Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Luftkvalitet

Utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste decennierna. Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxid och även kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen minskat. Trots det är luftkvaliteten fortfarande inte tillfredställande.

I Linköping är det framförallt trafiken som bidrar till luftföroreningar. Den luftförorening som höga halter har uppmätts för är partiklar, PM10. Det är framförallt på vårvintern och endast i enstaka gatumiljöer med starkt trafikerade gator som höga partikelhalter har uppmätts.

Mätningar av luftkvalitén i gaturum och urban bakgrund

Linköpings kommun har sedan 2004 mätt partikelhalten, PM10 på två centrala gaturum i staden. Först på Drottninggatan och sedan 2010 på Hamngatan.

Sedan vinterhalvåret 1986-1987 har kommunen deltagit i de urbanmätningar som IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, genomför tillsammans med ett antal kommuner i landet. I Linköping sker mätningar av svaveldioxid, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen (VOC). Under åren 2014-2016 har även mätningar av partiklar (PM10 samt PM2,5) i urban bakgrund genomförts.

Gaturum: mätning på en plats där många människor vistas med direkt påverkan från en utsläppskälla.

Urban bakgrund: mätning på en plats där många människor vistas utan direkt påverkan från en utsläppskälla.

Hälsoeffekter

Framförallt i städer med mycket trafik, industrier och uppvärmning av hus kan dålig luftkvalitet uppstå. Luftföroreningar orsakar problem för människors hälsa och miljön.

Partiklar bedöms vara den luftförorening som idag orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Tydliga samband finns mellan exponering för inandningsbara partiklar och nedsatt lungfunktion, astma, KOL och hjärt- och kärlsjukdomar. Även luftföroreningar i form av kvävedioxid, svaveldioxid och ozon kan ge upphov till irritationer i luftvägarnas slemhinnor.

I naturen kan luftföroreningar medföra negativa effekter på skog och grödor. Luftföroreningar kan också genom korrosion och vittring förstöra husfasader och andra kulturskatter.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Regeringen har fastställt miljökvalitets normer (MKN) för utomhusluft för att skydda människors hälsa och miljön. Gränsvärden som miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en oaccepterad nivå av luftföroreningar. Sveriges kommuner ansvarar för kontroll av MKN för partiklar (PM10 och PM2,5) kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bensen, bly, arsenik, kadmium, nickel, kolmonoxid (CO) och Benso(a)pyren.

Miljömålet ”Frisk Luft”

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål. För luftkvalité finns bland annat målet ”Frisk luft” som innebär att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2019