Hoppa till huvudinnehåll

Bygglov A-Ö

När behöver jag bygglov?

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Tänk på att det även finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

Läs mer i listan nedan för att ta reda på vad som gäller för det du vill göra.

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Om altanen är högre än 1,2 meter över marken behöver den bygglov.

Från 1 juli 2019 införs ett undantag i plan- och bygglagen för vissa altaner. Altanen ska vara ihopbyggd med en villa eller ett fritidshus som innehåller en eller två bostäder alternativt med ett komplementbostadshus.

Bygglov krävs inte om du uppfyller dessa villkor

Altanen ska

 • ligga i direkt anslutning till, eller maximalt 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (Attefallshus).
 • vara max 1,8 meter hög.
 • inte placeras närmare tomtgräns är 4,5 meter, om inte grannen godkänner placeringen. Altanen får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.
 • inte byggas i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull. Om du är osäker på om din byggnad eller ditt område är särskilt kulturhistoriskt värdefull kan du vända dig till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det finns ingen begränsning på hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga. 

Reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader som till exempel flerbostadshus, kontorshus eller andra komplementbyggnader än komplementbostadshus.

Hur du mäter

Avståndet från huset mäts vinkelrätt från fasaden fram till altanens utsida. Om altanen byggs runt ett hörn mäts inte avståndet från byggnadens hörn till altanens hörn, utan det avståndet kan överstiga 3,6 meter.

Höjden mäts från ovansidan av golvet till marken rakt nedanför på utsidan av altanen. Det måttet får inte vara högre än 1,8 meter någonstans.

Om altanen kombineras med en mur eller plank räknas höjden för dessa ihop. Skulle den sammanlagda höjden av altanen och muren/planket bli mer än 1,8 meter krävs bygglov. Luftiga räcken och staket ovanpå altanen räknas inte in i höjden.

Altanen behöver inte följa detaljplanen

Altaner som uppfyller kriterierna ovan och därmed inte kräver bygglov, samt altaner som sedan tidigare inte krävt bygglov, behöver inte följa bestämmelserna i detaljplanen eller i områdesbestämmelser avseende placering. En sådan altan får exempelvis byggas på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Altanen räknas inte heller in i byggnadsarean.

Altanen måste uppnå kraven i plan- och bygglagen

Även om altanen inte kräver bygglov måste altanen uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Det gäller bland annat krav på barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Altanen ska ha en god form, färg och materialverkan och ska utformas varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär. Om en altan inte följer kraven i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden i sin tillsynsverksamhet förelägga dig att åtgärda bristerna.

Altanen får inte heller innebära en betydande olägenhet för grannarna. Det är därför bra om du är överens med grannarna innan du bygger. En betydande olägenhet kan till exempel vara orimligt mycket insyn eller skymd sikt. En altan som följer kriterierna för att inte kräva bygglov innebär i normalfallet inte en betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen.

Åtgärder i samband med altanen kan kräva bygglov

Tänk på att inglasning, murar, plank och skärmtak kan kräva bygglov. Läs mer under respektive rubrik. Tänk på att det krävs marklov om du bygger en altan inom detaljplanerat område och ändrar höjden på marken mycket.

Ett arbetsplatsbesök innebär att handläggaren i ärendet kontrollerar på plats om bygget eller projektet följer kontrollplanen och det givna bygglovet. Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

En arkitekt ritar och inreder hus eller planerar och utvecklar miljöer utomhus, till exempel hela stadsdelar eller parker. 

Det finns olika arkitekter som alla har sin specialistkompetens, exempelvis inredningsarkitekter, husarkitekter och landskapsarkitekter. Om du ska anlita en arkitekt kan du få råd och tips samt söka bland auktoriserade arkitekter på Sveriges Arkitekters webbplats.

Vissa enklare åtgärder, så kallade Attefallsåtgärder kan du utföra utan bygglov. Du behöver dock göra en anmälan om byggåtgärd till Byggavdelningen och innan du kan påbörja åtgärden måste du ha ett startbesked.

Till Attefallsåtgärder räknas:

 • Komplementbyggnad eller komplementbostadshus max 30 kvadratmeter byggnadsarea med högsta höjd från mark till taknock 4,0 meter.
 • Tillbyggnad max 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Inreda ytterligare en bostad (lägenhet) i befintlig bostad.
 • Två takkupor

Attefallsreglerna gäller endast redan existerande en- och tvåbostadshus som har bygglov med slutbesked. Man kan alltså inte kombinera en Attefallsåtgärd med ett bygglov för nybyggnation. Även radhus kan räknas som ett en- eller tvåbostadshus. Kontrollera alltid vad som gäller för din fastighet och ditt projekt. 

