Hoppa till huvudinnehåll

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Arbetet med att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av arbetet med att värna de mänskliga rättigheterna. Därför ska även kommuner föra en minoritetspolitik.

Gemensamt för de nationella minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de är grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

De fem minoritetsspråken är: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib.

Vad säger lagen?

Den 1 januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Syftet med lagen är att skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken. Inom så kallade förvaltningsområden har finska, meänkieli och samiska särskilda rättigheter.

Den 1 januari 2019 reviderades minoritetslagen och rättigheterna och skyldigheterna stärktes ytterligare. Det innebär bland annat att kommuner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Lagen innebär att Linköpings kommun ska:

  • Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar.
  • Ge inflytande och samråda med de nationella minoriteterna.
  • Skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur.
  • Främja barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.
  • Ge barn och unga möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem.
  • Anta mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete.

Vad gör kommunen?

Linköpings kommuns övergripande arbete utifrån minoritetslagen beskrivs i Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete för nationella minoriteters rättigheter:

Språk och kultur

Kommunen informerar om rätten till modersmålsundervisning och ser till att elever har fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. På biblioteken finns litteratur på de nationella minoritetsspråken och litteratur om de nationella minoriteterna. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar på frågor om kulturstöd till föreningar för nationella minoriteter.

Modersmålsundervisning

Om du är elev eller vårdnadshavare och har frågor om modersmålsundervisning ska du i första hand kontakta din skola.

Äldreomsorg

Kommunen ska informera om äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken utifrån behov.

Samråd - vill du vara med och påverka?

Linköpings kommun genomför samråd med nationella minoriteter i frågor som berör dem. 

Du som tillhör en nationell minoritetsgrupp kan vara med och påverka till exempel genom att delta i samråd i frågor som berör dig eller genom att delta i uppmärksammandet av högtidsdagar.

Samrådsmöten 2023

Våren 2023 bjuder Linköpings kommun in minoritetsgrupperna romer, judar, sverigefinnar, samer och tornedalingar till separata samråd för att värna om de nationella minoriteternas rättigheter. Syftet är att diskutera aktuella frågeställningar i en öppen och konstruktiv dialog tillsammans med  kommun-fullmäktiges presidium och kommunens tjänstepersoner. Samråden är öppna för alla som vill delta.

Mejla din intresseanmälan senast den 7 juni till [email protected] och ange vilken av de nationella minoriteterna du tillhör. Du kan även nå Irina Rönnqvist via Kontakt Linköping, telefonnummer 013-20 60 00. Datum för samråden planeras därefter gemensamt.

Senast uppdaterad den 30 maj 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: