Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter gymnasie/anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna

Bildningsnämnden i Linköpings kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för gymnasieskola/anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna.

Inom gymnasieskola/anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna behandlas personuppgifter som är nödvändiga för bedrivandet av verksamheten. Behandlingen av personuppgifterna baseras på de rättsliga grunderna:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Exempel på personuppgifter som behandlas är:

 • elevs namn och i förekommande fall vårdnadshavares namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer

Personuppgifter lämnas av elev/vårdnadshavare i samband med handläggningen av plats inom skola och vuxenutbildning. Personuppgifter om folkbokföring hämtas från Skatteverket.
Personuppgifterna behövs bland annat för:

 • skolplacering
 • klass- och gruppindelning
 • betygsregistrering
 • frånvaroregistrering
 • statistik
 • individuella studieplaner

Personuppgifterna används också vid genomförandet av enkäter för att undersöka kvalitén i verksamheten.

Personuppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till andra myndigheter som t.ex. Skolverket, Statistiska Centralbyrån (SCB), Centrala studiestödsnämnden (CSN) samt Universitets- och högskolerådet (UHR). Skolverkets och SCB:s uppdrag är att framställa officiell statistik. Skolan rapporterar till CSN vid ogiltig frånvaro, avbrott eller avstängning. Till CSN lämnas även studierapport på elevers kurser. Till UHR lämnas uppgifter om elevs betyg. Personuppgifterna behandlas också vid byte av verksamhet och vid övergång mellan skolformer. Det kan till exempel handla om övergång mellan olika kommuner eller övergång till fristående skola.

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser eller myndighetsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Ansvarig nämnd

Det är bildningsnämnden i Linköpings kommun som är ansvarig för
att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

Vilka uppgifter har vi och vad gäller om något är felaktigt?

Som registrerad har du vissa rättigheter t.ex. rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 31 maj 2023