Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om undersökningarna vid före detta Sjöbacka såg.

Vad har gjorts hittills?

Sågverksområdet har undersökts vid flera tillfällen. Den första undersökningen genomfördes hösten 2007, då en översiktlig markundersökning utfördes. Undersökningen omfattade provtagning och analys av jord, grundvatten och sediment. Resultaten visade att det förekommer dioxin i mark och i sediment.

En förstudie genomfördes under 2011-2012, som bekräftade att marken är förorenad med höga halter av dioxiner. Däremot har sedimentundersökningar visat motstridiga data mellan denna förstudie och de översiktliga undersökningarna som genomfördes 2007.

Hösten 2015 utfördes undersökningar motsvarande en huvudstudie. Provtagning i jord, grundvatten och sediment genomfördes. Resultaten visade att det förekommer höga dioxinhalter i ytlig jord på impregneringsplatsen, i sediment i ett dike öster om impregneringsplatsen och i strandnära sediment i Norrbysjön. Dioxiner detekterades även i grundvattnet på impregneringsplatsen.

En åtgärdsförberedande undersökning genomfördes 2018. Resultaten visar att dioxinföroreningen inte kan avgränsas, varken på land eller i sediment. Ytterligare undersökningar kommer därför att genomföras under 2019.

Vad är dioxin?

Dioxiner är ett samlingsnamn för en stor grupp av ämnen med liknande egenskaper. De har aldrig tillverkats kommersiellt, utan bildas som föroreningar vid tillverkning och användning av kemiska produkter som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning. I Sjöbacka härstammar föroreningen från impregnering av trä med preparat som innehållit dioxiner.

Dioxiner ingår bland de långlivade organiska föroreningarna med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper som det finns särskilda EU-bestämmelser om inom POP-förordningen (POP betyder persistent organic pollutant).

Hälsoeffekter?

Exponering kan leda till reproduktions-, beteende- och hormonstörningar, försämrat immunförsvar med mera.

Hur får man det i sig?

Människor får främst i sig dioxiner via livsmedel, såsom fisk, kött, mjölk och ägg. Dioxin är partikelbundet och binder hårt till jord. Genom intag av dioxinförorenad jord och inandning av förorenat damm på sågverksområdet kan exponering ske.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 maj 2019