Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arkivansvarig - arkivredogörare

Varje verksamhet ska ha en arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare. Dessa är Stadsarkivets kontaktpersoner ute i verksamheterna.

En närmare förklaring av de olika rollerna hittar du i beskrivningarna på denna sidan. En liten kortare sammanfattning samt ett längre dokument för rollerna arkivansvarig och arkivredogörare. Det är dock förvaltningschefen som har det övergripande informationsansvaret på förvaltningen.

Stadsarkivet är angelägna att ha rätt uppgifter till vilka som är kontaktpersoner. Det ligger på verksamheten att meddela till Stadsarkivet så snart som möjligt när personerna byts ut. Meddela uppgifterna i första hand till din kontaktperson på Stadsarkivet. Dessa uppgifter hittar du på Stadsarkivets startsida på Utförarwebben.

För varje verksamhet/arkivbildare ska det finnas en arkivansvarig som svarar för myndighetens hantering av sina allmänna handlingar och informationsklassning av dessa. Som arkivansvarig ansvarar du för vård av arkivet och stöd inom området till din verksamhets medarbetare. Det är du som tillämpar de bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård och bevakar att arkivreglementet följs. Du ansvarar för att informationshanteringsplan och arkivbeskrivning är aktuell. Dessa tas fram i samråd med Stadsarkivet. Det är även din roll att vid behov ansöka om gallring.
Du samordnar arkivfrågor inom verksamheten och är Stadsarkivets kontaktperson.

Arkivansvarig utser arkivredogörare, som ansvarar för den löpande hanteringen av allmänna handlingar. En eller flera arkivredogörare bör utses per verksamhetsområde/enhet. Som arkivredogörare har du mycket god kännedom om myndighetens verksamhet och administrativa rutiner. Du ser till att handlingar tas tillvara och arkivläggs och att arkivredovisningen är aktuell. Det är du som gallrar handlingar och ansvarar för den årliga arkivvården i samråd med den arkivansvariga. Du ansvarar också för det praktiska vid leveranser till Stadsarkivet.

Vissa större verksamheter har en arkivsamordnare, som fungerar som en sammanhållande länk mellan Stadsarkivet och verksamhetens olika arkivansvariga och arkivredogörare.

Senast uppdaterad den 8 oktober 2020