Luftkvalitet

Utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste decennierna. Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxid och även kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen minskat. Trots det är luftkvaliteten fortfarande inte tillfredställande.

Linköpings kommun har i olika omgångar sedan slutet av 60-talet genomfört luftkvalitetsmätningar. Idag genomförs mätningar av sot, svaveldioxid, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen (VOC) i såkallad urban bakgrund. Partiklar, PM10, mäts i gaturum.

I Linköping är det framförallt trafiken som bidrar till luftproblem. Den luftförorening för vilken höga halter har uppmätts är partiklar, PM10. Det är framförallt på vårvintern och endast i enstaka gatumiljöer med starkt trafikerade gator som höga partikelhalter har uppmätts.

Hälsoeffekter

Framförallt i städer med mycket trafik, industrier och uppvärmning av hus kan dålig luftkvalitet uppstå. Luftföroreningar orsakar problem för människors hälsa och miljön.

Partiklar bedöms vara den luftförorening som idag orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Tydliga samband finns mellan exponering för inandningsbara partiklar och nedsatt lungfunktion, astma, KOL och hjärt- och kärlsjukdomar. Även luftföroreningar i form av kvävedioxid, svaveldioxid och ozon kan ge upphov till irritationer i luftvägarnas slemhinnor.

I naturen kan luftföroreningar medföra negativa effekter på skog och grödor. Luftföroreningar kan också genom korrosion och vittring förstöra husfasader och andra kulturskatter.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

I förordning (SFS 2010:477) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för bland annat partiklar (PM10) och kvävedioxid. Miljökvalitetsnormer (MKN) ska ange föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normerna får inte överskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder. Att normerna inte överskrids ska kontrolleras av kommunerna.

Miljömålet ”Frisk Luft”

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål. För luftkvalité finns bland annat målet ”Frisk luft” som innebär att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

 

Mätningar i urban bakgrund

Med urban bakgrund menas en plats där många människor vistas utan direkt påverkan från en utstläppskälla. Mätningar i urban bakgrund ger en generell bild av luftföroreningshalten och möjligheter att följa trendutvecklingen för olika luftföroreningar. En provtagningsplats i så kallad urban bakgrund ger en bild av människors långtidsexponering för luftföroreningar generellt.

Sedan vinterhalvåret 1986-1987 har kommunen deltagit i de urbanmätningar som IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, genomför tillsammans med ett antal kommuner i landet. I Linköping sker mätningar av svaveldioxid, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen (VOC). Under 2014 har även mätningar av partiklar (PM10 samt PM2,5) genomförts vilket även kommer att fortgå under 2015. Mätstationen finns på Djurgårdsgatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2018