Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter inom kommunal förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Inom kommunal förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola behandlas personuppgifter som är nödvändiga för bedrivandet av verksamheten. Behandlingen av personuppgifterna baseras på de rättsliga grunderna:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Exempel på personuppgifter som behandlas är:

 • vårdnadshavares och elevs nanm
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer

Personuppgifter lämnas av vårdnadshavare i samband med handläggningen av plats i förskoleklass och skola. Personuppgifter om folkbokföring hämtas från Skatteverket.
Personuppgifterna behövs bland annat för:

 • skolplacering
 • klass- och gruppindelning
 • betygsregistrering
 • frånvaroregistrering
 • statistik
 • individuella utvecklingsplaner
 • elevhälsa samt skolbibliotekens administration

Personuppgifterna används också vid genomförandet av enkäter för att undersöka kvaliten i verksamheten.

Personuppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till andra myndigheter somt.ex. Skolverket och Statistiska Centralbyrån (SCB). Skolverkets och SCB:s uppdrag är att framställa officiell statistik. Personuppgifterna behandlas också vid byte av verksamhet och vid övergång mellan skolformer. Det kan till exempel handla om övergång mellan olika kommuner eller övergång till fristående förskoleklass/skola.

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser eller myndighetsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Ansvarig nämnd

Det är barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun som är ansvarig för
att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

Vilka uppgifter har vi och vad gäller om något är felaktigt?

Som registrerad har du vissa rättigheter t.ex. rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 12 december 2023