Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Motala Ströms ravin

Välkommen till en svensk djungel av hassel med elefantfötter av grova ekar och hög luftfuktighet! I botten av den mäktiga ravinen rinner Motala Ström fram omgiven av artrik blandlövskog.

 

Naturvärden i reservatet

Reservatet utgörs av en naturlig sträcka av Motala ströms åfåra. Vattendraget har skurit sig ner genom grus, sand, silt och lera och bildat en markerad ravin. Ravinsidorna är bevuxna med lövskog. Idag är flödet i fåran minimalt på grund av att det mesta vattnet istället leds via en intilliggande kanal till Malfors kraftstation. Vid vissa tillfällen kan större mängder vatten släppas genom naturfåran.

Motala Ströms ravin har en värdefull naturmiljö och är hem för bland annat många sällsynta och hotade arter av fåglar, fladdermöss, fjärilar, snäckor, musslor, mossor, lavar och svampar. Vattendraget nyttjas också i viss mån av bäver och utter.

Tack vare kalkrikt finsediment i ravinens sluttningar blir vegetationen frodig i området. I denna lundmiljö blommar det rikt på våren av vårlök, svalört, blåsippa, vitsippa, vätteros och gullviva. Här finns också mindre förekomster av trolldruva, tibast, vårärt och underviol och ett par förekomster av orkidén nästrot.

Vid en liten bäck som ansluter norrifrån finns den sällsynta bäcksidenmossan, en art som antagligen varit vanligare i ravinen när vattnet strömmade fritt. För lavarna är det istället de gamla ekarna och lindarna som är de viktigaste elementen. I reservatet finns till exempel kommunens och troligtvis länets rikligaste förekomst av ekpricklav.

Fågellivet är rikt i ravinen. Karaktärsarter är gärdsmyg, grönsångare, lövsångare, svarthätta, rödhake, rödvingetrast och andra trastar. Även hackspettarna är en viktig grupp här och spillkråkan kommer regelbundet på besök. Men mest intressant är nog förekomsten av kungsfiskare och strömstare. Även forsärla syns ibland här.

Besöksinformation

Arbetet med att tillgängliggöra naturreservatet pågår. Våren 2021 kommer naturreservatet invigas. Då kommer det finnas en reservatsentré i anslutning till Ljungsbro samhälle i Jakobslundsvägens förlängning, nära O G Svenssons väg. Från denna entré kommer det finnas en stig till målpunkten vid Jakobslund. Längs stigen kommer det finnas rastplatser med utsikt mot ravinen. Delar av stigen kommer tillgänglighetsanpassas.

Senast uppdaterad den 4 maj 2020