Exempel på Attefallsåtgärder är: 

 • förråd
 • garage
 • carport
 • växthus
 • uterum
 • gäststuga. 

Medgivande från grannar

Om du vill placera din Attefallsåtgärd närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet ska vara skriftligt och bifogas anmälan. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov. Gränsar din tomt till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark så måste friggeboden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Kommunen kan inte som granne skriva ett medgivande för närmare placering av allmän plats såsom väg, gata eller parkmark. Om placeringen är närmare än 4,5 meter till allmän plats såsom väg, gata eller parkmark, krävs bygglov.

Fastighetsägaren har ansvar för att fastighetens avfallslösning fungerar och är utformad på ett bra och riktigt sätt, det vill säga i enlighet med stadens lokala avfallsföreskrifter och arbetsmiljölagstiftning. Kommunen har genom Tekniska verken ansvar för att hämtning och hantering av hushållssopor sker på ett bra sätt.

Det behövs bygglov för att få bygga miljöhus, fristående eller som tillbyggnad, samt stadigvarande uppställda containrar, som en återvinningsstation.

I Linköpings kommun behövs inte bygglov för:

 • Fristående avfallsbehållare ovan mark och lösa soptunnor. Tänk på att plank är bygglovspliktigt.
 • Sopskåp som är lägre än 1,8 m
 • Fristående avfallsbehållare helt eller delvis under mark, så kallade moloker eller sopsugsanläggning.

Avfallslösningen får inte stå i vägen för räddningstjänsten.

Observera att det kan krävas bygglov eller anmälan som följd av att ordna eller ändra sophantering inomhus till exempel ingrepp i bärande stomme, väsentlig påverkan av brandskydd, ändring av ventilation och så vidare. Flera fastighetsägare kan, om det är lämpligt, ha gemensam sophämtning som då kan regleras genom avtal mellan fastighetsägarna.

Utrymmen för avfallshantering ska vara tillgängliga och användbara.

Ett tidsbegränsat bygglov behöver ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska det framgå hur du som söker bygglov ämnar återställa platsen när lovet upphör att gälla. Redan i bygglovsansökan måste man redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. Detta för att den kommande avvecklingen ska vara trovärdig. Det är byggherren som bär ansvaret för att avvecklingen görs.

Avvecklingsplanen är i vissa fall väldigt enkel. Det kan handla om en återvinningsstation där sökanden i sin avvecklingsplan beskriver hur stationen ska fraktas bort och hur markytan ska återställas. Om det tidsbegränsade bygglovet istället gäller en tillfällig bensinstation behövs en mer avancerad avvecklingsplan, där bland annat en beskrivning av tillvägagångssätt vid sanering av marken måste finnas med.

Vi har tagit fram ett exempel som illustrerar hur en enkel avvecklingsplan kan se ut för att uppfylla krav på innehåll och kontroll. Exemplet hittar du på sidan Kontrollplaner.

Du behöver inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (exempelvis skorsten) på ett en- och tvåbostadshus. Detta är oavsett om du bor inom eller utom område med detaljplan. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs för sådana tillbyggnader.

Tillbyggnaden får inte vara närmare tomtgräns än 4,5 meter. Placeras den närmare behöver du berörd grannes godkännande.

Om du bor inom ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt behöver du bygglov för en liten tillbyggnad.

Boverkets Byggregler (BBR) är föreskrifter och allmänna råd om byggande och åtgärder. 

BBR beskriver olika krav på funktioner. Exempelvis ska en entré vara tillgänglig för funktionshindrade. 

Hur lösningen sedan ser ut kan variera, men funktionen måste finnas där. 

En bullerutredning är en kartläggning av ljudnivån från yttre ljudkällor, främst trafikbuller från väg- och tågtrafik. Bullerutredningen innehåller både text och ritningar som visar bullernivåer inom området. Den ska också visa hur gällande bullerriktvärden uppfylls. En bullerutredning tas ofta fram av en akustiker, men även enklare beräkningar kan göras.

Bygganmälan är ett begrepp från den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Har du ett beviljat bygglov, bygglovsansökan eller bygganmälan som kommit in före 2 maj 2011 hanteras ditt ärende enligt den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 

För byggen och åtgärder som behöver bygglov, och där ansökan kommit in från och med 2 maj 2011, ingår kontrollen av de byggtekniska kraven och genomförandet i bygglovsprocessen och behöver ingen speciell blankett. Den processen följer den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Kravet på byggfelsförsäkring upphörde 1 juni 2014. Så därmed behövs det inte längre byggfelsförsäkring i samband med byggande av ett bostadshus. Däremot behövs det ett så kallat färdigställandeskydd.

Byggherre är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det betyder exempelvis att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte entreprenören eller byggaren/byggfirman som gör själva arbetet.

I detaljplanen för en fastighet finns ofta bestämmelser om byggnadshöjd. Det kan vara relevant att ta reda på dessa bestämmelser vid exempelvis nybyggnation, påbyggnad eller andra ändringar av den befintliga byggnaden som kan påverka byggnadshöjden. 

Byggnadshöjden beräknas upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak, se figur nedan. 

Exempelritning på tre hus med olika skärningspunkter

Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än 6 meter från allmän plats (exempelvis gata) ska beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten. Beräkningen av byggnadshöjd kan göras separat för gatusida och gårdssida beroende på om båda sidorna bedöms vara beräkningsgrundande. Det betyder i praktiken att takkupor och andra byggnadsdelar kan påverka byggnadshöjden på båda sidorna av huset.

Begreppet byggnadshöjd definieras i 1 kap. 3 §, Plan- och byggförordningen.

En byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt. Att ta reda på byggrätten för just din fastighet kan vara relevant om du exempelvis planerar att göra en tillbyggnad, bygga ett garage eller liknande. När du har fått reda på byggrätten så vet du hur många antal kvadratmeter som du eventuellt har kvar att använda. 

Byggrätten regleras i fastighetens detaljplan. I detaljplanen regleras även vad marken/byggnaden får användas till (exempelvis bostadsändamål), högsta våningsantal, byggnadshöjd samt minsta avstånd till tomtgräns och mellan byggnader.

För att läsa en detaljplan så kan du använda dig av karttjänsten Linköpings karta.

Uppställning på den egna tomten är lovfritt under vissa förutsättningar. På fastigheter till en- och tvåbostadshus får två enheter ställas upp utan lov. Placeras de närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannens medgivande.

En sakkunnig är expert inom ett visst område. Den sakkunnige anlitas av byggherren för att kontrollera sådant som behöver expertkunskap.

Det sakkunniga skall kunna styrka sin sakkunnighet med ett certifikat.

Exempel på sakkunniga:

 • Kontrollansvarig (KA)
 • Arkitekt 
 • Brandsakkunnig
 • Antikvarisk sakkunnig
 • Konstruktör
 • Tillgänglighetssakkunnig

Kräver oftast bygglov, om den är uppställd under en längre period. Den räknas då som ett upplag.

När du söker bygglov för en ny byggnad eller större tillbyggnad ska du även redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten. Dagvatten är regnvatten och smältvatten (snö eller hagel) som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att dagvattnet tas omhand på den egna fastigheten.

 

Det behövs bygglov för att dela en lägenhet till två lägenheter.

En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken ska användas till och vilken byggrätt en fastighet har. Detaljplanen är demokratiskt framtagen och är ett juridiskt bindande dokument. Detaljplanen kan förändra och/eller skydda den byggda miljöns innehåll, säkra bevarande eller införa vissa bygglovbefrielser med mera.

Detaljplanen bestämmer vilken typ av bygglov som ges i olika områden. Till en detaljplan kan det tillkomma ytterligare bestämmelser som man måste ta hänsyn till, exempelvis bullerzonen runt Linköpings flygfält eller Malmen, riskzoner längs med vägar och järnvägar, kulturhistoriska värden, riksintressen, strandskydd, fastighetsplaner med mera.

Gällande detaljplaner hittar du via Linköpings karta.

Kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering krävs marklov inom detaljplanelagt område. Tänk på att om du vid dräneringsarbeten behöver riva till exempel ett uterum, så behöver du söka lov för att kunna riva och bygga upp på nytt.

Innerdörr kan kräva anmälan vid ny håltagning i bärande vägg eller vägg som är brandklassad.

Ytterdörr, se Fasadändring

Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd. Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även ske av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person.

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse, men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Kontakta Byggavdelningen via Kontakt Linköping för en bedömning av vad som anses vara en ekonomibyggnad samt sammanhållen bebyggelse.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Eldstad är här ett samlingsnamn för rumsvärmare som kräver anmälan innan installationen. Exempel på rumsvärmare är braskaminer, pelletseldade braskaminer, insatser, kakelugnar, kökspannor och vedeldade bastuaggregat.

För de flesta rumsvärmare behöver den sökande redovisa att kraven i BBR gällande utsläpp och verkningsgrad uppfylls, se prestandadeklaration.

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och ger råd hur byggnaden kan bli mer energismart. Det är förordningen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006:1592) som bestämmer reglerna kring energideklarationen.

En entreprenör är en benämning på den som utför arbetet i ett projekt. Entreprenören är ofta anlitad av byggherren. En entreprenör kan till exempel vara ett företag som utför byggarbeten.

Europeisk konstruktionsstandard, EKS, är en serie bestämmelser från Boverkets om dimensioner för bärande konstruktioner. Sedan 1 januari 2011 ersätter EKS tillsammans med de europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, de tidigare bestämmelserna, Boverkets konstruktionsregler (BKR).

Om du bor inom detaljplanerat område och ska byta färg eller material på tak eller fasad kan det krävas bygglov. Om färgen eller materialet väsentligt ändrar byggnadens karaktär, till exempel från svart till rött, krävs det oftast bygglov.

Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område och är kulturhistoriskt värdefull krävs det alltid bygglov för att byta färg eller material på tak eller fasad. Utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att byta färg eller material på tak eller fasad.

 • Att öppna upp fasaden för att sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr räknas som en fasadändring och kräver därför bygglov inom detaljplanelagt område.
 • Om nya fönster monteras karm-i-karm det vill säga att den nya karmen monteras innanför den befintliga karmen, förändras byggnadens uttryck. En sådan förändring kräver oftast bygglov.
 • Om du bor utanför detaljplan behöver du inte bygglov för att sätta in nya dörrar eller fönster. Om åtgärden innebär ingrepp i bärande konstruktion, krävs en anmälan om byggåtgärd.

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Komplement till bostadshus

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov. Gränsar din tomt till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark så måste friggeboden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Kommunen kan inte som granne skriva ett medgivande för närmare placering av allmän plats såsom väg, gata eller parkmark. Om placeringen är närmare än 4,5 meter till allmän plats såsom väg, gata eller parkmark, krävs bygglov.

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på mark som normalt inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Du får även bygga en friggebod trots att du redan byggt den maximala area som detaljplanen tillåter får bebyggas.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. I Linköpings kommun kan det variera mellan 100-300 meter. Läs mer på sidan om Strandskydd.

När du anlitar en hantverkare (näringsidkare) för att utföra vissa arbeten på ett en- och tvåbostadshus (småhus) kan du behöva ett färdigställandeskydd.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti. Den ska ge byggherren ett skydd om näringsidkaren till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag.

När krävs färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare utför vissa arbeten som avser ett småhus, till exempel vid nybyggnation eller tillbyggnad. Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns. Om det finns flera entreprenörer ska färdigställandeskydd finnas för varje avtal.

När krävs inte färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd krävs inte om byggherren själv utför arbetet utan att anlita någon näringsidkare, om byggherren är ett aktiebolag och inte en privatperson eller för så kallade bygglovsbefriade åtgärder till exempel Attefallsåtgärd eller friggebod.

Om ett småhus inte ska användas för permanent bruk behövs inte alltid ett färdigställandeskydd. Behovet av färdigställandeskydd prövas då i samband med ansökan.

Se Fasadändring.

Om det nya fönstret monteras karm-i-karm det vill säga att den nya karmen monteras innanför den befintliga karmen, förändras byggnadens uttryck. En sådan förändring kräver oftast bygglov.

För att kunna stycka av en tomt krävs att man söker ett förhandsbesked. Det är en formell ansökan som ger ett formellt beslut och det kostar pengar.

Många tror felaktigt att ett förhandsbesked är ett tidigt medgivande till en byggnadsåtgärd vilken som helst men ett förhandsbesked (som är ett bindande beslut) är i första hand ett medgivande till en nybyggnad på en icke avstyckad tomt utanför detaljplanerat område. Beskedet innebär dock inte att man får påbörja åtgärden, utan man måste söka bygglov först.

Vid en ansökan om förhandsbesked gör byggnadsnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är då vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden. Syftet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på ritningar med mera. I ansökan räcker det alltså med att man i text anger vad man vill bygga och på en karta anger var. En eventuell avstyckning får man sedan ansöka om hos Kommunlantmäterienheten.

Även inom detaljplanerat område kan det i vissa fall bli aktuellt med ett förhandsbesked. Om någon vill köpa en tomt och detaljplanen är gammal och därför innehåller få bestämmelser vet man inte säkert vad man får bygga. Det krävs lite mer detaljerade ritningar eftersom byggnadsnämnden ska ta ställning till volym och placering av byggnaden. Det är vanligt att en köpare begär en klausul i köpeavtalet att köpet förutsätter ett positivt förhandsbesked. Då hävs köpet vid ett eventuellt avslag på ansökan.

Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked under två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas av den sökande. Alla förhandsbesked debiteras enligt byggnadsnämndstaxan.

För att få placera gatupratare utanför butiken krävs tillstånd. Se information på sidan 

Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år.

Om du under byggets gång vill ändra något som redan har fått bygglov måste du kontakta din handläggare och sedan inkomma med en ny ansökan.

