Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar som rör skolplacering.

Om E-tjänsten

Vi har ingen dator hemma, hur kan vi göra skolvalet för vårt barn?

Svar: Ni kan också göra skolvalet via er mobiltelefon eller surfplatta. Ni kan även få hjälp genom att besöka Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, i Berga, Söderleden 46, samt i Skäggetorp, Skäggetorps Centrum 1A. Tänk på att då ha med giltig legitimation!

Hur gör jag för att få e-legitimation?

Information om hur du skaffar en e-legitimation hittar du på den här sidan:

Du kan även få information via din bank. Information om Mobilt BankID hittar du här:

Vem kontaktar jag för att få hjälp med ansökan?

Du kan vända dig till Kontakt Linköping;

 • Huvudbiblioteket - Östgötagatan 5
 • Berga - Söderleden 46
 • Skäggetorp - Skäggetorps Centrum 1A. 

Ta med dig giltig legitimation.

Hur många önskemål kan man göra?

Ni kan önska högst sju skolor.

Hur många profiler får man önska till årskurs 7?

Ni kan önska högst två profiler till årskurs 7. Om ni anger fler än två profiler i e-tjänsten kommer bara de två första vara giltiga önskemål och övriga profilönskemål stryks. 

Måste man ha bankID för att logga in i e-tjänsten?

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du har e-legitimation.
Du kan vända dig till Kontakt Linköping för att få hjälp av dem om du saknar e-legitimation. Tänk på att du måste ha med dig giltig legitimation dit.

Måste båda vårdnadshavarna gå in i e-tjänsten?

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda gå in i e-tjänsten. Den första vårdnadshaven önskar skolor och den andra går in och bekräftar denna ansökan.

Vad händer om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålen eller om bara den ena har gjort ett önskemål?

För att önskemålen ska vara giltiga måste båda vårdnadshavarna vara överens om önskemålen. Om bara en vårdnadshavare går in i e-tjänsten eller om vårdnadshavarna inte är eniga kommer önskemålen som har lämnats anses vara ogiltiga och kommunen kommer att hantera det som att inga önskemål har gjorts alls.

Kan jag ändra mitt önskemål när jag har bekräftat det på webben?

Ja. Ändringar kan göras under hela perioden som e-tjänsten är öppen. 

Vad händer om man ångrar sig efter att e-tjänsten har stängt?

Efter att e-tjänsten har stängt kan man inte göra några ändringar av sina önskemål. Får ni en skolplacering som ni inte är nöjda med får ni istället ansöka om byte av grundskola längre fram i vår.

Det går inte att logga in på e-tjänsten. Hur gör jag?

Prova en annan webbläsare eller försök igen om en stund. Avsluta din webbläsare och försök igen. Får du det ändå inte att fungera kan du ringa 013-20 60 00.

Spelar det någon roll när vi göra våra önskemål?

För de kommunala grundskolorna kan ni göra önskemålen under hela perioden som e-tjänsten är öppen den 13-24 januari. Önskemålen behandlas först efter att e-tjänsten har stängt och inte i turordning utifrån när de har registrerats. Fristående skolor har egna regler för antagning och tidpunkt för när önskemålet registrerats kan vara en av dessa.

Vad händer om jag har missat sista datum för önskemål om skola?

Ni kan bara göra era önskemål under perioden som e-tjänsten är öppen. Om ni inte har gjort några önskemål under denna period så kommer ditt barn få plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats, utifrån deras önskemål. Eftersom vi utgår från principen om relativ närhet har det också betydelse var ni bor i förhållande till de skolor som har platser kvar.

Vad händer om vi inte önskar sju skolor?

Ni kan önska upp till sju skolor, men det finns ingen gräns för hur få skolor ni kan önska. Ju fler skolor ni rangordnar, desto större chans har ni att få placering på någon av dessa. Om ni bara önskar en skola finns inga garantier på att ni får plats på denna. Om den skola ni har önskat blir full kommer kommunen att placera er på en annan skola, i första hand er skolskjutsskola och om den är full får ni placering på den geografiskt närmsta skola (utifrån ert barns folkbokföringsadress) med ledig plats. 

Inför önskemål om skola

Vilken skola hör mitt barn till?

I och med det nya regelverket har kommunen inte längre kvar några hänvisningsskolor. Det finns alltså ingen specifik skola som man hör till.

Vad händer om vi inte önskar någon skola alls?

Då kommer kommunen betrakta det som att ni i första hand har önskat ert barns skolskjutsskola och därefter de geografiskt närmsta skolorna, utifrån barnets folkbokföringsadress. Placeringen blir på den av dessa med ledig plats.

Hur kan jag jämföra skolorna i kommunen?

Hur gör jag för att söka en spetsutbildning till årskurs 7?

Du söker spetsutbildningen via e-tjänsten och antagningen sker via test. Gå till Berzeliusskolans och Ånestadsskolans webbplatser för mer information om spetsutbildningarna. Du kan söka spetsutbildning även om du bor i annan kommun.

Har jag sämre chans att få placering på en skola om jag inte har önskat den i första hand?

Nej, chansen minskar inte. Ni ska rangordna skolorna i den ordning ni önskar dem. 

Behöver jag ansöka om fritidshemsplacering för mitt barn?

Ja. Detta görs i e-tjänsten Barnomsorg på webben.

 

Finns det plats i fritidshem för alla?

Ja, kommunen ska erbjuda plats i fritidshem när behov av plats finns.

Kan mitt barn få börja förskoleklass ett år tidigare?

Ja, det finns en möjlighet om barnets vårdnadshavare önskar detta, det är däremot ingen rättighet. Samråd ska ske mellan vårdnadshavare, rektor på förskolan och rektor på skolan utifrån barnets bästa. Barnet har ingen skolplikt men närvaroskyldighet. Närvaroskyldighet innebär att barnet ska delta i verksamheten i samma omfattning som övriga barn. I Linköpings kommun är detta beslut delegerat till områdeschef för grundskola. Beslut fattas efter att önskemål om skola är avslutat och alla sexåringar har fått sin skolplacering.

Skolplacering

När får man veta skolplaceringen?

I början av mars får alla ett brev med skolplaceringen hemskickat och kan även se placeringen i kommunens e-tjänst Önskemål om skola.

Ska vi tacka ja eller nej till placeringen vårt barn har fått?

Placeringen är inget erbjudande som går att tacka ja eller nej till. Ni behöver med andra ord inte besvara detta meddelande. Om ni har fått en placering som ni inte är nöjda med får ni istället ansöka om byte av grundskola. I beslutet om skolplacering kommer det även att framgå hur ni kan överklaga beslutet.

Vad händer om vi inte önskar någon skola alls?

Då kommer kommunen betrakta det som att ni i första hand har önskat ert barns skolskjutsskola och därefter de geografiskt närmsta skolorna, utifrån barnets folkbokföringsadress. Placeringen blir på den av dessa med ledig plats.

Vilken skola kommer mitt barn placeras på?

Vi utgår i första hand från vårdnadshavarens önskemål. Om flera har önskat en kommunal skola än vad skolan kan ta emot kommer ett urval göras utifrån relativ närhet. Fristående skolor har egna antagningsregler. Profiler och spetsutbildningar placerar utifrån resultat på färdighetsprov.
Om den skola ni har önskat blir full kommer kommunen att placera er på en annan skola, i första hand er skolskjutsskola och om den är full får ni placering på den geografiskt närmsta skola, utifrån ert barns folkbokföringsadress, med ledig plats.

Går de elever som önskat en skola i första hand alltid före den som önskat skolan i andra hand?

Nej. Det är i första hand vårdnadshavarens önskemål som avgör placeringen. Skulle fler ha önskat en skola än vad skolan kan ta emot kommer placeringarna göras utifrån relativ närhet. Urvalet till profilklass görs via resultatet av färdighetsproven. 

Varför hamnar mitt barn i en annan skola än sina kamrater från förskolan?

Placeringen görs i första hand utifrån vårdnadshavarens önskemål. Om fler har önskat en skola än vad skolan har plats för görs ett urval utifrån relativ närhet. Det är då barnets folkbokföringsadress som ligger till grund för detta. Vilken förskola barnet tidigare har gått på är inte en urvalsgrund.

Behöver jag ansöka om fritidshemsplacering för mitt barn?

Ja. Detta görs i e-tjänsten Barnomsorg på webben.

Finns det plats i fritidshem för alla?

Ja, kommunen ska erbjuda plats i fritidshem när behov av plats finns.

Kommer alla att få någon av de skolor de valt?

Nej, det är ingenting vi kan garantera. Ju fler önskemål ni registrerar i e-tjänsten, desto större är möjligheten att kommunen kan ge er en placering på någon av dessa önskemål.

Om vi inte är nöjda med skolplatsen vi får, kan vi byta?

Om ni har fått en placering som ni inte är nöjda med får ni istället ansöka om byte av grundskola. Ni kan även välja att överklaga beslutet. Alla som inte får sitt förstahandsönskemål kommer i beslutet som skickas hem få information om hur man överklagar placeringen. 

När kommer man få träffa sin nya klass och var hittar man den informationen?

Din blivande skola meddelar/skickar information om när och var ni ska träffas.

Behöver jag ansöka om fritidshemsplacering för mitt barn?

Ja. Detta görs i e-tjänsten Barnomsorg på webben.

Finns det plats i fritidshem för alla?

Ja, kommunen ska erbjuda plats i fritidshem när behov av plats finns.

Hur mäts relativ närhet?

Relativ närhet mäts genom att kommunen subtraherar avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den geografiskt närmsta skolan med avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den önskade skolan. En elev med ett högre värde av subtraktionen får placering på skolan framför en elev med ett lägre värde. 

Om den önskade skolan är den geografiskt närmsta skolan görs mätningen istället utifrån den näst närmaste skolan; Kommunen subtraherar avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den geografiskt näst närmsta skolan med avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den önskade skolan. En elev med ett högre värde av subtraktionen får placering på skolan framför en elev med ett lägre värde.

De avstånd som används är närmsta framkomliga gång- eller cykelväg, uppmätta av via kommunlantmäteriets kartlager. Observera att dessa avstånd kan skilja sig något ifrån de avstånd som avgör rätten till skolskjuts.

 

Fristående skolor

Hur ansöker jag till en fristående skola?

Ni önskar även de fristående skolorna via kommunens e-tjänst. Dock har de fristående skolorna egna antagningsregler och ofta ett krav på att ni står i deras kö. Läs mer på skolans hemsida kring vad som gäller för den fristående skolan som ni är intresserade av och hur ni anmäler er till deras kö.

Vi har ställt mig i kö till en friskola. Måste jag ändå göra ett önskemål i er e-tjänst?

Ja. Friskolorna går att önska i e-tjänsten och friskolorna kommer få detta underlag från kommunen. Utifrån deras regelverk och köregler gör de sedan en prioritering över vilka elever de kan ta emot och lämnar tillbaka till kommunen inför alla elevers skolplaceringar.

Vilka friskolor finns det i Linköpings kommun?

Kan vi få skolskjuts om vi väljer en fristående skola?

När ni inte går på er skolskjutsskola har ni rätt till ett busskort om ni uppfyller avståndskriterierna mellan barnets folkbokföringsadress och skolan. 

Kostar det något att gå i en fristående skola?

Nej, skolan är alltid kostnadsfri, oavsett om du väljer en kommunal eller en fristående skola.

Profiler och Spetsutbildningar

Vad är en spetsutbildning?

Spetsutbildningen har riksintag vilket gör det möjligt att söka även från andra kommuner än Linköping. Linköping har två spetsutbildningar; naturvetenskaplig på Berzeliusskolan och samhällsvetenskaplig på Ånestadsskolan. Utbildningen riktar sig till dig som har stort intresse och mycket goda kunskaper i respektive ämne. Spetsutbildningen genomför alltid sitt antagningstest/prov, även om det inte är fler som har önskat spetsutbildningen än vad de kan ta emot. 

Elever från andra kommuner söker spetsutbildningarna via särskild e-tjänst under perioden 13-24 januari.

Vad är en profil?

Profil innebär att du som elev får möjlighet till mer tid för ditt profilämne. 
Följande profiler finns;

 • Allmän idrottsprofil
 • Dansprofil
 • Fotbollsprofil
 • Handbollsprofil
 • Innebandyprofil
 • Ishockeyprofil
 • Konst- och designprofil
 • Konståkningsprofil
 • Musikprofil
 • Simprofil
 • Tennisprofil

Hur många profiler/spetsutbildningar får man önska till årskurs 7?

Ni kan önska högst två profiler/spetsutbildningar till årskurs 7. Om ni anger fler än två profiler/spetsutbildningar i e-tjänsten kommer bara två första vara giltiga önskemål och övriga profil-/spetsönskemål stryks.

Ska vi gå in i e-tjänsten även vid önskemål till profilklass/spetsutbildningar?

Ja, önskemål om profilklass/spetsutbildningar till årskurs 7 görs i e-tjänsten Önskemål om skola. Ni kan önska högst två profiler/spetsutbildningar.

Vilka urvalsgrunder gäller vid ansökan till profil/spetsutbildning på en kommunal grundskola?

Antagning till profilklass/spetsutbildning görs genom testresultat på färdighetsprov. Här gäller inte relativ närhet.

Måste eleven gå på färdighetstestet?

Ja, detta är urvalsgrunden och avgör vilka elever som får plats på profilen. Elever som önskat en profil och kallas till test men som inte genomför färdighetstestet kommer inte kunna få plats på profilen. Profilerna genomför sina tester om fler har önskat profilen än det antal platser som finns på profilen. Spetsutbildningarna genomför alltid sina tester.

Hur vet vi vilka profiler och spetsutbildningar som finns?

Information om alla profiler och spetsutbildningar når du via kommunens sida Hitta och jämför grundskolor. Filtrera urvalet och välj Profil/Inrikting

Varför kan man bara önska två profiler/spetsutbildningar?

Gränsen är satt till två profiler/spetsutbildningar för att skolorna ska hinna testa alla elever som har önskat profilerna/spetsutbildningarna och för att eleverna ska hinna gå på testerna.

Är det bara elever som har önskat profilen/spetsutbildningen i första hand som testat/kommer in?

Nej. Alla elever som har önskat profilen/spetsutbildningen kommer att testas och det är testresultat som avgör vem som får plats. En elev som har önskat en profil/spetsutbildning i ex fjärde hand och som har ett högre resultat kommer alltså få platsen framför en elev som har önskat profilen/spetsutbildningen i första hand med ett lägre testresultat, förutsatt att eleven som har önskat detta i fjärde hand inte har fått placering på en skola som de har önskat högre upp i sin rangordning.

Vad är det för skillnad mellan inriktning och profil?

En profil har ett eget intag och placerar eleverna utifrån resultaten på färdighetstesterna, profilen är därför möjlig att önska i e-tjänsten. Vissa skolor erbjuder sina elever olika inriktningar. Inriktningarna har inget eget intag och kan inte önskas i e-tjänsten. Inriktningen hanteras istället av skolan efter att skolplaceringarna är klara. 

Kan elever från andra kommuner söka profil och spetsutbildningar?

Spetsutbildningarna har riksintag vilket innebär att elever från hela landet kan söka utbildningarna.

Profilerna tar endast emot elever från andra kommuner i mån av plats. En profil med högt söktryck kommer därför endast ta emot elever som är, eller kommer att bli, folkbokförda i Linköpings kommun under aktuellt läsår.

 

Skolskjuts

Får vårt barn skolskjuts oavsett vilken skola vi väljer?

En elev som väljer en annan skola än sin skolskjutsskola, kan få årskort för allmän kollektivtrafik om avståndsreglerna uppfylls mellan folkbokföringsadress och vald skola. För förskoleklassen är det två km. För årskurs 7 är det fyra km. 

Vad är en skolskjutsskola?

Alla elever har en skolskjutsskola som är bestämd utifrån elevens folkbokföringsadress. Denna skola avgör rätten till skolskjuts vid till exempel trafikförhållande eller funktionsnedsättning. I de områden där en upphandlad skolskjuts kör, är det till skolskjutsskolan skjutsen går.

Har man en garanterad plats på sin skolskjutsskola?

Nej, det är kommunens regelverk och riktlinjer för placering som gäller.

Om du bara har önskat din skolskjutsskola men inte får placering där, kommer kommunen att placera eleven på den närmsta skolan med ledig plats. I detta fallet följer även rätt till skolskjuts med dit om avståndskriterierna uppfylls.

Om du även har önskat andra skolor och får placering på någon av dessa har eleven rätt till busskort om avståndskriterierna uppfylls mellan hemmet och skolan. 

Flytt till/inom kommunen samt önskemål från boende i annan kommun

Om jag flyttar inom kommunen hur ska jag göra då?

Om ni vet att ni och ert barn kommer att få en ny folkbokföringsadress efter att vår e-tjänst Önskemål om skola har stängt, och ni vill att vi ska ta hänsyn till denna adress när vi räknar ut den relativa närheten, behöver ni informera om detta. I e-tjänsten har ni möjlighet att ange att ni ska flytta, och ni måste därefter ladda upp en kopia på ert hyres-/köpeskontrakt för att vi ska kunna ta hänsyn till den nya adressen inför skolplaceringen.

Vad händer om jag flyttar inom kommunen under våren, efter att önskemål om skola har stängt?

Om eleven får en ny folkbokföringsadress innan skolplaceringarna görs i slutet av februari, används er nya adress. Om folkbokföringen ändras senare under våren och ni inte har laddat upp en kopia på ert hyres-/köpekontrakt senast den 24 januari, tas ingen hänsyn till er nya adress. Ert barn kommer att få en skolplacering utifrån er tidigare folkbokföringsadress. Om ni önskar en skola närmre er nya adress får ni ansöka om byte av grundskola. Om plats finns kvar på den önskade skolan kommer er ansökan att beviljas.

Om jag bor i en annan kommun och vet att jag ska flytta till Linköping hur ska jag göra då?

I dessa fall använder ni e-tjänsten Önskemål om skola - nyinflyttad.

Hur gör jag om jag bor i en annan kommun och vill önska skola i Linköping?

I dessa fall använder ni blankett LK 2424. Den hittar ni här.

Placering gäller endast i mån av plats efter det att elever folkbokförde i Linköpings kommun fått beslut om skolplacering. Enda undantaget är kommunens spetsutbildningar som har riksintag och särskild e-tjänst för ansökan.

Kan ett barn höstterminen det kalenderår barnet fyller 5 år börja förskoleklass, det vill säga ett år tidigare?

Ja, det finns en möjlighet om barnets vårdnadshavare önskar detta, det är däremot ingen rättighet. Samråd ska ske mellan vårdnadshavare, rektor för förskolan och rektor för grundskolan utifrån barnets bästa. Barnet har ingen skolplikt men närvaroskyldighet. Närvaroskyldighet innebär att barnet ska delta i verksamheten i samma omfattning som övriga barn. I Linköpings kommun är detta beslut delegerat till områdeschef för grundskola. Beslut fattas efter önskemål om skola är avslutat och alla sexåringar har fått sin skolplacering. Beslutet fattas på blankett LK2500.

Kan ett barn få gå kvar i förskolan och börja i förskoleklass ett år senare?

Ja, det kan i vissa fall vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. I Linköpings kommun är detta beslut delegerat till enhetschef för sektionen för resurs- och stödverksamhet. Om skolplikten skjuts upp ska barnet istället erbjudas att gå i förskola.

Kan ett barn hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs 1?

Ja, det kan vara möjligt i vissa fall. Ett barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Därefter ska skolplikten fortsätta att fullgöras i grundskolan eller grundsärskolan. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i någon av dessa skolformer utan att först ha gått i förskoleklassen. Ska barnet börja direkt i årskurs 1 i grundskolan är det rektorn på grundskolan som fattar beslutet. När det gäller grundsärskolan ska beslutet fattas av barnets hemkommun. I Linköpings kommun är detta beslut delegerat till områdeschef med ansvar för grundsärskolan.

Syskonförtur

Linköpings kommun tillämpar inte syskonförtur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juli 2020