Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter gymnasie/anpassad gymnasieskola

Bildningsnämnden i Linköpings kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Behandligen baseras på rättsliga grunder

Inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola behandlas personuppgifter som är nödvändiga för bedrivandet av verksamheten. Behandlingen av personuppgifterna baseras på de rättsliga grunderna:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Exempel på personuppgifter som behandlas är:

 • elevs namn och i förekommande fall vårdnadshavares namn och/eller annan kontaktpersons namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress

Vad personuppgifterna behövs för

Personuppgifter lämnas av elev/vårdnadshavare i samband med handläggningen av plats inom skola. Personuppgifter om folkbokföring hämtas från Skatteverket.

 • Personuppgifterna behövs bland annat för:
 • skolplacering
 • klass- och gruppindelning
 • betygsregistrering
 • frånvaroregistrering
 • statistik
 • individuella studieplaner

Personuppgifterna används också vid genomförandet av enkäter för att undersöka kvalitén i verksamheten.

Personuppgifter lämnas i vissa fall vidare till andra myndigheter

Personuppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till andra myndigheter som t.ex. Skolverket, Statistiska Centralbyrån (SCB), Centrala studiestödsnämnden (CSN) samt Universitets- och högskolerådet (UHR).

Skolverkets och SCB:s uppdrag är att framställa officiell statistik. Skolan rapporterar till CSN vid ogiltig frånvaro, avbrott eller avstängning. Till UHR lämnas uppgifter om elevs betyg. Personuppgifterna behandlas också vid byte av verksamhet och vid övergång mellan skolformer. Det kan till exempel handla om övergång mellan olika kommuner eller övergång till fristående skola.

Hur länge personuppgifter sparas

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser eller myndighetsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Ansvarig nämnd

Det är Bildningsnämnden i Linköpings kommun som är ansvarig för
att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad den 27 september 2023