Det krävs inte bygglov för uppställning över vintern för max två enheter av fritidsbåt, husbil eller husvagn på egen småhustomt. Placeras de närmare än 4,5 meter till tomtgräns krävs grannens medgivande. Undantaget gäller inte inom eller i nära anslutning till byggnad eller bebyggelseområde som är särskilt värdefull som ett kulturhistoriskt område.

En husvagn som står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong betraktas som en byggnad som det krävs bygglov för. Ställs flera husvagnar upp permanent kan det räknas som en camping vilket kräver bygglov.

Höjder kan uttryckas i olika höjdsystem. Det betyder att nollnivån som höjden redovisas över är olika. I Linköpings stad används höjdsystemet RH2000 sedan 2013. Innan 2013 användes RH00 och tidigare än så, ett system som utgick från Slusströskeln vid Nykvarn.

Det är viktigt att redovisa vilket höjdsystem som höjderna är uttryckta i om höjder finns med i en ritning eller annan handling.

Det är inte möjligt att se på en höjduppgift direkt vilket system den är i och förväxlingar kan leda till att man bygger fel med stora kostnader som följd. Om uppgift om höjdsystem saknas kan handläggaren därför inte avgöra om bygglovsansökan är i enlighet med planen, och ansökan anses därför inte komplett.

Inglasning av en uteplats eller balkong under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov.

Om du ska glasa in en uteplats max 15 kvadratmeter i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus kan den klassas som en Attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov, men är anmälningspliktig.

Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus. Men du behöver göra en anmälan till Byggavdelningen och innan du kan påbörja åtgärden måste du ha ett startbesked.

Att inreda ytterligare bostäder i övriga byggnader, kräver bygglov.

När du inreder ytterligare en bostad gäller Boverkets byggregler för bostäder till exempel tillgänglighet och användbarhet samt brandskydd.

Viktigt att tänka på när du vill bygga på din kolonilott

All bebyggelse som uppförs ska uppfylla bestämmelserna i detaljplanen, plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och koloniträdgårdsföreningens avtal med staden. Du måste alltid ha tillstånd från din koloniträdgårdsförening. Det betyder att föreningen även ska godkänna åtgärder som inte behöver bygglov.

För de flesta koloniområdena i Linköping finns detaljplaner. Detaljplanen anger bland annat hur stugor får placeras och hur stora och höga de får vara och vad som kräver lov.

Friggebodsreglerna gäller inte inom koloniområden.

Läs mer om Attefallsåtgärder.

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel.

Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer.

I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Vid större åtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig och denna ska vara certifierad. Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig vid ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

 • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet.
 • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen.
 • Vilka anmälningar som ska göras.
 • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet.

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked.

På sidan Självservice bygglov har vi samlat förslag på hur sådana enkla kontrollplaner kan se ut.

För större projekt ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. För att samrådet ska ha så hög kvalitet som möjligt vill vi gärna att materialet kommer en vecka i förväg, så att handläggaren hinner läsa in sig.

Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med startbeskedet.

När åtgärden är genomförd ska den fastställda kontrollplanen verifieras och signeras. Den blir då ett underlag för bygg- och miljönämnden att kunna utfärda ett slutbesked.

Underrättelser om lovansökningar och lovbeslut i byggärenden enligt Plan- och bygglagen

Underrättelse om ansökan

När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska byggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse.

Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla samt införs i ortstidningar (Östgöta Correspondenten och Linköpings tidning). Detta för att okända sakägare ska kunna lämna synpunkter. Kända sakägare erbjuds möjlighet att lämna synpunkter direkt via brev.

Underrättelse om beslut

När Bygg- och miljönämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges berörd sökande, fastighetsägare och dom som lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Information skickas även i brev till kända sakägare. Beslutet publiceras i webbversionen av post – och inrikes tidningar.

Kvalitetsansvarig är ett begrepp från den gamla plan- och bygglagen (SFS 1987:10). I den nya lagstiftningen har det ersatts med kontrollansvarig.

Beslut som fattas av byggnadsnämnden får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans och att beslutet kan verkställas.

Laga kraft uppnås i normalfallet, när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat beslutet.

Ett beslut som har överklagats får laga kraft först då sista instans har avgjort målet. Beslut som inte är överklagbara får laga kraft direkt.

Bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 får inte laga kraft. De kan därför överklagas även fortsättningsvis.

En lägeskontroll är en kontrollmätning för att se att nya byggnader eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. Om en lägeskontroll behöver utföras så anges detta i beslut om startbesked.

Lägeskontrollen bör göras så tidigt som möjligt, efter formsättning av grund eller efter det att man har monterat prefabricerade element till grund. Detta för att undvika dyra flyttningar om det blivit fel.

