Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Luftkvalitet

Linköpings kommun ansvarar för att kontrollera att utomhusluften inte överskrider gränsvärdena, de så kallade miljökvalitetsnormerna, för luftkvalitet. Här kan du läsa mer om vårt arbete för en förbättrad luftkvalitet.

Linköpings kommun är medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund

Linköpings kommun är medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund med start år 2021. Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten åt sina medlemmar. Medlemskapet innebär ett lyft i hur luftkvaliteten kontrolleras i kommunen då experter inom luftkvalitet utför, bedömer och analyserar resultatet av mätningarna som genomförs. Medlemskapet innebär även att kommunen ca 2022 får tillgång till en yttäckande kartläggning där luftföroreningshalten beräknas för hela kommunen.

Kontrollkrav för utomhusluft

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft för att skydda människors hälsa och miljön. Gränsvärden som miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en oaccepterad nivå av luftföroreningar. Sveriges kommuner ansvarar för kontroll av MKN för partiklar (PM10 och PM2,5) kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bensen, bly, arsenik, kadmium, nickel, kolmonoxid (CO) och Benso(a)pyren.

I Linköpings kommun är det särskilt viktigt att kontrollera partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2 då det är dessa föroreningar som kan förekomma i höga halter på vissa hårt trafikerade gator i staden.

Miljömålet ”Frisk Luft”

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål. För luftkvalité finns bland annat målet ”Frisk luft” som innebär att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Linköpings kommun strävar efter att miljömålet Frisk luft på sikt ska uppnås.

Senast uppdaterad den 1 februari 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: