alla dispenser och upphävanden av strandskydd inom detaljplaner som beviljas i länet. Om ett beslut är felaktigt ska de upphäva beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till högre instans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 april 2020