Hoppa till huvudinnehåll

Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen arbetar för att utveckla och upprätthålla attraktiva stadsmiljöer i Linköping.

Avdelningen upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella, trygga och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun.

Avdelningen säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas.

Avdelningen säkerställer och utvecklar kommunens trafiksäkerhet genom lokala trafikföreskrifter, riktlinjer för parkering och stöd vid trafikarbeten.  

Avdelningen handlägger samhällsbetalda resor, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsar.

Stadsmiljöavdelningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av följande enheter:

  • Park och naturenheten
  • Trafik och gatuenheten där gruppen Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) ingår.

Park och naturenheten

Enheten arbetar inom tre huvudsakliga områden:

Naturvård och friluftsliv. De arbetar bland annat med att förvalta och utveckla kommunala naturreservat, kommunens skogar, Stångåstråket, Östgötaleden och andra friluftsanordningar som grillplatser och fågeltorn. De arbetar även med tillgänglighet i tätortsnära natur och genomför naturguidningar.

Drift och underhåll av kommunens allmänna platser. I arbetet ingår bland annat skötsel av parker och gräsytor, utsmyckning i form av planteringar och belysningar, renhållning, vinterväghållning och arrendeavtal.

Utveckling av stadens offentliga rum. De tar fram planer och program för hur bland annat torg, parker och lekmiljöer ska gestaltas för att bli attraktiva och mångfunktionella platser för stadens alla invånare. De arbetar också med utveckling av ljussättning, möblering och skyltning i det offentliga rummet.

Trafik och gatuenheten

Enheten ansvarar för kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar.

Vi hanterar drift av gatuinfrastruktur såsom beläggning, broar, belysning och trafikanordningar. Vi arbetar med planering av gatu- och trafiksystemets utveckling för alla trafikslag såsom gång, cykel, kollektivtrafik, övrig fordonstrafik och leveranser.

Enheten ansvarar för ärendehantering, myndighetsutövning och tillstånd inom gatu- och trafikområdet som väghållningsmyndighet samt kommunens torghandel.

Vi medverkar i detaljplaner och genomförandeprojekt med trafik-/gatukompetens. 

Särskild kollektivtrafik

Gruppen handlägger ärenden som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och mobilitetsstöd. Arbetet sker i samverkan med Region Östergötland och innefattar även beställningscentral för färdtjänsresor.

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 maj 2024