Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Naturvårdsprojekt

En stor del av kommunens naturvårdsarbete bedrivs i projektform. Inventeringar av arter och naturmiljöer, restaureringar och skötselåtgärder samt tillgänglighet- och informationsåtgärder görs ofta i projektform.

Frökärret i Tinnerö eklandskap

Frökärret har återskapats med stöd från LOVA.

Många av projekten medfinansieras med bidrag från LONA, LOVA, LIFE, Region Östergötland eller i samarbete med Eklandskapsfonden. 

LIFE - BTG "bridging the gap in time and space"

Linköpings kommun är "Ekarnas stad". I detta, kommunens största naturvårdsprojekt någonsin, genomförs omfattande skötselåtgärder i ekmiljöer i de kommunala naturreservaten  Tinnerö eklandskap, Viggeby, Vidingsjö och Ullstämma samt i kommunägda Natura 2000-områden.

Projektet genomförs i samarbete med flera länsstyrelser i sydöstra Sverige.

Projektet medfinasieras av EU:s strukturfond LIFE och av Naturvårdsverket och pågår under 2016-2022.

Restaurering av områden i Linköpings kommuns naturvårdsprogram

Kommunen har sedan lång tid tillbaka ett naturvårdsprogram där en viktig del är att sammanställa ny information om kommunens natur samt att inventera arter och olika naturmiljöer. Arbetet är ständigt pågående och finns presenterat här på webbplatsen.

I detta projekt ska minst tio mycket värdefulla naturområden i behov av skötsel restureras i samarbete med berörda markägare.

Projektet medfinansieras via LONA och pågår under 2016-2020.

Större vattensalamander i Linköping

I projektet ska alla småvatten på kommunägd mark inventeras för att få bättre kunskap om var den skyddsvärda större vattensalamandern finns.

Utifrån den nyvunna kunskapen ska ett lokalt åtgärdsprogram tas fram med syfte att beskriva hur artens miljöer bäst kan skyddas och vilka naturvårdsåtgärder som bör vidtas för att arten långsiktigt ska finnas kvar i livskraftiga populationer. Konkreta skötselåtgärder ska genomföras i minst fem områden.

Projektet medfinansieras via LONA och pågår under 2016-2020.

Brandstrategi och bränning för naturvård i Linköping

I det traditionella odlingslandskapet har bränning varit en naturlig del av skötseln av vissa typer av gräsmarker. I det naturliga skogslandskapet är brand mycket viktig för en lång rad växter och djur.

I detta projekt har den kommunägda marken inventerats och områden som är lämpliga att sköta genom naturvårdsbränning har tagits fram och sammanställts till en "brandstrategi". I projektet ska minst en naturvårdsbränning i skog och minst fem bränningar i gräsmark genomföras.

Projektet medfinansierades via LONA och pågick 2015-2019.  

Värdefulla tallmiljöer

I Linköpings stad finns en stor rikedom av gamla tallar i stadsmiljön, skogdungar och större skogsområden.

I projektet har stadens viktiga tallmiljöers naturvärden inventerats och sammanställts till en "tallstrategi". Konkreta åtgärdsplaner hat tagits fram för minst två områden.

Projektet medfinansierades via LONA och pågick under 2015-2018.  

Naturen - en väg till integration

Projektet syftade till att ge nyanlända linköpingsbor en grundläggande introduktion till allemansrätten i teori och praktik med både inneträffar och naturutflykter i stadens närnatur och naturpärlor.

Projektet medfinansierades via LONA och pågick under 2016-2017.

Kunskapsuppbyggnad inför nya kommunala områdesskydd

I den växande staden Linköping behöver nya värdefulla naturområden skyddas som biotopskyddsområden eller naturreservat för att bevara biologisk mångfald och attraktiva tätortsnära friluftsområden.

I projektet har minst tio inventeringar genomförts för att öka kunskapen om vilka områden som är mest skyddsvärda.

Projektet medfinansierades via LONA och pågick under 2013-2017.

Uttersäkra Linköping

Uttern har ökat under senare år och har nyligen återkoloniserat Linköpings stad. Miljögifter under 1990-talet tog nästan helt knäcken på den svenska stammen. Det största hotet mot arten nu är trafiken på våra vägar.

I detta projekt genomfördes åtgärder vid broar och vägtrummor längs främst Tinnerbäcken och Smedstadsbäcken för att förhindra att uttrar trafikdödas.

Projektet medfinansierades via LONA och pågick under 2014-2017. 

Hör av dig till Kontakt Linköping för mer information om våra naturvårdsprojekt.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 8 juni 2020