Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Har du en fråga om socialtjänst, familj, missbruk, äldreomsorg eller funktionsnedsättningar som du inte hittar svar på? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Sök bland frågor och svar

Linköpings kommun erbjuder föräldrar möjlighet att kostnadsfritt delta i olika föräldrakurser och föreläsningar. Du hittar mer information via länken nedan:

Du kan kontakta mottagningen för Råd & stöd på telefon 013-20 69 68. Dit kan du alltid vända dig om du vill diskutera ditt problem eller om du vill veta mer om vilken hjälp som finns att få. Du kan bland annat få telefonrådgivning eller boka tid för ett personligt samtal. Det går bra att vara anonym.

Du kan också kontakta Social- och omsorgsförvaltningens mottagning för barn och unga på telefon 013-20 61 88, för att ansöka om hjälp och stöd. Lagen säger att även om båda föräldrarna är vårdnadshavare kan socialnämnden efter en utredning besluta om en insats om det krävs utifrån barnens bästa trots att den ena vårdnadshavaren inte samtycker till det. Detta gäller när stödet och hjälpen gäller till exempel samtal, gruppverksamhet eller kontaktperson/familj.

Alla barn och ungdomar har rätt till omvårdnad och skydd. Du har också rätt att bli bemött med kärlek och respekt. Att en förälder sätter gränser och håller koll på sin tonåring så att han eller hon inte gör precis hur som helst är exempel på god omsorg från föräldrarna. Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Våld och kränkningar är aldrig okej. Då måste andra vuxna gripa in till stöd och hjälp för både barn/ungdom och föräldrarna.

Du kan alltid vända dig till Mottagningen för Råd & stöd på telefon 013-20 69 68 om du vill prata om dina problem eller veta mer om vilken hjälp som finns att få. Du kan bland annat få telefonrådgivning eller boka tid för ett personligt samtal. Det går bra att vara anonym.

Du kan också kontakta Social- och omsorgsförvaltningens mottagning för barn och unga på 013-20 61 88 och berätta om din situation. Du får då träffa en socialsekreterare. För att flytta till ett familjehem krävs en utredning av hur du har det. Utredningen avslutas med att Social- och omsorgsförvaltningen gör en bedömning och fattar beslut om du behöver hjälp och stöd genom socialtjänsten eller inte. Socialsekreteraren behöver också prata med dina föräldrar och kanske också andra vuxna runt omkring dig för att kunna fatta ett sådant beslut. En utredning tar lite tid, vanligtvis som mest fyra månader om inte din situation är akut.

Mottagningen för Råd & stöd erbjuder dig som bor i Linköpings kommun rådgivning och stöd vid exempelvis sociala och personliga problem. Du är välkommen att ringa mottagningen på telefon 013-20 69 68 om du vill diskutera din situation eller veta mer om sociala stödinsatser i kommunen.

Kanske önskar du ha stöd i din föräldraroll för att vända situationen eller så har ditt barn behov av stöd för egen del? För att kunna hjälpa dig rätt behövs mer information om hur ni har det. Du kan också boka tid för ett personligt samtal på mottagningen och möjligheten finns att vara anonym. 

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Social- och omsorgsförvaltningen på telefon 013-20 61 88. På kvällar och helger kan du kontakta socialjouren, 013-20 75 26. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet. En anmälan kan också vara skriftlig. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

När en anmälan kommer in till Social- och omsorgsförvaltningen så gör vi först en förhandsbedömning. Det är en bedömning av om en utredning ska inledas eller inte. En sådan förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar. Om Social- och omsorgsförvaltningen anser att en utredning är nödvändig inleds en sådan. Vi har också skyldighet enligt lag att alltid göra en omedelbar skyddsbedömning när vi tagit emot en orosanmälan. Denna skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar.

 

Detta är en rutin som följs vid alla anmälningar som kommer in till Social- och omsorgsförvaltningen och som handlar om barn och ungdomar. Det betyder att ni får komma till Social- och omsorgsförvaltningen och prata med socialsekreterare om det som anmälan gäller. Det är viktigt att ni får komma till tals, såväl ni som vårdnadshavare som barnet själv för att vi ska få en helhetsbild av situationen.

Beroende på vad som kommer fram gör socialsekreteraren en bedömning av om en utredning behöver inledas eller inte. Om ni tillsammans med socialsekreteraren kommer överens om att det behövs stöd från socialtjänsten under en period, kan ni få hjälp ansöka om det.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

För att ha rätt till insatser enligt LSS måste du tillhöra någon av de grupper som beskrivs i lagstiftningen. De beskrivs i lagen under rubriken personkrets som förklarar vem som kan få hjälp enligt LSS:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
 • Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

LSS har tio insatser. Den första, rådgivning och annat personligt stöd, har Regionen ansvar för.

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
 2. Personlig assistans 
 3. Ledsagarservice 
 4. Kontaktperson 
 5. Avlösarservice i hemmet 
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år  
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdom 
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder (gäller inte för personkrets 3)

Kontakta Social- och omsorgsförvaltningen för att få information och för att göra en muntlig ansökan eller begäran som det heter i LSS. Mer information hittar du via länken "LSS - stöd och service" nedan.

LSS - stöd och service

Enligt LSS finns det bara de tio specificerade insatserna. Ingen av dem är avsedda för stöd i skolan. Skolan har ett ansvar för att alla barn, oavsett diagnos, får det stöd de behöver i skolan.

Alla personer som vistas i Sverige omfattas av bestämmelserna om kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Detta innebär att EU-medborgare från andra länder än Sverige har rätt att ansöka om bistånd från socialtjänsten, få sin sak prövad och avgjord genom ett formellt beslut.

EU-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. EU-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd för att avvärja en akut nödsituation. Socialtjänsten gör alltid en individuell bedömning av vad som är nödvändig hjälp för att avvärja en akut nödsituation. I många fall innebär det akuta biståndet enstaka bistånd till mat, logi eller hemresa.

I Linköping driver Linköpings Stadsmission verksamheten Crossroads, som erbjuder matservering och rådgivning till utsatta EU-medborgare. Crossroads är ett samarbete mellan Linköpings Stadsmission, Linköpings kommun, Svenska kyrkan och församlingar i Linköping. Crossroads är ett projekt i form av ett IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan Linköpings kommun som stödjer projektet finansiellt och Linköpings Stadsmission som driver projektet.

Om du träffar någon som du tror är hemlös kan du kontakta Social- och omsorgsförvaltningen på telefon  013-20 60 00. Kvällar och helger kan du kontakta Socialjouren på telefon 013-20 75 26. Vi hjälper till med det mest akuta för personer i hemlöshet, till exemel boende för natten. Alla insatser vi kan erbjuda är frivilliga, vilket kan innebära att personen inte vill ta emot den hjälp som erbjuds, utan hellre sover ute. 

I Sverige finns det en lag som heter "Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall”, LVM. Det är en tvångslag som ska bryta ett allvarligt missbruk och motivera till behandling under frivilliga former. LVM används i mycket allvarliga lägen när det inte är möjligt att förmå den det gäller att själv bestämma sig för att ta emot vård. 

För att ett omhändertagande enligt LVM ska vara aktuellt måste vissa kriterier vara uppfyllda. Först och främst ska personen i fråga ställa sig negativ till frivillig vård. Personen ska genom sitt missbruk utsätta sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara. Han eller hon måste också löpa en stor risk att förstöra sitt eget liv och befaras att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Det är kommunens socialnämnd som beslutar om LVM-vård och därefter ansöker om fastställande av vården hos förvaltningsrätten. Socialtjänsten kan besluta om vård enligt LVM med omedelbar verkan i de fall där tvångsvård inte kan vänta på att förvaltningsrätten ska ta beslut. En särskild läkarundersökning görs och är en viktig del av utredningen.

En person kan inte själv ansöka om att bli vårdad enligt LVM. Det beror på att LVM är en tvångslag som bara får användas när en person säger nej till (eller inte kan ta emot) frivillig vård. En LVM-anmälan görs till socialtjänsten, oftast av myndigheter som kommer i kontakt med någon som missbrukar, till exempel sjukvård eller polis. Anhöriga kan också anmäla genom att kontakta Social- och omsorgsförvaltningens mottagning, 013-20 69 00.

Tvångsvård enligt LVM inleds alltid på en så kallad SIS-institution (Statens institutionsstyrelse). Vården ska upphöra så snart syftet med vården är uppnått och får pågå högst sex månader. Frivillig vård ska erbjudas om och när det är lämpligt.

Eleonoragruppen erbjuder stöd till barn, ungdomar och vuxna som lever nära någon med ett missbruk. Till Eleonoragruppen går det bra att vända sig om man själv eller en närstående drabbats av missbruk/beroende, psykisk ohälsa, våld samt vid uppslitande skilsmässor/separationer. Det kan också vara andra typer av kriser eller trauman. 

Beroendemottagningen är Beroendeklinikens öppenvårdsmottagning och drivs i samarbete mellan Linköpings kommun och Region Östergötland. Du är välkommen att vända dig till Beroendemottagningen när du vill få råd eller hjälp när det gäller alkohol- narkotika- eller tablettproblem. Beroendemottagningen erbjuder även anhörigstöd.

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk/missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger. På MiniMaria erbjuds:

 • rådgivning
 • stöd och behandling individuellt eller i grupp
 • familjebehandling som stärker föräldraskapet
 • föräldrastöd
 • stöd till fungerande skolgång
 • medicinsk och psykologisk bedömning
 • urinprovstagning

Om du är orolig för dina egna alkohol- eller drogvanor eller känner oro för någon anhörig, vän eller arbetskamrat kan du vända till någon av följande verksamheter:

Beroendemottagningen erbjuder öppenvårdsbehandling och drivs i samverkan mellan Linköpings kommun och Region Östergötland. 

Eleonoragruppen erbjuder stöd till barn, ungdomar och vuxna som lever nära någon med ett missbruk. Till Eleonoragruppen går det bra att vända sig om man själv eller en närstående drabbats av missbruk/beroende, psykisk ohälsa, våld samt vid uppslitande skilsmässor/separationer. Det kan också vara andra typer av kriser eller trauman. 

Stadsmissionen, Vita öppenvårdsbehandling, är ett behandlingsprogram i grupp för dig som behöver se över dina alkohol/drogvanor. Programmet innehåller föreläsningar, övningar, samtal i grupp, temadiskussioner samt rådgivning i alkohol- och drogfrågor. Vita fokuserar på ämnen som sjukdomsbegreppet, tankemönster, skuld och skam samt roller i familjen och på arbetet.

Du kan också ansöka om stöd för ditt missbruk hos Social- och omsorgsförvaltningens mottagningsenhet, 013 - 20 69 00.

Om din vän utsätts för våld av en närstående kan din vän få stöd och hjälp av socialtjänsten. Utifrån ett familjeperspektiv erbjuder Linköpings kommun stöd till alla parter i en familj där det förekommer våld. 

Om din vän måste lämna sitt hem för att skydda sig själv och sina barn från en våldsutövare kan din vän efter beslut av socialtjänsten få plats i ett skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning. Ett skyddat boende kan erbjuda samhällsinformation, stöd i rättsprocesser samt möjlighet till samtalsstöd. 

Din vän kan också få hjälp med att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens mottagning för våld i nära relationer på telefon 013-26 22 50. Kvällar och helger kan du kontakta Socialjouren på telefon 013-20 75 26.

För att få hjälpmedel utskrivna behöver en arbetsterapeut träffa dig för att göra en bedömning om du har rätt till detta. För att få kontakt med en arbetsterapeut ringer du till kommunrehab på telefonnummer 013-29 43 60.

Du hittar information via länken nedan:

Hemtjänsten i Linköpings kommun består av städning, tvätt och inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av matkorg.

I personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel 

 • på- och avklädning
 • hygien
 • toalettbesök
 • frukost och kvällsmål

Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Med ett trygghetslarm som kopplas till telefonen kan du vid akuta behov få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet. Utförare ska svara på larm inom 20 minuter i tätort och inom 40 minuter utanför tätorten.

Du kan ansöka om hemtjänst på följande sätt:

 • ringa äldrelotsen på telefonnummer 013-20 64 01
 • skicka in en ansökan via blankett
 • ansöka via en e-tjänst

Du som är över 75 år har rätt att få städning, tvätt, inköp och leverans av matkorg (sammantaget upp till 6 timmar per månad) utan särskild prövning.

Du kan läsa om de olika hemtjänstutförarna på hemsidan. Du kan också få en hemtjänstkatalog hemskickad av äldrelotsen.

Läs mer om hemtjänst här >>

En ansökan måste först göras till Social- och omsorgsförvaltningen. Ansökningsblanketten "Ansökan om boende, stöd och service" finns på kommunens hemsida. Du kan också ansöka via en etjänst eller genom att ringa till äldrelotsen (telefonnummer: 013-20 64 01) för att få blanketten hemskickad.

En behovsbedömning kommer därefter göras av en biståndsbedömare för att avgöra om du är berättigad till en servicelägenhet eller vårdbostad. 

Läs mer om att ansöka om boende här >>

Senast uppdaterad den 1 september 2021