Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Starta egen öppen fritidsverksamhet

För att starta enskild öppen fritidsverksamhet krävs godkännande från barn- och ungdomsnämnden. Här hittar du anvisningar och ansökningsblankett.

Inledning

Barn och ungdomsnämnden (nämnden) välkomnar olika driftsformer av öppen
fritidsverksamhet. Enskild huvudman som vill driva öppen fritidsverksamhet
ska uppfylla vissa övergripande krav enligt skollagen (2010:800). Nämnden är
den instans som prövar om dessa krav är uppfyllda och lämnar bidrag till
enskild huvudman.

Det här dokumentet är nämndens tolkning av de lagrum i skollagen som anger
villkor och förutsättning för den som vill driva sådan verksamhet.
Enskild öppen fritidsverksamhet finansieras på samma sätt som kommunal
öppen fritidsverksamhet.

Ansökan om godkännande ska göras digitalt via Linköpings kommuns
hemsida. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamhet, personal och
lokaler. Vad nämnden särskilt kommer att beakta vid behandling av
ansökningar framgår under respektive rubrik nedan.
Söker ett bolag, en förening eller en stiftelse ett godkännande ska ansökan
innehålla bolagsordning eller stadgar, av vilka firmatecknare ska framgå.
Upplysning om ekonomisk status ska lämnas i ansökan.

1. Beviljande av bidrag

Nämnden bedömer rätten till bidrag med utgångspunkt från skollagen.
Följande kapitel i skollagen rör öppen fritidsverksamhet:

 • 1 kap. Inledande bestämmelser
 • 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
 • 4 kap. Kvalitet och inflytande
 • 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
 • 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
 • 26a kap Behandling av personuppgifter
 • 29 kap. Övriga bestämmelser

1.1 Öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera
utbildningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och
andra särskilda utbildningsformer i vilka skolplikt kan fullgöras.
Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en
meningsfull fritid och rekreation. (Skollagen 25 kap 4 §)

2. F-skattesedel eller motsvarande

Verksamheten ska bedrivas yrkesmässigt, som näringsverksamhet. Den
enskilda huvudmannen ska av Skatteverket ha godkänts för F-skatt eller
motsvarande. F-skattsedel eller motsvarande måste finnas för att bidrag ska
utgå. För juridiska personer såsom bolag, föreningar, stiftelser och registrerade
trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar ska dessutom bolagseller annat organisationsbevis med uppgift om organisationsnummer,
firmaadress, firmatecknare, bokföringsår, revisor etc. finnas.
Skatter och arbetsgivaravgifter ska vara inbetalda. Oreglerade skulder medför
att nämnden inte utbetalar bidrag.

3. Säkerhet

Nämnden kräver:

 • Handlingsplan och rutiner för att garantera barns säkerhet i
  verksamheten.
 • Upprättad krisplan med rutiner för uppkomna kriser.
 • Handlingsplan kring brandskyddsarbetet och rutiner för utrymning.

4. Kvalitetskrav

4.1 Personal

För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. (Skollagen 25 kap 7 §)

4.2 Lokaler

Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler
i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. (Skollagen 25 kap 7
§)

5. Öppethållande

För öppen fritidsverksamhet gäller öppettider fram till 18.30 varje skoldag.
Vid lov ska heldagsomsorg erbjudas från 08:00 till 18:30.

6. Överenskommelse med platsinnehavare

Skriftliga överenskommelser om plats ska upprättas mellan
platsinnehavaren och den enskilde huvudmannen enligt utbildningskontorets
anvisningar.

7. Barnolycksfallsförsäkringar

Det är den enskilde huvudmannens uppgift att ombesörja erforderligt
försäkringsskydd för verksamheten.
Linköpings kommun ansvarar för försäkringsskydd för barn inskrivna i den
enskilda huvudmannens verksamhet på motsvarande sätt som för barn i
kommunal verksamhet.

8. Avgifter

Linköpings kommun tillämpar, efter beslut i kommunfullmäktige, maxtaxa
enlig förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskolan och fritidshemmet (SFS 2001:160). Maxtaxan utgår från
hushållets samlade bruttoinkomst. Föräldraavgifter sköts via kommunens
administrativa system.

9. Tystnadsplikt

Den som är eller har varit verksam i sådan enskilt bedriven verksamhet som
avses i 25 kap får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta
om enskildas personliga förhållanden. (Skollagen 29 kap. 14 §)
Den enskilde huvudmannen svarar för att informera all personal om att
tystnadsplikt gäller inom verksamheten.

