Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gröna resplaner

Linköpings kommun arbetar med flera olika gröna resplaner för arbetsplatsområden, tillsammans med företag och fastighetsägare. En grön resplan är en handlingsplan för att öka andelen hållbara och effektiva pendlingsresor till arbetsplatser, med syftet att minska utsläpp av koldioxid. Arbetet med gröna resplaner är därför ett viktigt led i Linköpings kommuns målsättning att vara koldioxidneutralt år 2025.

Gröna resplaner handlar mycket om att minska bilresande och förenkla och uppmuntra till cykling, gång och kollektivtrafik eller en kombination av dessa. Det handlar också om att använda fossilfria drivmedel som till exempel el och biogas i större utsträckning. Även tjänsteresor brukar ingå i gröna resplaner

Förutom att minska utsläpp finns det många andra positiva effekter av arbetet med gröna resplaner. Med ett mer effektivt pendlande skapas bättre tillgänglighet till och från Linköpings tätort, med mindre trängsel på infartsleder. Det finns också stora hälsovinster i att medarbetare går och cyklar mer i vardagen. Dessutom skapas engagemang och delaktighet i att nå klimatmål hos medborgare och det lokala näringslivet. 

Typiska åtgärder i en grön resplan, som företag, fastigheter och kommun kan ställa sig bakom, kan vara att fler cykelställ sätts upp, att det finns möjlighet att duscha på arbetsplatsen, kampanjer om samåkning, bättre information om kollektivtrafik och flexibla och kombinerade abonnemang på olika typer av resande.

Tillsammans med Saab i Tannefors tar Linköpings kommun fram en grön resplan för Saab som arbetsplatsområde.

Detta genomförs i ett projekt med finansiering från Energimyndigheten.

Tillsammans med fastighetsägare och arbetsgivare på Garnisonen tar Linköpings kommun fram en grön resplan för arbetsplatserna där.

Detta genomförs i ett projekt med finansiering från Energimyndigheten.

Tillsammans med fastighetsägare och arbetsgivare i staden tar Linköpings kommun fram en grön resplan för innerstadsområdets arbetsplatser.

Detta genomförs i ett projekt med finansiering från Energimyndigheten.

Tillsammans med Linköpings universitet och Akademiska hus tar Linköpings kommun fram en grön resplan för universitetsområdet.

Detta genomförs i ett projekt med finansiering från Energimyndigheten.

Grön resplan för Linköping Science Park är en handlingsplan inklusive åtgärder för mer hållbara och effektiva pendlings- och tjänsteresor.

Grön resplan är en del i arbetet att öka områdets attraktionskraft och säkerställa fysiska expansionsmöjligheter. Det är även ett bidrag till arbetet mot kommunens fastställda mål om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Planen togs fram i samarbete mellan fastighetsägare, företag och andra aktörer inom företagsparken. 

 

Kommunfullmäktige i Linköping har beslutat att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun 2025. Som ett led i arbetet med att nå detta mål har Linköpings kommun tagit fram en Grön resplan för arbetspendling och tjänsteresor. Handlingsplanen avser perioden 2015-2020. Planen syftar till att minska klimatpåverkan från resor som kommunens medarbetare genomför till och från arbetet och i arbetet och ska bidra till att göra Linköpings kommun till det goda föredömet för invånare och näringsliv avseende hållbara transporter. Planen utgör ett stöd i implementeringen av kommunens resepolicy.

Webbinarium: Så cykelfrämjar ni ert företag eller organisation 

Den 16 juni 2021 bjöd Linköpings kommun in till ett webbinarium tillsammans med Olle Gustafsson och Ingemar Jakobsson från Jönköpings kommun och Klas Elm från Svensk Cykling som berättade om regeringens och samarbetspartiernas förslag om skattelättnader för förmånscyklarförslaget. Jeanette Nilsson från arkitektföretaget Edge berättade om hur de erbjuder sina anställda en miljöbonus för klimatsmart pendling och kilometerersättning för tjänsteresor med cykel.

- Webbinariet avslutades med en frågestund.

Pendla med förnybara bränslen

Den 22 september 2020 hölls en digital föreläsning om förnybara drivmedel i samband med europeiska trafikantveckan. Ta del av föreläsningen i efterhand genom videospelaren nedan.

Nyhetsbrev om klimatsmart resande

I det här nyhetsbrevet samlar vi nyheter inom mobilitet och tips på hur man kan minska klimatpåverkan från vardagens olika typer av resor.

Senast uppdaterad den 13 maj 2022