Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Jämlikhet

Jämlikhet innebär att alla människor är lika mycket värda oavsett till exempel etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning. Linköpings kommuns mål är att ge lika god service, utbildning och omsorg till alla som bor och vistas i kommunen.

Utifrån den svenska grundlagen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och flera andra lagar och dokument så är alla människor lika mycket värda. För att uppnå jämlikhet behöver det finnas en uttalad ambition att sträva mot jämlika villkor, liksom handlingar som bidrar till jämlikhet. Men det behövs också en medvetenhet och kunskap om hur och när så inte är fallet.

Det finns en skillnad mellan jämlikhet och jämställdhet där jämställdhet enbart syftar till lika rättigheter mellan män och kvinnor.

Vad gör Linköpings kommun?

Linköpings kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om likabehandling och ickediskriminering. Att arbeta för jämlikhet innebär att ge lika god service, utbildning och omsorg till alla som bor och vistas i kommunen. Att göra jämlikt innebär att erbjuda generella insatser till alla, men anpassade på ett sådant sätt att de motsvarar olika människors olika behov och förutsättningar. Till exempel genom att tillgängliggöra kommunens informaton, tillgänglighetsanpassa byggnader samt möjliggöra att fler kan ta del av idrott och kultur. Transparens, inflytande och dialog är viktiga delar i arbetet för en jämlik service och ett rättighetsbaserat arbetssätt är ett viktigt sätt att främja jämlikhet.

Senast uppdaterad den 15 september 2020