10. Registerkontroll från belsastningsregistret

Den som erbjuds en anställning inom annan pedagogisk verksamhet som
avses i 25 kap. ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur
det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.
Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte har lämnat
registerutdrag får inte anställas.(Skollagen 2 kap 31§ )
Den enskilde huvudmannen ansvarar för att rutin angående registerkontroll
upprättas och följs.

11. Åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling

Den enskilde huvudmannen för verksamheten ska se till att det bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande
behandling. Det ska varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av barnen. När det gäller diskriminering ska den enskilde huvudmannen
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder utifrån lagens
diskrimineringsgrunder (Skollagen 6 kap skollagen, 3 kap
diskrimineringslagen se DO.se samt Skolverket.se

12. Anmälningsskyldighet

Följande yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far
illa:
De som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och
fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
Yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett
barns behov av stöd och skydd.( Socialtjänstlagen 14 kap 1§)
Skollagen 29 kap 13§ hänvisar till SOL 14 kap 1§
Den enskilde huvudmannen svarar för att rutin angående
anmälningsskyldigheten finns nertecknad samt att informera all personal om
att anmälningsskyldighet, gäller alla inom verksamheten.

13. Informationsskyldighet

Nämnden är skyldig att informera om beslut eller förhållanden som
påverkar den enskilde huvudmannens verksamhet. Den enskilde
huvudmannen är på motsvarande sätt skyldig att lämna informationen vidare
till berörda platsinnehavare.

14. Insyn 

En kommun får även lämna bidrag till verksamhet som avses i 3-5 §§ och
som bedrivs av enskild huvudman, om kommunen har tillförsäkrats insyn i
verksamheten, verksamheten uppfyller de krav som anges i 6 och 7 §§ och
avgifterna inte är oskäligt höga. Sådant bidrag bör bestämmas på det sätt
som anges i 12 § andra stycket.15. (Skollagen 25 kap 16§)

15. Ändringar

15.1 Förändringar

Sker förändringar av väsentlig betydelse i verksamheten krävs nytt beslut
om beviljande av bidrag. Detta gäller t.ex. vid förändring av verksamhetens
ideologiska och pedagogiska inriktning och vid byte av lokal.

15.2 Avslutande av verksamhet

Utbildningskontoret och platsinnehavarna måste informeras i god tid, senast
fyra månader innan verksamheten upphör.

16. Bidrag

16.1 Bidrag från hemkommunen

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen pedagogiska omsorg. Om
kommunen inte tillhandahåller pedagogisk omsorg ska bidraget bestämmas
efter vad som är skäligt med hänsyn till den enskilda verksamhetens
innehåll och omfattning. (Skollagen 25 Kap § 12 andra stycket).

Grundbeloppet fastställs för det kommande året i anslutning till att nämnden
tar beslut om sin internbudget. Eventuella pris- och lönejusteringar kan
komma att påverka grundbeloppet under året. Beslut om grundbelopp
erhålls för varje enskild huvudman. Ingen ersättning utges för
lokalkostnader.

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Tilläggsbeloppet är individuellt bestämt utifrån barnets behov.
Ansökan om tilläggsbelopp sker på särskilt angiven blankett. Beslut fattas
efter ansökan.

Hemkommunen lämnar bidrag till den enskilde huvudmannen för varje barn
som går i årskurs 4-6 och är bosatta i Sverige och stadigvarande vistas i
kommunen, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.

16.2 Utbetalning av bidrag

Utbetalning sker månadsvis i (förskott) senast den 22:a i varje månad.
Avstämning av antal ersättningsberättigade barn sker den 15:e varje månad.
Det är den enskilde huvudmannens skyldighet att rapportera till
utbildningskontoret ersättningsberättigade barn senast den 1:a innevarande
månad. I det fall den enskilde huvudmannen lämnat felaktigt underlag för
utbetalning av bidrag och för mycket bidrag erhållits ska det återbetalas. Har
felaktigt bidrag betalats ut på grund av utbildningskontorets försumlighet
ska detta snarast rättas till.

16.3 Återkrav av utbetalade medel

Om verksamheten av någon anledning upphör ska nämndens fordran på den
enskilda huvudmannen regleras. Om för mycket bidrag utbetalats ska det
återbetalas. I de fall det framkommer att verksamheten avviker från de
övergripande krav som angetts inför nämndens beslut kan nämnden hålla
inne utbetalning av bidrag och eventuella andra medel som beviljats
verksamheten.

16.4 Andra medel

Andra medel kan utgå till följd av t.ex. riktade statsbidrag och särskilda
utvecklingsmedel enligt samma principer som för kommunalt driven öppen
fritidsverksamhet.

Version 2019

Senast uppdaterad den 1 september 2022