Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolskjuts

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om avståndskriterierna uppfylls. Rektor ansvarar för planering och utvärdering av skolans skolskjutsverksamhet på sin skola i samarbete med kommunens sakkunniga.

Avståndskriterier

Med avståndskriterier menas att väglängden från hemadressen till skolan är minst:

• 2,0 km för förskoleklass - årskurs 3
• 3,0 km för årskurs 4 - 6
• 4,0 km för årskurs 7 - 9
• 6,0 km för gymnasiet (gäller endast från elevens folkbokföringsadress)

Elever som åker skolskjuts kan ha upp till 2 km till hållplats.

Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan enligt kommunlantmäteriets mätning.På den här sidan hittar du en länk till vår avståndsmätning där du själv kan kontrollera avståndet mellan aktuell adress och skola.

Skolskjutsformer

Det finns två olika sorters skolskjuts:

 • Upphandlad skolbuss eller skolskjuts i bil. 
 • Läsårsbiljett med Östgötatrafikens kollektivtrafik.

En läsårsbiljett gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut, och är giltig måndag-fredag, mellan klockan 05:00 och 19:00. Biljetten är inte giltig under sommarlovet.

Skolskjutsskola

Alla elever har en så kallad skolskjutsskola. Vilken som är eleven skolskjutsskola beror på vilken adress hen är skriven (folkbokförd) på. Om eleven går på sin skolskjutsskola och uppfyller avståndskriterierna behöver man inte ansöka om skolskjuts. Här kan du själv ta reda på vilken som är just er skolskjutsskola:

Elever som inte går på sin skolskjutsskola

Elever som inte går på sin skolskjutsskola har inte rätt till skolskjuts. Eleven kan istället få busskort, om avståndsreglerna uppfylls mellan folkbokföringsadress och vald skola.

Busskort till elev som väljer en annan skola är ett frivilligt åtagande från kommunen och betraktas som en kommunal service utöver vad som anges i skollagen.

Andra skäl för elever som går på sin skolskjutsskolan

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera avsteg från reglerna och att en elev beviljas skolskjuts. Ansökan görs på blankett ”Ansökan skolskjuts” som finns på den här sidan sidan.

Faktorer man tar hänsyn till är:

 • Trafikförhållanden.
 • Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera att skolskjuts ordnas. Detta ska styrkas med läkarintyg.
 • Andra särskilda omständigheter.

Vad säger skollagen?

Skollagen 10 kap, 32 §, första stycket gäller för skolskjutsskola;

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Kontakt

Har du frågor som du inte hittar under Vanliga frågor på den här sidan är du välkommen att kontakta oss via E-post:

 Vanliga frågor

Elever i grundskolan som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av föräldrarnas folkbokföringsadresser och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts.

Båda adresserna ska vara inom Linköpings kommun.

Ansökan görs via blankett (LK 2270):

Vi vill helst att båda vårdnadshavarna skriver under ansökan. 
När vi fattat beslutet skickar vi beslutet till båda vårdnadshavarna.

Nej, tyvärr har vi ännu ingen e-tjänst för skolskjuts.

 • Alltid vid växelvis boende
 • Vid val av annan skola än skolskjutsskolan; för ersättning om man själv skjutsar (Självskjuts).
 • Om eleven går på sin skolskjutsskola och har en funktionsnedsättning eller ansöker på grund av trafikförhållanden.

Handläggningstiden för skolskjutsansökningar är ca tre veckor. Sista ansökningsdatum för att skolskjutsen ska fungera från första skoldagen på det nya läsåret är den 15 maj.

Vid funktionsnedsättning

Om ansökan görs på grund av funktionsnedsättning ska ni komplettera med ett läkarintyg. Läkarintyget ska vara högst 6 månader gammalt och beskriva och förklara vad eleven klarar respektive inte klarar av när det gäller förmågan att gå, cykla alternativt åka buss till och från skolan.

Om eleven ska åka skolbuss skickar skolan information hem till eleven i juni.

Om eleven åker skolskjuts i bil (skoltaxi) skickar skolaninformation hem till eleven i augusti.

Om eleven istället ska åka kollektivtrafik med Östgötatrafiken (med läsårsbiljett) skickas information hem i augusti.
Vissa skolor delar istället ut busskorten första skoldagen.

Om du ska åka kollektivtrafik med Östgötatrafiken finns mer information om hållplats och tider på deras hemsida:

Information till elev som ska åka skolskjuts i bil skickas ut i augusti.

Man kan få busskort för läsårsbiljett med Östgötatrafiken om avståndsreglerna uppfylls mellan folkbokföringsadress och vald skola. 

För mer information kontakta aktuell skolas expedition.

Om vårdnadshavaren hellre skjutsar eleven till och från skolan kan man ansöka om ersättning för självskjuts. Då får man samma belopp som en läsårsbiljett kostar. 
Om fler syskon går på samma skola kan endast en ersättning ges per familj.

Ansökan sker vi blanketten som finns nedan (LK 2270) och görs inför varje nytt läsår.

När eleven går på sin skolskjusskola

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera undantag från reglerna så att en elev beviljas skolskjuts. Ansökan görs på blankett ”Ansökan skolskjuts”.

Faktorer man tar hänsyn till:

 • Trafikförhållanden.
 • Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera att skolskjuts ordnas. (Detta ska styrkas med läkarintyg.)
 • Andra särskilda omständigheter.

Vad säger Skollagen?

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. (Skollagen 10 kap 32§)

Om du som vårdnadshavaren hellre skjutsar eleven till och från skolan kan du ansöka om ersättning för självskjuts. Då får du samma belopp som en läsårsbiljett kostar.

Om fler syskon går på samma skola kan endast en ersättning ges per familj.

Ansökan sker vi blanketten som finns nedan (LK 2270) och görs inför varje nytt läsår.

Ta kontakt med skolexpeditionen så hjälper de till att kontrollera om eleven är berättigad till skolskjuts och i så fall vilken form.

Ja, ni behöver fylla i en ansökan för läsåret och en ansökan för sommarlovet. Använd blankett Ansökan om skolskjuts (LK2270).

För att skolskjutsen ska fungera från skolstart behöver ni ansöka senast 15 maj.

Till och från fritids finns det ingen skolskjuts. Det är bara till och från skolan.

Handläggningstiden för skolskjutsansökningar är ca tre veckor.
Sista ansökningsdatum för att skolskjutsen ska fungera från första skoldagen på det nya läsåret är den 15 maj.

Ni kan göra en ansökan på blankett LK2270. Det görs sedan en individuell bedömning.

Mellan vilka klockslag och datum gäller busskortet?

En läsårsbiljett gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut, och är giltig måndag-fredag, mellan klockan 05:00 och 19:00. Biljetten är inte giltig under sommarlovet

Gäller busskortet även under skollov?

Inte under sommarlovet men de andra loven.

Kan jag bara resa i Linköping med mitt busskort? 

Ja. Man kan inte resa utanför Linköpings kommun.

Jag har tappat bort mitt busskort. Vad gör jag då?

Du tar kontakt med skolexpeditionen. Det kostar 200 kr att få ett nytt.

Kan jag komplettera upp mitt busskort?

Nej det går tyvärr inte

Jag har funktionshinder. Får jag busskort automatiskt?

Om eleven uppfyller avståndskriterierna får eleven busskort utan att ansöka.
Annars måste eleven gå på sin skolskjutskola och ansöka på blankett (LK2270) och bifoga ett läkarintyg som inte är äldre än 6 månader.

Hur snabbt får jag busskort/läsårsbiljett om jag flyttar inom Linköping under terminen?

- Jag går fortfarande går kvar på skolan? Får jag busskort automatiskt?

Ta kontakt med skolexpeditionen som kontrollerar avståndet mellan hem och skola och om avståndskriterierna är uppfyllda beställer skolan läsårsbiljett från Östgötatrafiken.

Jag ska gå i skola i annan kommun. Får jag busskort då?

Elever som är på gymnasiet har rätt till läsårsbiljett.
En grundskolelev får inte busskort till annan kommun.

Jag har skolskjuts. Får jag ta med en kompis på bussen?  

Bara om kompisen har eget busskort, om ni åker med Östgötatrafiken.

Det är kommunlantmäteriet som inför varje läsår går igenom vägnätet med en trafikingenjör. Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan enligt kommunlantmäteriets mätning.

Mitt barn måste gå så långt på trafikerad väg, vem bestämmer var hållplatserna ska ligga? 

Det görs i samråd med trafikingenjörer. Går eleven på sin skolskjutsskola kan de skicka in LK 2270 och ange trafikförhållanden så får vi göra en individuell bedömning.

I beskedet om skolskjuts finns anvisningar hur du kan överklaga. Du kan även läsa mer i "Skolskjuts för Linköpings kommun":

Vid övriga frågor ta kontakt med Kontakt Linköping 013-20 60 00.

Avboka resor på Östgötatrafikens beställningscentral:

Måndag-fredag klockan 07:00 - 15:30, telefon 013-21 12 00
Alla dagar klockan 06:00 - 23:00, telefon 0771-71 10 20

När du avbokar via e-post uppge namn och personnummer på den som skulle resa samt vilken resa det gäller.

Om eleven åker upphandlad skolbuss har eleven fått information hemskickad från skolan, med kontaktuppgifter till det bussbolaget som kör bussen. Ta kontakt direkt med bussbolaget.

Skolskjuts i bil ska ta kontakt med Östgötatrafikens beställningscentral
013 - 21 12 00 måndag-fredag kl 7.00 - 15.30
0771 – 71 10 20 alla dagar kl 6.00 - 23.00

Har eleven busskort och åker men kollektivtrafiken, felanmäl hos Östgötatrafiken:

Både Linköpings kommunen, elevens skola, entrepenören för transporten, föräldrarna och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Elevens ansvar

Elevens ansvar är att följa föreskrivna regler, som t.ex. bältesanvändning, ordningsregler med mera.

Förälderns ansvar

Föräldern har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och  skolskjutshållplatsen, till dess att eleven stiger på skolskjutsen.
Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd. Föräldern har ansvar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

Entreprenörens ansvar

Under transporten är det entreprenören (buss-/taxibolaget) som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.

Skolans ansvar

När eleven kommer till skolan är det personalen vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd, då skolan ansvarar tills eleven går på skolskjutsen.

En elev som skadar sig kan via kommunens försäkringsbolag få ersättning för tillfällig taxi till och från skolan, om skadan hindrar eleven från att åka skolskjuts.

Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet och det är föräldrarna, som i samråd med försäkringsbolaget beställer och organiserar taxiresorna.

Mer information om kommunens försäkringsbolag hittar du här:

Övriga länkar

Senast uppdaterad den 2 september 2020