Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Motala ströms ravin

I Motala ströms ravin kan du besöka en fuktig lövskog i en delvis torrlagd flodfåra som ger associationer till Amazonas regnskogar. En djungel av hassel och hägg med elefantfötter av grova ekar, lindar och aspar växer i de bitvis branta ravinsluttningarna. Den rika jordarten, den nedskurna ravinen och de gamla träden ger ovanliga förhållanden och hem åt många djur, svampar och växter.

Naturvärden i reservatet

Reservatet utgörs av en naturlig sträcka av Motala ströms naturfåra. Vattendraget har skurit sig ner genom grus, sand, silt och lera och bildat en markerad ravin. Ravinsidorna är bevuxna med lövskog. Idag är flödet i fåran minimalt på grund av att det mesta vattnet istället leds via en intilliggande kanal till Malfors kraftstation. Vid vissa tillfällen kan större mängder vatten släppas genom naturfåran.
Motala ströms ravin har en värdefull naturmiljö och är hem för bland annat många sällsynta och hotade arter av fåglar, fladdermöss, fjärilar, snäckor, musslor, mossor, lavar och svampar. Vattendraget nyttjas också i viss mån av bäver och utter.
Tack vare kalkrikt finsediment i ravinens sluttningar är vegetationen frodig i området. I denna lundmiljö blommar det rikt på våren av vårlök, svalört, blåsippa, vitsippa, vätteros och gullviva. Här finns också mindre förekomster av trolldruva, tibast, vårärt och underviol och ett par förekomster av orkidén nästrot.
Vid en liten bäck som ansluter norrifrån finns den sällsynta bäcksidenmossan, en art som antagligen varit vanligare i ravinen när vattnet strömmade fritt. För lavarna är det istället de gamla ekarna och lindarna som är de viktigaste elementen. I reservatet finns till exempel kommunens och troligtvis länets rikligaste förekomst av ekpricklav.
Fågellivet är rikt i ravinen. Karaktärsarter är gärdsmyg, grönsångare, lövsångare, svarthätta, rödhake, rödvingetrast och andra trastar. Även hackspettarna är en viktig grupp här och spillkråkan kommer regelbundet på besök. Men mest intressant är nog förekomsten av kungsfiskare och strömstare. Även forsärla syns här ibland.

Besöksinformation

Entrén till naturreservatet ligger i anslutning till Ljungsbro samhälle i Jakobslundsvägens förlängning, nära O G Svenssons väg. Här finns reservatets enda parkeringsplats för bilar samt cykelställ, rastbord och information. Från denna entré finns en ca 1,5 km lång gångväg till spegeldammen vid Jakobslund. Längs promenadvägen finns rastplatser med dramatiska utsikter mot ravinen. Första halvan av stigen längs ravinkanten är tillgänglighetsanpassad. Stora delar av reservatet är på många platser brant sluttande och har tät vegetation och kan därför vara svårtillgängliga.

Senast uppdaterad den 21 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: