Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer, avgifter och regler

Här finns information om vem som har rätt till skolbarnomsorg, svar på vanliga frågor samt länk till vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du ansöka om och säga upp plats, svara på platserbjudande, anmäla inkomstuppgift samt lämna kontaktuppgifter.

Vem kan få fritidshemsplats?

  • Skolbarnomsorg i form av fritidshemsplats erbjuds barn som är 6-13 år, när föräldrarna arbetar eller studerar och därmed har behov av barnomsorg. 

Fritidshemsplatsen är avgiftsbelagd och du ansöker om plats via vår e-tjänst:

Vad är inkomst?

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön under bidragsåret före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt Inkomstskattelagen.

Inkomstanmälan

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar i barnomsorgen
  • Var 12:e månad
  • När familjens inkomst ändras
  • Efter begäran från kommunen

Vårdnadshavare med barn i barnomsorgen är skyldiga att lämna in uppgifter om hushållets avgiftsgrundande inkomst. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när barnet börjar i barnomsorg, samt när det sker förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst, dock minst var 12:e månad. Årlig inkomstuppgift ska lämnas även om inkomsten inte har ändrats.

Vårdnadshavare som inte lämnar aktuella inkomstuppgifter för hushållet en gång per år (var 12:e månad) eller efter skriftlig uppmaning, kan komma att bli inplacerade i högsta avgiftsklassen.

Undantag gäller för hushåll som anmäler inkomster som överstiger taxans högsta inkomstklass (för närvarande 49 280 kr kronor per månad). Dessa placeras i högsta avgiftsklassen och behöver därefter inte lämna inkomstuppgift var 12:e månad.

Mer information om avgiftsregler finns att läsa i Regler och riktlinjer. 

 Fritidshem
6-9 år
Fritidshem
10-13 år
Öppen
fritidsverksamhet 
10-13 år
Morgonomsorg' 
10-13 år
Barn 1

2% av inkomsten,

dock högst 
1007
kronor/ månad

1,4 % av inkomsten,

dock högst
705 
kronor/ månad

1 % av inkomsten,

dock högst
503 
kronor/ månad

0,2% av inkomsten,

dock högst

101 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten,

dock högst
503
kronor/ månad

0,7% av inkomsten,

dock högst
352 
kronor/ månad

0,5 % av inkomsten,

dock högst
252 
kronor/ månad

0.1% av inkomsten, 

dock högst 
50
kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten,

dock högst
503
kronor/ månad

0,7% av inkomsten,

dock högst
352
kronor/ månad

0,5 % av inkomsten,

dock högst
252 
kronor/ månad

0.1% av inkomsten, 

dock högst 
50
kr/månad

Barn 4 
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten 0% av inkomsten  0% av inkomsten
 Fritidshem 
6-9 år
Fritidshem 
10-13 år
Öppen
fritidsverksamhet 
10-13 år
Morgonomsorg' 
10-13 år
Barn 1

2% av inkomsten,

dock högst 
1007
kronor/ månad

1,4 % av inkomsten,

dock högst 
705 
kronor/ månad

1 % av inkomsten,

dock högst 
503 
kronor/ månad

0,2% av inkomsten,

dock högst

101 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten,

dock högst 
503
kronor/ månad

0,7% av inkomsten,

dock högst 
352 
kronor/ månad

0,5 % av inkomsten,

dock högst 
252 
kronor/ månad

0.1% av inkomsten, 

dock högst 
50
kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten,

dock högst 
503
kronor/ månad

0,7% av inkomsten,

dock högst 
352
kronor/ månad

0,5 % av inkomsten,

dock högst 
252 
kronor/ månad

0.1% av inkomsten, 

dock högst 
50
kr/månad

Barn 4  
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten 0% av inkomsten  0% av inkomsten

* Morgonomsorg kan ebart köpas om barnet samtidigt är inskriven i en enskild öppen fritidsverksamhet

Frågor och svar

När får man reda på om man har fått en plats?
Vår ambition är att erbjuda plats senast två månader innan placeringsstart.

När har jag rätt till en förskoleplats?
När du har stått i kö i fyra månader till en kommunal förskoleplats är du garanterad en kommunal förskoleplats, om du har ett tillsynsbehov/föräldraledig/arbetssökande och ditt barn har fyllt ett år. I mån av plats kan barn erbjudas placering tidigare.
För köstatus kontakta handläggaren i det området du köar till.

Om jag vill senarelägga mitt önskade placeringsdatum, vad händer då?
Du får ett nytt ködatum och placeras efter det datumet i kön.

Vad är ködatum?
Ködatum får man fyra månader innan önskat placeringsdatum. Det datumet köar man med tills man får sitt första alternativ tillfredsställt.

Vi skall flytta från en stadsdel till en annan stadsdel, har vi förtur eftersom vi redan har platser?
Nej, ni får ställa er i kön till det område som ni önskar.

Innan ni kan göra ändringar på vår webbsida måste vi ha behandlat pågående ärende först.

Vi skall flytta inom Linköping, kan vi ha våra förskoleplatser kvar?
Ja, det går bra.

Måste jag ansöka till fritids/öppen fritids?

Ja, ansökan görs här på Linköpings kommuns hemsida.
Fritidshemmet kontaktar er inför fritidsstarten.

Måste jag börja det datumet jag är erbjuden plats?

Ja, det är det datum du har uppgett som önskat placeringsdatum.

Vad gäller för inskolningen?

Skall man räkna in inskolningen på förskolan, när man anger vilket datum man vill börja?

Ja. Inskolningstiden beräknas vara 2 veckor.

Finns det någon betalningsfri månad?

Nej, faktura utgår 12 månader per år.

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?

Det kommer en påminnelsefaktura med 60 kr i påminnelseavgift efter ca en vecka. 20 dagar efter förfallotiden går fakturan till inkasso.

Har du synpunkter på fakturan som avser juli, betala den tillsvidare och kontakta sedan i augusti din barnomsorgshandläggare för eventuella åtgärder.

Varför har jag fått en faktura för juli månad, mitt barn slutade fritids/förskolan/öppen fritidsverksamhet i juni?

Det är alltid två månaders uppsägningstid. Uppsägning görs alltid i e-tjänsten på vår hemsida, inte till personalen på förskolan/fritidshemmet.

Barn födda -15 skrivs ut 2021-07-31 från förskolan om uppsägning inte gjorts tidigare.

Barn födda -08 skrivs ut 2021-06-11 från fritidshem/öppen fritidsverksamhet om uppsägning inte gjorts tidigare.

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, har så kallad delad faktura.

Ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg?

Barnet har en barnomsorgsplats men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får var sin räkning (delad faktura). Räkningen baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Respektive vårdnadshavare betalar 50 % av avgiften för det aktuella barnet.

Respektive vårdnadshavare gör en skriftlig överenskommelse om sin del av barnomsorgsplatsen och lämnar en inkomstanmälan på Barnomsorg på webben.

Uppsägning av plats för vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll

Respektive vårdnadshavare säger upp sin del av platsen på kommunens hemsida. Två månaders uppsägningstid gäller. Observera, då ena platsinnehavaren säger upp sin del av platsen, går hela betalningsansvaret över till den andra platsinnehavaren som har tillsynsbehov.

Inkomstkontroll- för rätt barnomsorgsavgift

Linköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Därför genomförs kontinuerligt en kontroll av detta. Den som betalat för mycket eller för litet, kan komma att få tillbaka eller debiteras mellanskillnaden i efterhand.

Vid inkomstkontroll kontrollerar vi hur mycket barnomsorgsavgift ni betalat under det aktuella året och jämför detta med vad ni borde ha betalat om ni anmält en månadsinkomst motsvarande ert hushålls taxerade årsinkomst delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om ni i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en barnomsorgshandläggare.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Jag har fått en faktura, men jag har inte möjlighet att betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?

Kontakta oss via e-post: kontakt@linkoping.se (se länk längst ner på sidan), så kan vi i de flesta fall lägga upp en avbetalningsplan för att underlätta återbetalningen.
Du betalar ingen ränta eller några avgifter för detta.

Jag tror inte att efterdebiteringen stämmer. När bör jag begära omräkning av en faktura?

Den vanligaste orsaken till omräkning av en efterdebitering är att en eller två betalningsansvariga personer i hushållet har en ojämn inkomst under det år som vi kontrollerar. Det kan till exempel bero på att man en del av året har studerat, varit arbetslös eller varit föräldraledig.

När vi beräknar efterdebiteringen så gör vi samma beräkning som när du fick de ursprungliga fakturorna, men denna gång använder vi hushållets taxerade årsinkomst delat på tolv som inkomstunderlag. Om du tror att det ger en felaktig bild av din inkomst under kontrollåret så kan det vara värt att ta kontakt med oss och fråga hur det ser ut just i ditt fall.

Vad räknas som inkomst när ni beräknar hur mycket barnomsorgsavgift jag ska betala?

Rent allmänt kan man säga att det som man betalar skatt för, betalar man också barnomsorgsavgift för. Det finns ett fåtal undantag från detta. Du hittar några exempel på sådana i broschyren Regler och riktlinjer som finns längre ner på den här sidan.

Den inkomstuppgift som vi hämtar från Skatteverket och använder i våra beräkningar är taxerad förvärvsinkomst (d v s inkomst av tjänst plus inkomst av näringsverksamhet).

Räknas studiebidrag eller lån från CSN som inkomst?

Nej. Studiebidrag och studielån är inte skattepliktiga och räknas inte som inkomst.

Jag har inte haft någon lön under det år som ni kontrollerar. Varför har jag fått en faktura?

Som underlag vid beräkning använder vi de uppgifter som du eller ni lämnat till Skatteverket i deklarationen för det aktuella året. Det finns flera andra former av inkomst än lön, som är skattepliktiga och utgör underlag för barnomsorgsavgift, t ex föräldrapenning eller sjukpenning. Du hittar en lista med exemplel på inkomster i Regler och riktlinjer längre ner på den här sidan.

Det finns många tillfällen då vårdnadshavare vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. För att skydda den enskilda individen har Utbildningskontoret i Linköpings kommun tagit fram bestämmelser för fotografering i förskolan.

I förskolan råder stark sekretess. Förskolan är inte en allmän lokal i bemärkelsen att alla har rätt att vistas där. Det är viktigt att förskolan är en trygg miljö för våra barn. I förskolan finns ibland önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Dessa önskemål står utanför den pedagogiska dokumentation som förskolans personal hanterar och som är underlag till barnens portfolio och även för annan information. Idag sprids fotomaterial på ett sätt som vi inte kan kontrollera, via bloggar och sociala media t ex Facebook. Att bilder på barn i våra förskolor sprids på detta sätt är oftast helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskolan inte kan medverka till exempelvis att barn med skyddad identitet syns på bilder.

Bildpublicering på exempelvis Facebook kan innebära en kränkning enligt personupp-giftslagen. Foton, där man kan identifiera en person, är en personuppgift och sådana får inte läggas ut på internet om de kan uppfattas som kränkande. För att vara säker på att bilden inte bedöms som kränkande samt för att vara säker på att barnet inte har skyddade adressupppgifter bedömer kommunen att man bör fråga berörda barns vårdnadshavare om samtycke till publicering.

För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt i de kommunala förskolorna gäller följande:

  • Endast förskolans personal fotograferar i den dagliga verksamheten för att dokumentera den pedagogiska verksamheten.

  • Vårdnadshavare och andra anhöriga får endast under ”ordnade” former fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.

Senast uppdaterad den 4 maj 2021