Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nyanlända elever och flerspråkighet i grundskolan

Nedan har vi samlat information för dig i grundskoleåldern som har annat modersmål än svenska. Där finns mer information om mottagandet av nyanlända på mottagningsenheten Adjunkten. Här finns även information om modersmålsundervisning, studiehandledning samt ämnet svenska som andraspråk.

Unga elever sitter på rad vid datorer och jobbar. I bakgrunden en kvinnlig lärare som står lutad över den bortersta elevens plats.

 

När nyanlända elever anlänt till Linköpings kommun bjuds de tillsammans med
vårdnadshavare/gode män in till mottagningsenheten för ett inskrivningssamtal.
På mottagningsenheten påbörjas den obligatoriska pedagogiska kartläggningen. Detta gäller alla elever som kommit till Sverige inom fyra år och därmed uppfyller Skolverkets definition på nyanländ elev. Målet är att få en bild av elevens kunskaper och skolbakgrund. Fokus ligger på elevens styrkor, som ska underlätta för den fortsatta undervisningen i svensk skola. Eleverna genomgår även en hälsokontroll på mottagningsenheten. Tiden som eleverna tillbringar på mottagningsenheten varierar utifrån behoven men ska som högst vara 8 veckor.

Rektor på mottagande skola tar beslut om årskursplacering och placering i undervisningsgrupp på skolan. Inom grundskolan finns möjlighet att ge nyanlända eleven undervisning i förberedelseklass. Eleverna ska i så fall inom två månader delta i ordinarie undervisning i minst ett ämne.

Elev/vårdnadshavare har möjlighet att önska vilken skola de vill gå på.

Modersmål

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan.

Undervisningen är frivillig. Modersmålsundervisning förekommer i olika former.

I grundskolan går det även att studera ämnet modersmål som elevens val eller som språkval.

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

För mer information

Kommunen anordnar studiehandledning för de elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt delta i undervisningen och kunna följa kursplanen.

Studiehandledning skall:

  • vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen
  • ge eleven termer och begrepp på båda språken
  • öka elevens möjligheter att uppnå målen

Föräldrar och skola samtalar om elevens/barnets behov av studiehandledning i olika ämnen. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Svenska som andraspråk är ett särskilt ämne i grundskolan och gymnasieskolan för elever som har ett annat modersmål än svenska.      

Målet är att eleverna skall kunna använda det svenska språket på samma sätt som de elever som har svenska som modersmål. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor.

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Skolan ger genom ämnet svenska som andraspråk eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för en elev. Svenska som andraspråk ska anordnas för

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.

Elever i grundskolan kan inte läsa både svenska och svenska som andraspråk.

Elever i grundskolan som läser svenska som andraspråk har möjlighet att även välja detta som språkval i årskurs 6-9.

Kontakt mottagningsenheten Adjunkten

Verksamhetschef 

Andreas Persson
013-26 27 09

Mottagningsansvarig

Svjetlana Cvijetic
013-20 76 95

Administrativ assistent

Per Rondahl
013-26 38 14

Adress

Brunnsgatan 10
582 34 Linköping

Kontakt Modersmålsenheten

Verksamhetschef

Åsa Svensson 
013-20 62 72

Administratör

Katarina Danielsson
013-20 72 09

Senast uppdaterad den 20 juli 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: