Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och socialbidrag är begrepp som används för att beskriva den hjälp som du kan få till försörjning. Det är Social- och omsorgsförvaltningen som utreder ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd gör vi en bedömning utifrån just din situation. Du får också stöd i att förändra din situation för att du ska kunna bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. En förutsättning är att du har undersökt alla andra alternativ. Att vara svensk medborgare, ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt är oftast en förutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du ska också bo eller vistas i Linköpings kommun.

Ekonomiskt bistånd är den allra sista utvägen när du inte har några andra möjligheter att klara din ekonomi. Andra möjligheter kan vara:

 • arbete och löneinkomster
 • socialförsäkringsförmåner som barnbidrag, bostadsbidrag, aktivitetsersättning med mera
 • studiestöd
 • egna tillgångar som pengar på banken, aktier, hus, bil med mera
 • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen

Om du har barn behöver du först ha sökt:

 • bostadsbidrag
 • eventuellt underhållsstöd
 • föräldrapeng

En förutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du kan visa att du gör vad du kan för att öka möjligheterna att kunna försörja dig själv. Det kan till exempel vara att du söker arbete, deltar i anvisad aktivitet eller i svenskundervisning (SFI).

Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans saknar tillräckliga medel för er gemensamma försörjning som ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt.

När vi räknar ut ditt ekonomiska bistånd använder vi den så kallade riksnormen. Den fastställs i riksdagen. Riksnormen består av två delar, en för personliga kostnader (för varje familjemedlem) och en för hushållets gemensamma kostnader.

I riksnormen ingår livsmedel, kläder, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Vi kan räkna med rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackföreningsavgift och a-kasseavgift. Bistånd kan även beviljas till andra nödvändiga utgifter, som till exempel barnomsorg, läkarvård, receptbelagd medicin eller tandvård.

Om du har pengar på banken, aktier eller andra tillgångar måste du i regel använda dem innan du söker ekonomiskt bistånd. Om du har tillgångar som är mer låsta, till exempel bil, hus eller bostadsrätt, kan du få ekonomiskt bistånd under en period medan du säljer tillgången eller löser ditt ekonomiska problem på annat sätt.

Vi lägger ihop riksnormen med dina andra kostnader och summan blir vad du eller din familj behöver för att klara er. Om era inkomster inte räcker till för att täcka era kostnader kan ni ha rätt till ekonomiskt bistånd.

På Socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Men tänk på att resultatet av provberäkningen inte är ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänsten som, beroende på hur sin situation ser ut, beslutar om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Vi behöver rätt uppgifter

När du ansöker om ekonomiskt bistånd måste de uppgifter som du lämnar i din ansökan vara riktiga. Kommunen är skyldig att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter som leder till att du får ekonomiskt bistånd trots att du inte har rätt till det.

Sekretess och personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras i ett datasystem. Social- och omsorgsförvaltningen förvarar din utredning, ditt beslut och dina journalanteckningar i en så kallad personakt. När ditt ärende är avslutat placeras din personakt i ett arkiv.

Alla uppgifter du lämnar är skyddade av sekretesslagen. Hos Social- och omsorgsförvaltningen råder så kallad stark sekretess. Det innebär att uppgifterna inte lämnas ut till någon om det inte står klart att det kan göras utan att du själv eller någon närstående till dig lider men.

Så utreder vi din ansökan

När du lämnat in din ansökan gör vi en utredning. Det innebär att vi räknar på din ekonomi och bedömer om du gör vad du kan för att öka möjligheterna att kunna försörja dig själv. Vi utgår från riksnormen för ekonomiskt bistånd.

Om du inte har tillräckliga medel för att täcka dina kostnader kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om din ansökan inte är komplett så tar vi ett beslut på det som du har lämnat in. Då riskerar du att få avslag, det vill säga, inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Du får ett beslut

När utredningen är klar skriver din handläggare ett beslut där det framgår om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller om du inte har rätt till det. Om beslutet ger dig rätt till ekonomiskt bistånd betalas det ut till ditt bankkonto.

Beslutet skickas vanligtvis hem till dig per post. Vårt mål är att du ska få ett beslut inom tio arbetsdagar från det att du lämnar in en komplett ansökan.

Om du vill överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Du kan få hjälp av Social- och omsorgsförvaltningen att skriva en överklagan.

Du lämnar din överklagan till din handläggare som tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas skickar handläggaren beslutet och din överklagan till förvaltningsrätten. Det är den domstol som bland annat prövar beslut som socialtjänsten har fattat.

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången

 1. Det är första du ska göra är att vända dig till Kontakt Linköping. Du kan göra detta genom att ringa eller besöka Kontakt Linköping.
 2. Kontakt Linköping kommer att ställa frågor till dig om bland annat dina personuppgifter, kontaktuppgifter, sysselsättning samt inkomster. Det är därför bra om du har förberett svar på dessa frågor innan du kontaktar oss.
 3. Av Kontakt Linköping får du en telefontid då en handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen kommer att ringa dig.
 4. I det första samtalet med din handläggare kommer du att få svara på ytterligare frågor om din situation. Om du är redo att göra en ansökan, kommer du också att få en besökstid då du träffar din handläggare.
 5. Efter samtalet skickar din handläggare hem ansökningshandlingar till dig. Där står det vilka bilagor du behöver skicka med när du gör din ansökan. Det kan till exempel vara uppgifter om inkomster, kontoutdrag eller en kopia på ditt hyreskontrakt. Det är viktigt att du skickar med alla bilagor som din handläggare ber om.
 6. När du ansöker om ekonomiskt bistånd skriver du under en blankett där du godkänner att vi gör kontroller hos andra myndigheter. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN (Centrala studiestödsnämnden).
 7. Om du har en besökstid inbokad med din handläggare, tar du med dig din ansökan och bilagorna till besöket. Om du inte har en tid inbokad kontaktar du din handläggare för att bestämma en tid när ni kan ses.

Om du behöver fortsätta att söka ekonomiskt bistånd

Om du behöver fortsätta att söka ekonomiskt bistånd får du ansökningsblankett av din handläggare. Du fyller i en ansökan på nytt och intygar att de uppgifter du lämnar är riktiga genom att underteckna din ansökan.

De flesta av de handlingar som du behövde skicka med vid din första ansökan behöver du inte lämna in nu. Din handläggare meddelar dig om det är någon handling som du behöver skicka in.

Stickprovskontroll

Även om du inte behöver skicka in lika många handlingar som när du gjorde din första ansökan behöver du ändå spara alla underlag tills dess du fått ditt beslut. Vi kommer att göra stickprovskontroller.

Om du blir utvald för en stickprovskontroll behöver du kunna skicka in underlag som visar att de uppgifter som du lämnat i din ansökan är riktiga.

Du får information av din handläggare om du blir utvald för en kontroll, och då får du också veta vilka handlingar du behöver lämna in.

Mottagning Vuxna

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Social problematik, missbruk med mera

 • Telefon: 013-20 69 00 
 • Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och 13.00-14.00

Våld i nära relationer

 • Telefon: 013-26 22 50
 • Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och 13.00-16.00

LSS

 • Telefon: 013-20 67 66
 • Telefontid: Vardagar klockan 9.00-12.00

Funktionsnedsättning

 • Telefon: 013-20 67 36
 • Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och 13.00-16.00

Ekonomiskt bistånd

Om ditt ärende gäller ekonomiskt bistånd vänder du dig till Kontakt Linköping.

Till e-postformulär för Mottagning Vuxna

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: Se ovan
Telefontid: Se ovan

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

.

Senast uppdaterad den 1 november 2020