Hoppa till huvudinnehåll

Stadsplaneringsavdelningen

Stadsplaneringsavdelningen arbetar för att utveckla Linköping till en ännu bättre stad. Vi planerar hur staden ska utvecklas på kort och på lång sikt.

Vår uppgift är att bland annat arbeta med översiktsplaner och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. Avdelningen ansvarar också för kommunens markförsörjning samt exploatering.

Avdelningen arbetar både på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och består av följande verksamheter:

  • Detaljplaneenheten
  • Mark- och exploateringsenheten
  • Enheten för strategisk planering

På avdelningen finns även projektet Ostlänken - Stångebro.

Detaljplaneenheten

Detaljplaner avgör hur mark och vatten ska användas och vad som får byggas. Planverksamhetens uppdrag är att ta fram planer och utredningar för en lämplig och långsiktig hållbar stadsutveckling. Inom enheten upprättas samtliga planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för stadsbyggandet. Detaljplaneenheten arbetar även med miljöanpassat och hållbart byggande samt hållbara och långsiktiga trafiklösningar.

Mark- och exploateringsenheten

Mark och exploateringsenheten representerar kommunen som fastighetsägare. Enheten driver projekt för att bearbeta mark och därmed möta behovet av mark för bostäder, skola, industri, handel, kontor och allmän service. De förvaltar även kommunens markreserv, tomträtter och handlägger köp och försäljning av fastigheter samt förköpsärenden.

Stadsplanering berör alla som lever och verkar i kommunen och handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö. I planeringsprocessen har varje medborgare som berörs av planeringen möjligheter att påverka. 

Enheten för strategisk planering

Enheten arbetar med frågor om var och hur Linköping ska växa och förändras. Planerna omfattar hela eller delar av kommunen. Planerna handlar om hur marken ska användas, om bebyggelseutveckling, om grönstruktur och hur trafiken ska utvecklas. Enheten består av personer med bred kunskap om fysisk planering, stadsbyggande, trafikplanering med mera.

De arbetar på uppdrag åt kommunstyrelsen och dess planeringsutskott. Vår utgångspunkt är att betrakta kommunen som en helhet i en växande och attraktiv region. Målet är att planera för en långsiktig hållbar utveckling och skapa en attraktiv kommun för människor att bo och arbeta i.

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 8 maj 2023