Hoppa till huvudinnehåll

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen bedriver tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Tillsynen bedrivs på uppdrag av bygg- och miljönämnden. Inom avdelningen finns även Klimatenheten som samordnar frågor som rör miljö och klimat.

Miljöavdelningens tillsynsuppdrag

Miljöavdelningens tillsyn räknas som myndighetsutövning och bedrivs enligt gällande lagstiftning. Exempel på tillsynsarbete som utförs är inspektioner, provtagning och utredningar. Miljöavdelningen ger också allmänhet och företag råd, anvisningar och upplysningar i frågor som rör miljö, hälsoskydd och livsmedel.

Informationsarbete

Information är en viktig del i det förebyggande arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet på lokal nivå. Som en del i detta arbete skickar Miljöavdelningen bland annat ut informationsblad riktade till företag som berörs av miljö- och hälsofrågor.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövningen innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, fatta beslut och därefter följa upp besluten.

Effektiv myndighetsutövning innebär:

  • att arbeta förebyggande och förutseende
  • att vara rättssäker
  • att ha kunskap inom det aktuella området
  • att ge tydlig information till kommuninvånare, företag och andra intressenter
  • att vara oberoende
  • att ha god tillgänglighet och effektiv handläggning

Beslut och delgiving

De flesta myndighetsbeslut kan överklagas. Bygg- och miljönämndens beslut överklagas i de flesta fall hos Länsstyrelsen.

Miljöavdelningen i Linköping använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som berörda ska ta del av (delges).

Avgifter för tillsyn och kontroll

Bygg- och miljönämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifterna som betalas för tillsynen och kontrollerna som genomförs.

Miljöavdelningens verksamhetsområden

Miljöavdelningen består av fyra olika enheter: Hälsoskyddsenheten, Klimatenheten, Livsmedelsenheten och Miljöskyddsenheten. Nedan kan du läsa kort om vad respektive enhet arbetar med.

Hälsoskyddsenheten

Hälsoskyddsenheten ansvarar för tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, förskolor, skolor och andra offentliga lokaler. Problem med inomhusmiljön kan vara dålig ventilation, lukt, buller, bristande underhåll, misstanke om mögel eller förekomst av radon.

Klimatenheten

Klimatenhetens arbete består till stor del av att samordna frågor som rör miljö och klimat inom kommunen. I uppdraget ingår också att sprida informationen i samhället och på så sätt öka engagemanget för dessa frågor hos linköpingsborna. Utöver detta ansvarar Klimatenheten också för kommunens energi- och klimatrådgivning.

Livsmedelsenheten

Livsmedelsenheten ansvarar för tillsyn inom livsmedelsområdet. Detta sker genom inspektion av olika livsmedelslokaler. Under inspektionerna ses underhåll och skötsel samt hantering och förvaring av livsmedel över. Huvudsyftet med kommunens livsmedelskontroller är att skydda konsumenterna så att maten som serveras på restaurang eller finns att köpa i butiken är säker och att ingen kund riskerar bli lurad eller vilseledd. 

I livsmedelskontrollen ingår även tillsyn av dricksvattnet i kommunen.

Miljöskyddsenheten

Miljöskyddsenheten ansvarar för tillsyn enligt Miljöbalken och annan lagstiftning inom miljöområdet. Det innebär bland annat kontroll av buller, vatten- och luftföroreningar från industrier och andra inrättningar. Övervakning av avfallshantering och tillsyn av kemiska produkter ingår också i avdelningens ansvarsområde.

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 13 november 2023