Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen men har i Linköpings kommun utökats till 150 meter för Roxen, Järnlunden, Göta kanal och Kinda Kanal.

Vad är syftet med strandskyddet?

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv. 

Det är i de flesta fall kommunen som hanterar frågor om dispens från strandskyddsbestämmelserna. När det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden prövas frågan om dispens hos Länsstyrelsen.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • Nationalparker
 • Naturreservat
 • Naturvårdsområden
 • Kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • Biotopskyddsområden

För arbete i vatten behövs också tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan exempelvis handla om att bygga ett båthus eller en ny brygga.

Om du vill bygga på land inom strandskyddat område måste du redovisa en tomtplatsavgränsning. Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där kan ägaren hävda en hemfridszon, privat zon. Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats.

Regler för strandskydd 

Inom den strandskyddade zonen gäller förbud mot att:

 • Uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål.
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer.
 • Utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
 • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Strandskyddsdispens

För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §.

 1. Redan ianspråktaget område
  Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre ärallemansrättsligt tillgängligt.
 2. Område väl avskilt från stranden
  Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetenstillgång till stränder, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt.Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.
 3. Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
  Anläggningar vid vatten, i vissa fall. Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.
 4. Utvidga en pågående verksamhet
  Utvidga en pågående verksamhet kan vara skäl för dispens. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.
 5. Angeläget allmänt intresse
  Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.
 6. Annat mycket angeläget intresse
  Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.

Dispens inom område för landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens översiktsplan (se miljöbalken 7 kap 18 d §).

Hänsyn till växt- och djurlivet

De skäl som räknats upp ovan utgår huvudsakligen från de allemansrättsliga värdena. En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas.

Vad är inte särskilda skäl?

I många beslut där dispens har beviljats, anges som enda motiv att åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påverkas påtagligt. Detta är inte sådana särskilda skäl som avses i miljöbalken, utan en förutsättning för att dispens ska kunna medges, om det dessutom finns särskilda skäl.

Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, tas i miljöbalkspropositionen upp som ett vanligtvis ogiltigt skäl för dispens.

Personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller en önskan om att bosätta sig nära resten av sin familj, räknas inte heller som särskilda skäl.

Länsstyrelserna ska granska alla dispenser och upphävanden av strandskydd inom detaljplaner som beviljas i länet. Om ett beslut är felaktigt ska de upphäva beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till högre instans.

Senast uppdaterad den 2 oktober 2020