Hoppa till huvudinnehåll

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen bedriver tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Tillsynen bedrivs på uppdrag av bygg- och miljönämnden. Inom avdelningen finns även Klimatenheten som samordnar hållbarhetsfrågor i kommunen.

Miljöavdelningens tillsynsuppdrag

Miljöavdelningens tillsyn räknas som myndighetsutövning och bedrivs enligt gällande lagstiftning. Exempel på tillsynsarbete är inspektioner, provtagning och utredningar. Miljöavdelningen ger också allmänhet och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.

Informationsarbete

Information är en viktig del i det förebyggande arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet på lokal nivå. Miljöavdelningen skickar bland annat ut informationsblad riktade till livsmedels- och miljöföretag.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp besluten.

Effektiv myndighetsutövning innebär:

  • att arbeta förebyggande och förutseende
  • att vara rättssäker
  • att ha kunskap inom det aktuella området
  • att ge tydlig information till kommuninvånare, företag och andra intressenter
  • att vara oberoende
  • att ha god tillgänglighet och effektiv handläggning

Beslut och delgiving

De flesta myndighetsbeslut kan överklagas. Bygg- och miljönämndens beslut överklagas i de flesta fall hos länsstyrelsen.

Miljöavdelningen i Linköping använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som berörda ska ta del av (delges).

Taxa för tillsyn

Bygg- och miljönämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter.

Miljöavdelningens verksamhetsområden

Hälsoskyddsenheten

Enheten ansvarar för tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, förskolor, skolor samt andra offentliga lokaler. Problem med inomhusmiljön kan vara dålig ventilation, lukt, buller, bristande underhåll, misstanke om mögel eller förekomst av radon.

Klimatenheten

Klimatenheten arbetar med samordning av hållbarhetsfrågorna i kommunen. De arbetar på uppdrag av Kommunledningsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Huvudsyftet är att skapa en tydlig samordning av hållbarhetsfrågorna i kommunen och uppdraget innebär att kommunicera global rättvisa och miljö- och klimatfrågor med boende och verksamma i Linköping med syfte att öka engagemang och delaktighet för att minska lokal och global klimat- och miljöpåverkan samt genomföra specifika beställda projekt. Även energi- och klimatrådgivning ingår i uppdraget.

Livsmedelsenheten

Enheten ansvarar för tillsyn inom livsmedelsområdet. Livsmedelstillsynen omfattar godkännande av livsmedelslokaler, inspektion av lokalernas underhåll och skötsel samt hantering och förvaring av livsmedel.

I livsmedelstillsynen ingår även tillsynen över dricksvattnet.

Miljöskyddsenheten

Enhetenen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom miljöområdet. Det innebär bland annat kontroll av buller, vatten- och luftföroreningar från industrier och andra inrättningar.

Övervakning av avfallshantering och tillsyn över kemiska produkter samt granskning av plan- och bygglovärenden ingår också i avdelningens ansvarsområde.

 

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 23 januari 2023