Lägeskontroll kan utföras av en lantmätare eller annan sakkunnig.

En markis är ett fällbart solskydd, oftast i textil. En fällbar markis placerad på en byggnads fasad, behöver oftast inte bygglov. Det kan behövas bygglov om markisen placeras på en byggnad av kulturhistoriskt värde.

Om det finns reklam på markisen kan den räknas som en skylt som i sin tur kan kräva bygglov. En fristående ställning med markiser kan kräva bygglov om markistaket är utfällt i sådan utsträckning att konstruktionen anses vara en byggnad.

En fast markiskåpa, korgmarkis behöver alltid bygglov eftersom den påverkar fasaden i stor utsträckning.

En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Murar kräver bygglov, men det finns undantag.

Undantag – murar som skyddar en uteplats inom detaljplan

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område och vill bygga en mur för att skydda din uteplats behöver du inte bygglov om:

 • Muren uppförs inom 3,6 meter från huset och
 • Muren inte är högre än 1,8 meter och
 • Muren inte ligger närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Om de två första kriterierna är uppfyllda, men muren ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du medgivande från din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får bygg- och miljönämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Observera att du kan bygga murar med andra mått, om du ansöker om bygglov och får det.

Undantag – murar utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om muren ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Tänk på att inte försämra sikten med din mur, se sidan Klipp häcken!

För att måla om ett en- och tvåbostadshus kan du behöva bygglov beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte.

Du behöver söka bygglov:

 • inom detaljplanerat område, för att till exempel måla om huset i en annan färg, som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär

Du behöver inte bygglov:

 • inom samt utanför detaljplanerat område, för att till exempel måla om huset i samma färg, som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
 • utanför detaljplanerat område måla om huset i en annan färg

Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och har en skyddsbestämmelse i den gällande detaljplanen (Q, q eller k), så krävs en anmälan för underhåll av byggnaden även om man målar om huset i samma färg som innan.

Om någon utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal.

Vid olovligt byggande kan bygg- och miljönämnden ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs.

Kräver inte bygglov för om det gäller anläggning av en eller två platser på en tomt med ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov.

Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

En betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation, är anmälningspliktigt.

Läs mer på

En pool som är nersänkt i marken eller sticker upp högst 0,5 meter ovanför marken behöver inget bygglov. Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank eller mur i närheten. Om schaktmassor återanvänds inom tomten medför det oftast att stora förändringar sker i marknivån vilket behöver marklov.

Du behöver söka lov för:

 • Markarbeten om marknivån höjs eller sänks 50 centimeter eller mer.
 • Murar runt poolen oavsett höjd.
 • Plank
 • Om poolen byggs upp mer än 0,5 meter kan konstruktionen i sig vara lovpliktig (som mur alternativt plank).

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut, kräva bygglov.

Bygg barnsäkert

Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och att du har ett bra skydd runt den så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa.

Om vattnet är djupare än 20 centimeter krävs skydd mot olycksfall. Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
 • En skyddstäckning eller pooltäcke med till exempel skyddsnät.

Om du har kommunalt vatten och avlopp

Läs mer om hur du fyller och tömmer din pool om du har kommunalt VA.

Om du har enskilt vatten och avlopp

Du ska inte släppa ut vattnet från poolen till din egen infiltration, markbädd eller minireningsverk eftersom det kan skada anläggningen. Det är därmed absolut förbjudet att släppa ut poolvattnet i avloppsanläggningen.

När det gäller tömning av poolen är första valet att göra det på tomten, det vill säga på gräsbevuxen mark eller genom att anlägga en stenkista eller mindre infiltration under förutsättning att det är genomsläpplig mark och inte tät lera. Kontrollera först att det inte finns några vattenkällor i närheten.

I andra hand får du tömma poolvattnet till dagvattennätet eller dike. Se också till att dagvattennätet eller diket inte mynnar ut i en bäck med fiskar eller annat område som är känsligt. Det är alltid viktigt att du inte skapar problem för dina grannar.

Är du tveksam om bäcken eller liknande är känslig för påverkan från poolvatten, kontakta Miljöavdelningen.

En prestandadeklaration är ett dokument som redovisar att eldstaden uppfyller kraven i BBR på bland annat utsläpp och verkningsgrad.

En prestandadeklaration krävs för att produkten ska kunna CE-märkas och säljas inom EU.

På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar. Vanligtvis betyder den punktkprickade marken att marken inte får bebyggas.

Kontrollera för säkerhets skull definitionen för den aktuella detaljplanen.

För att läsa en fastighets detaljplan så kan du använda dig av Linköpingskartan på startsidan.

En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende.

De vanligaste remissinstanserna vid bygglov:

 • Trafikverket
 • Trafikavdelningen på Stadsmiljöavdelningen
 • Miljöförvaltningen
 • Stadsplaneringsavdelningen
 • Försvarsmakten

Eftersom alla ska få tid att svara på remissen påverkas handläggningstiden. Remisstiden brukar normalt vara två till tre veckor.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Planen tas fram med hjälp av ett kartunderlag eller en nybyggnadskarta (som beställs av Kommunlantmäterienheten).

Vad ska redovisas?

Den ska visa byggnaden eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser och hur byggnaden eller förändringens angränsande område ska anordnas med vägar, grönytor, ledningar med mera.

Vid ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan, men handlingen kan också vara viktig för att peka ut en berörd byggnad eller en berörd fasad i andra ärenden.

Att tänka på för situationsplanen:

 • Bygger oftast på en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500.
 • Beställs i god tid hos kommunen.
 • Ska visa befintlig bebyggelse på den aktuella fastigheten.
 • Ska visa intilliggande fastigheter
 • Ska visa byggnadens totalmått
 • Ska innehålla norrpil
 • Ska visa avstånd till fastighetsgräns
 • Ska visa eventuell angränsande allmän väg
 • Ska visa markens utformning i övrigt

Inom detaljplan måste du söka bygglov för skyltar, det finns dock vissa undantag. I skriften Skyltar i Linköping – en vägledning, finns information om skyltar. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot kan andra tillstånd behövas från till exempel Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Vägledningen hittar du på sidan Sök bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Trottoarpratare, se underrubrik gatupratare.

 

Du behöver inte bygglov för att uppföra skärmtak över uteplats vid bostadshus, altan, balkong eller entré på sammanlagt max 15,0 kvadratmeter och med ett avstånd till tomtgräns på minst 4,5 meter.

Om du vill bygga skärmtaket närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du medgivande av din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får bygg- och miljönämnden avgöra om du får bygga eller inte.

Du behöver normalt inte bygglov för att få installera solceller på ett hus så länge dom följer takfallets lutning alternativt längs med en vägg. Lagen gäller de flesta hus, men inte alla. Undantag är exempelvis hus med platta tak där man ska söka bygglov. Detta beror på att solcellerna ofta behöver vinklas upp och därmed ligger de inte i hustakets riktning.

Även byggnader som är värdefulla ur kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt kommer behöva bygglov för att få installera solceller.

I vår kommun har vi riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresse omges av så kallad påverkansområden. Inom påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område.

Följande kriterier gäller för bygglovsbefriade solfångare:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Solenergianläggning inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Stadsplan och byggnadsplan är gamla typer av planer som reglerar vad och hur man får bygga.

De gäller fortfarande idag, och har samma status som dagens detaljplaner.

Staket

Du kan utan bygglov bygga ett staket som är maximalt 1,2 meter högt ovanför befintlig marknivå. Som lovfritt staket räknas ett luftigt staket, minst 25 procent luft. Det är bra om staketet står så långt från tomtgränsen att det kan skötas från båda håll.

Plank

Med plank menas konstruktioner som upplevs som täta. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Plank kräver bygglov, men det finns undantag.

Undantag – plank som skyddar en uteplats inom detaljplan

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område och vill bygga ett plank för att skydda din uteplats behöver du inte bygglov om:

 • planket uppförs inom 3,6 meter från huset och
 • planket inte är högre än 1,8 meter och
 • planket inte ligger närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Om de två första kriterierna är uppfyllda, men planket ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du medgivande från din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får bygg- och miljönämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Observera att du kan bygga plank med andra mått, om du ansöker om bygglov och får det.

Undantag – plank och murar utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om planket ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får bygg- och miljönämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Tänk på att inte försämra sikten med ditt staket eller plank.

Om du tänker bygga inom tolv meter från ett vägområde kan det påverka trafiksäkerheten. Du behöver därför tillstånd från Länsstyrelsen.

Vid större vägar kan det byggfria avståndet vara större, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Avståndet kan vara 30 meter eller 50 meter från vägområdet.

Ett stambyte i en byggnad innebär att rörinstallationer för tappvatten och avloppsvatten (VA-installation) byts ut. När VA-installationer åldras riskerar de att sättas igen, rosta sönder och ge upphov till läckage, vilket kan leda till fuktskador på byggnaden. Eftersom ledningarna oftast ligger inbyggda i väggar och i golv, berörs också ytskikt och tätskikt i våtutrymmen, inredning i kök etc.

Är åtgärden bygglov- eller anmälningspliktig?

Ett stambyte är inte bygglovspliktig, och vanligtvis inte heller anmälanpliktig.

Oftast innebär ett stambyte att befintliga installationer byts ut i samma läge. Då är åtgärden att betrakta som underhåll och inte en anmälningspliktig åtgärd.

I följande fall är stambyte en anmälanpliktig åtgärd

 • Om åtgärderna innebär att VA-stammar placeras i nya lägen.
 • Om stambytet innebär väsentliga ingrepp byggnadens bärande konstruktion.
 • Om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs en anmälan för underhållsåtgärder.

Ett säsongslov är ett bygglov för något som bara ska finnas under säsong, exempelvis sommaren, och som upprepas under två eller flera år i följd. Ofta är säsongsloven tidsbegränsade.

Nytt bygglov behövs inte för varje ny säsong. Handlingar och ritningar som behövs för ansökan är samma som för ett vanligt tidsbegränsat bygglov.

Om du bor inom detaljplanerat område och ska byta takfärg eller takmaterial kan det kräva bygglov. Om färgen eller materialet väsentligt ändrar byggnadens karaktär, till exempel från svart till rött, krävs det bygglov.

Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område och är kulturhistoriskt värdefull krävs det alltid bygglov för att byta takfärg eller takmaterial. Utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att byta takfärg eller takmaterial.

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar. Du kan behöva skicka in en teknisk beskrivning i samband med din ansökan. I våra checklistor framgår vilka handlingar som är relevanta för din åtgärd.

Handlingen redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. Den tekniska beskrivningen kan även utformas som en detaljritning där de olika materialen och dimensionerna framgår.

En tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Tillbyggnader är bygglovspliktiga. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov, men är anmälningspliktig.

Läs mer på sidan Attefallsåtgärder

Kräver sällan bygglov. Är det en ny trappa inomhus är den anmälningspliktig då den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen.

Läs mer på sidan Anmälan om byggåtgärd.

Ska man ställa ut stolar på trottoaren eller bara bygga en trall i marknivå behövs inte bygglov. Uppbyggda golv med trätrall och liknande bör undvikas, men ibland kan undantag göras för att t ex jämna ut stora nivåskillnader. 

Bygglov behövs om man bygger en uteservering som helt eller till största delen är inbyggd av exempelvis väggar eller markistak. Uteserveringar ska vara tillgängliga så att de kan användas av personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga. Tänk på att uteserveringen inte får hindra framkomst av räddningsfordon.

Förutom eventuellt bygglov krävs tillstånd från polis, alkoholhandläggare (om så är aktuellt) samt upplåtelseavtal. För att få serveringstillstånd behöver uteserveringen ha en avgränsning (fast monterat staket). Avtalet med kommunen kommer specificera att fasta tak inte är tillåtna i Linköping och att staket ska vara av smide, Linköpingsstaketet.

Reklamytor på avgränsningar av uteserveringen eller på markiser kan klassas som skyltar och då krävs oftast bygglov. Det kan dock styras i upplåtelseavtalet att markiser ska vara fria från reklam.

Vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med en uteservering behöver bygglov, exempelvis att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak. Att skärma av uteserveringen med plank eller att exempelvis bygga ett trädäck till uteserveringen kan också behöva bygglov.

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en husutstakning. Då markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar i rätt enligt ditt beviljade bygglov. I bygglovsbeslutet anges om en utstakning krävs.

Utstakning utförs normalt innan schaktningsarbeten påbörjas.

Utstakning kan utföras av Kommunlantmäterienheten enligt gällande taxa eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Se altaner.

I ett villkorsbesked får du veta om den åtgärd eller den byggnation du planerar kommer att ses som ombyggnad eller en annan ändring.

Med ombyggnad avses en ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande eller avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. En ombyggnad kan medföra att bygg- och miljönämnden ställer krav på exempelvis anpassning av tillgängligheten i hela byggnaden. För att spara tid och resurser är det bra att tidigt ta kontrollera vad som gäller för ditt byggprojekt.

Ett villkorsbesked är inte bindande om man senare ska söka bygglov eller göra anmälan. En avgift tas ut enligt taxan.

I många detaljplaner finns bestämmelser för hur många våningar en byggnad får ha. Det finns definitioner i plan- och byggförordningen när en vind ska räknas som en våning och också när en källare blir en våning.

Ett växthus är en komplementbyggnad. Man kan antingen utforma den så att den går under friggebodsreglerna eller Attefallreglerna.

Friggebod

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Läs mer under rubriken Friggebod, högre upp i listan.

Attefall

En attefallbyggnad får vara maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea.

Vill man väsentligen ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Exempelvis kontor till bostad, butik till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola.

Det gäller även om man inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Senast uppdaterad den 20 maj 2024