Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7

Här hittar du information om vad som gäller inför skolplacering till förskoleklass och årskurs sju. Önskemål om skola inför läsåret 2021/2022 pågick 11-22 januari 2021.

Önskemål om skola inför läsårsstart

I januari varje år genomförs önskemål om skola inför kommande läsår. Då lämnar vårdnadshavarna in önskemål om skolor. Det gäller elever som ska börja förskoleklass, årskurs 7 samt elever som går på skolor där inte nästa årskurs finns. Önskemål om skola inför läsåret 2021/2022 genomfördes 11-22 januari 2021. 

Information om önskemål om skola skickades hem till berörda familjer i början av januari.

Ansök via e-tjänst

I E-tjänsten Mitt skolval lämnar du dina önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7.

Ansökningsperioden inför läsåret 2021/2022 är nu slut.

Besked om Önskemål om skola finns i e-tjänsten från och med onsdagen den 10/3, och beslut kommer även skickas hem per post. För elever som har fått placering på en kommunal skola har beslut skickats per post den 19/3 och bör därför komma under vecka 12.

Så går placeringen till

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. Vårdnadshavarna ska rangordna de skolor i den ordning som eleven önskar få placering. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål. 

Det finns ingen gräns för hur många önskemål man kan göra. Undantaget är spetsutbildningar och profiler där endast två önskemål får göras.
Om det är fler sökande än det finns platser på en skola används relativa närheten som huvudprincip.

Om man inte lämnar önskemål om skola

Om inget önskemål görs i e-tjänsten, eller om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet, får eleven i första hand placering på sin skolskjutsskola.

Om den skolan är full får eleven plats på någon av de närmsta skolorna utifrån elevens folkbokföringsadress, där det finns plats. Samma regler gäller om eleven inte kan få plats på något av sina önskemål.

Om en elev går i årskurs 6 på en skola där det finns högstadium har eleven rätt att gå kvar på den skolan. Inget önskemål behöver alltså göras om eleven vill gå kvar på skolan i årskurs 7.

Närhetsskolor

För att öka chanserna för att eleverna placeras på en skola nära hemmet införs så kallade närhetsskolor. På så sätt undviks i högre utsträckning att elever placeras på skolor som de själva inte har önskat, trots att det kan finnas flera skolor som ligger närmare hemmet.

Det här innebär Närhetsskolor

De fyra geografiskt närmaste kommunala skolor där aktuell årskurs finns räknas som elevens närhetsskolor.

Alla elever som har skola X som en av sina fyra närmaste kommunala skolor, där aktuell årskurs finns, får förtur till skolan framför elever som inte har skola X som en av sina fyra närmaste skolor. Skola X kommer därmed inte ta in några andra elever än de som bor inom närhetsområdet innan alla i närhetsområdet har fått en skolplacering.

Observera att det inte garanterar att alla får en plats i sitt närhetsområde, men sannolikheten ökar. En elev är med andra ord inte garanterad plats på någon av dessa skolor, men går före elever som inte har skolan som en av sina fyra närmaste kommunala skolor.

Så här hanteras önskemålen

Relativ närhet är fortsatt utgångspunkten men elevernas önskemål hanteras i olika urvalsgrupper och inom varje grupp avgör relativ närhet. Urvalsgrupperna kan kort beskrivas i följande ordning;

 1. Aktiva önskemål till närhetsskola
 2. Ej aktiva önskemål till närhetsskola
 3. Aktiva önskemål till skola som ej är närhetsskola
 4. Ej aktiva önskemål till skola som ej är närhetsskola

Elever som går i årskurs 6 på en skola som även har årskurs 7 går före alla dessa urvalsgrupper. Enligt skollagen har man som elev rätt att gå kvar på nuvarande skola. Samma rätt gäller elever på fristående skolor.

En elev som inte får placering enligt önskemål, eller inte lämnat in några önskemål, har alltså företräde till plats på en av sina fyra närmaste kommunala skolor, framför en elev som inte har skolan som en av sina fyra närmaste kommunala skolor. Se även stycke nedan om skolskjutsskola.

Eleven prövas först mot den av de fyra närmaste skolorna som har minst antal sökande. Detta för att elever inte ska konkurrera om platser i onödan. När alla elever har fått en placering kontrolleras om elever som fått en placering som de själva inte har önskat kan få en placering närmare hemmet.

Profiler och spetsutbildningar undantag / Undantag från närhetsskolorna

Profilerna och spetsutbildningarna omfattas inte av principen med närhetsskolorna, då elever inte kan placeras på en profil eller en spetsutbildning om de själv inte har önskat detta.

Se skolor i er närhet

Via länken kan du söka på er adress och se vilka skolor som ligger i närheten. Observera att tjänsten visar både kommunala och fristående skolor, oavsett vilka årskurser skolan har, samt gymnasieskolor.

Skolskjutsskola

Vad är en skolskjutsskola?

Alla elever har en så kallad skolskjutsskola. Vilken skola som är elevens skolskjutsskola beror på vilken adress hen är skriven (folkbokförd) på. Om det inte finns plats på andra önskade skolor, eller om inga önskemål har lämnats in, kommer eleven i första hand placeras på sin så kallade skolskjutsskola. Är skolskjutsskolan full placeras eleven på den närmaste kommunala skolan med ledig plats.

Har man en garanterad plats på sin skolskjutsskola?

Nej, det är kommunens regelverk och riktlinjer för placering som gäller:
 
Om eleven bara har önskat sin skolskjutsskola men inte får placering där kommer kommunen att placera eleven på den närmaste kommunala skolan med ledig plats. Då följer även rätt till skolskjuts med dit. Elever som går på sin skolskjutsskola har rätt till skolskjuts om de behöver det utifrån avstånd mellan hem och skola*, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.
 
Om eleven har önskat andra skolor och får placering på någon av dessa har eleven rätt till busskort för kollektivtrafik, om avståndskriterierna* uppfylls mellan hemmet och skolan. Detta ges som en kommunal service i Linköpings kommun. Busskortet kan även växlas mot ersättning för självskjuts, där busskortets värde istället betalas ut som ett bidrag för att vårdnadshavaren kör barnet till och från skolan.
 
* Avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan är minst två kilometer för förskoleklass till och med årskurs 3, minst tre kilometer för årskurs 4-6 och minst fyra kilometer för årskurs 7-9. 

Här kan du läsa mer om skolskjuts; regler och avståndskriterier, samt ta reda på vilken som är er skolskjutsskola:

Från och med läsåret 2021/2022 är elevens skolskjutsskola alltid den närmaste kommunala skola där aktuell årskurs finns. 

Får vårt barn skolskjuts oavsett vilken skola vi väljer?

Som grundregel får eleven bara skolskjuts om hen går på sin skolskjutsskola. Undantag kan göras om eleven har önskat sin skolskjutsskola men inte får placering där, och inte heller på annan önskad skola. Då placeras eleven på den närmsta kommunala skola med ledig plats och har rätt till skolskjuts, om avståndskriterierna* uppfylls.

Har eleven valt en annan skola, och kommit in där, får hen istället för skolskjuts ett busskort för allmän kollektivtrafik, om avståndskriterierna* uppfylls. Busskortet kan även växlas mot ersättning för självskjuts, där busskortets värde istället betalas ut som ett bidrag för att vårdnadshavaren kör barnet till och från skolan. Om eleven inte kommer in på den andra skolan utan istället får placering på sin skolskjutsskola har eleven rätt till skolskjuts.

* Avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan är minst två kilometer för förskoleklass till och med årskurs 3, minst tre kilometer för årskurs 4-6 och minst fyra kilometer för årskurs 7-9.  

Fristående skolor

I vår e-tjänst för önskemål om skola kan du önska både kommunala och fristående skolor. Fristående skolor har egna regler för antagning av elever.

På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Undantag Ryd

Elever boende i bostadsområdet Ryd har företräde till plats på Folkungaskolan och Elsa Brändströms skola enligt beslut av Barn- och ungdomsnämnden. Undantaget gäller inte Björnkärrsområdet.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att undantaget för elever boende i Ryd tas bort inför läsåret 2021/22.

Regler för profiler och spetsutbildningar

På några kommunala skolor finns profiler och spetsutbildningar till årskurs 7. Dessa finns presenterade på skolornas webbplatser och är sökbara i e-tjänsten.

Skolor med spetsutbildningar

 • Berzeliusskolan
 • Ånestadsskolan

Skolor med profiler

 • Arenaskolan
 • Berzeliusskolan
 • Ekholmsskolan
 • Folkungaskolan
 • Ånestadsskolan

Du kan högst önska två av dessa profiler/spetsutbildningar av de totalt sju önskemålen. Görs fler önskemål än två till profil/spetsutbildning kommer bara de två första önskemålen att gälla. Vilka elever som får plats på profilen avgörs via ett färdighetsprov.

Färdighetsprov för profiler och spetsutbildningar under pandemin

Du som har sökt till profil eller spetsutbildningar kommer att bli kallad till ett färdighetsprov. Det kommer att genomföras färdighetsprov även inför läsåret 2021/2022, men dessa anpassas utifrån de restriktioner som gäller på grund av coronapandemin.

Vi håller avstånd, vistas i lämplig lokal samt anpassar gruppstorlek. Vårdnadshavaren kommer inte kunna följa med in på skolan vid provtillfället.

Undantag är Berzeliusskolans idrottsprofil, som inte kommer att genomföra några färdighetsprov. Skolan har en allmän idrottsprofil, utan inriktning mot någon speciell idrott. Därför kommer höstterminens betyg i idrott och hälsa att användas vid urvalet, om det är fler sökande än vad det finns platser. 

Det innebär att man först tar emot elever som har A i betyg, därefter B och så vidare. Skulle platserna inte räcka för nästa betygsgrupp används lottning som urval.

Ansökan till spetsutbildning- för dig som bor i annan kommun

Spetsutbildningarna har så kallat riksintag, det vill säga tar in elever från hela Sverige. Även elev som är folkbokförd i annan kommun ansöker via e-tjänsten som du hittar högre upp på den här sidan. Ansökan är öppen 11-22 januari.  

Vanliga frågor och svar

 

Senast uppdaterad den 1 september 2021