Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Linköpings kommun består till stor del av en levande och tätortsnära landsbygd. Geografin innehåller allt från slätt, åkermark och hagar, skogslandskap, kanalsystem, och naturskyddsområden.

I Linköpings omland pågår ett modernt samhällsbygge med utveckling av boende- och rekreationsmöjligheter, gröna näringar som till exempel jord- och skogsbruk, lokal handel och annat kreativt entreprenörskap och företagande. Vidare ges goda möjligheter till utbildning för barn- och unga som växer upp här. Tillsammans med Linköpings tätort bildar landsbygden och kommunens övriga tätorter en värdefull helhet, som utgör Linköpings hela kommun

I kommunen har det länge pågått ett aktivt arbete för landsbygdens utveckling. Mellan 1987 och 2018 fanns det en landsbygdsgrupp, som under 2019 ersätts av arbete med medborgardialoger, nätverk och årliga möten med bygde- och utvecklingsgrupper. Kommunen har även en anställd landsbygdsstrateg.

Aktuellt inom landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktige har gett ett särskilt utvecklingsuppdrag till samtliga nämnder att prioritera landsbygdsutveckling under 2019 och 2020-2022. En ny rapport visar hur utvecklingsuppdraget har fullföljts i nämnderna under 2019 och vilka planer som finns framåt.

Rapporten visar att kommunen bland annat arbetar med att:

  • Anordna olika former av medborgardialoger, för att få en bättre bild av hur det är att leva och bo på landsbygden, samt av vad som kan utvecklas.
  • Anordna möten med medborgare och verksamma på landsbygden för kunna utveckla bättre arbetssätt i den kommunala handläggningen.
  • Anordna information- och samrådsmöten om t ex detaljplanearbete, solel, små avlopp etc.
  • Förenkla byggandet i icke-centrala lägen med fokus på landsbygd. Det planeras bland annat för ny bebyggelse i områden som ska möjliggöra nytt, stadsnära, lantligt boende och i flera småorter och områden med befintlig bebyggelse.
  • Fortsätta arbetet med översyn av enskilda avlopp för att förbättra vattenkvalitén och den lokala miljön på landsbygden.
  • Ta fram en ny serviceplan för landsbygden för att trygga varuförsörjning och kommersiell service. Arbetet sker i visst samarbete med länsstyrelsen, Region Östergötland och länets övriga kommuner.
  • Kunna bibehålla små förskoleavdelningar och grundskoleklasser på landsbygden i närhet till hemmet, samt att erbjuda skolskjuts till barn som har behov av det.
  • Erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen. Bland annat genom bokbuss, närbibliotek, kulturupplevelser i skolor och förskolor samt genom att ge bidrag till lokala kultur- och idrottsföreningar.
  • Stärka möjligheterna för äldre och för personer med funktionsnedsättningar att kunna bo på landsbygden.

Landsbygdsstrategi

I arbetet med landsbygdsutveckling har handlingen Linköpings kommuns landsbygdsstrategi tagits fram som nulägesanalys av möjligheter och med viktiga strategiska inriktningar för framtiden. Strategin är uppbyggd tematiskt och behandlar framförallt frågor som kommunen har inflytande/bestämmanderätt över.

Byalag och andra aktörer på landsbygden samt politiken, kommunala förvaltningar och kommunala bolag har varit delaktiga i framtagandet av den ursprungliga versionen, som togs fram 2013.

Landsbygdsstrategin har sedan aktualitetsprövats 2018. Det innebär att dokumentet har uppdaterat främst i fråga om fakta, data och med hänsyn till förändringar som har gjorts i andra styrdokument. Exempelvis i ny Översiktsplan för landsbygden och småorterna, ny VA-plan för landsbygden och kommunens Naturvårdsprogram.

Översiktsplaner

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna antogs 2014 och har en tydlig inriktning på just utveckling.

Vid sidan av denna finns ett antal fördjupade översiktsplaner för områden som Ljungsbro och Berg, Norra Sturefors, Bestorp och Brokind, Ljungsbro, Berg, Linghem, Vikingstad, Sturefors, Ekängen, Bestorp och Brokind samt Sättuna. Arbete med en översiktsplan för Malmslätt pågår, liksom arbete med att ta fram områdesbestämmelser för fem utpekade områden där ”stadsnära, lantligt boende” kan utvecklas.

VA-planer för landsbygden

Kommunen och Tekniska verken har tagit fram en VA-policy för landsbygden som gäller fram till år 2035 med riktlinjer för vatten- och avloppsplanering. Syftet är att minska utsläppen och skydda sjöar och vattendrag i kommunen för framtida generationer.

Kontakt

Vid övergripande frågor som gäller landsbygdsutveckling, kontakta ansvarig tjänsteman.

Till e-postformulär för landsbygdsstrateg Lars-Åke Gustafson

E-post: zzzlandsbyggdutv@linkoping.se

Senast uppdaterad den 11 september 2020