Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flerspråkighet i gymnasieskolan

Nedan har vi samlat information för dig i gymnasieåldern (16-20 år) som har annat modersmål än svenska.

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram i gymnasieskolan som vänder sig till ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att klara ett annat introduktionsprogram eller nationellt program.

Syftet med Språkintroduktion är att ge en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för nyanlända ungdomar att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Nyanlända elever som erbjuds Språkintroduktion kan inte samtidigt erbjudas någon av introduktionsprogrammen Yrkesintroduktion eller Individuellt alternativ.

Även nyanlända ungdomar kan ha kunskaper i svenska som motsvarar det som krävs för behörighet. I sådana fall kan de eleverna erbjudas utbildning på ett nationellt program eller, om eleverna är obehöriga till dessa, inom ett annat introduktionsprogram, dvs. till Preparandutbildning eller Programinriktat individuellt val.

Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Rektor ansvarar för att inför varje nytt läsår att eleven samt föräldrar/vårdnadshavare informeras om deras rätt till modersmålsundervisning och/eller studiehandledning på modersmålet.

Modersmålsundervisningen är frivillig och förekommer i olika former. Det vanligaste är att undervisningen äger rum utanför skoltid.

I gymnasieskolan kan modersmål läsas som individuellt val, ersätta undervisning i andra språk än svenska och engelska eller läsas som utökat program (utanför timplanen).

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

När en elev vill ansöka om modersmålsundervisning ska en blankett fyllas i. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

För elever i gymnasieåldern anordnar Linköpings kommun studiehandledning för de som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt delta i undervisningen och kunna följa kursplanen.

Studiehandledning ska:

  • vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen
  • ge eleven termer och begrepp på båda språken
  • öka elevens möjligheter att uppnå målen

Föräldrar, skola och elev samtalar om behov av studiehandledning i olika ämnen. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Svenska som andraspråk är ett särskilt ämne i gymnasieskolan för elever som har ett annat modersmål än svenska. Målet är att eleverna skall kunna använda det svenska språket på samma sätt som de elever som har svenska som modersmål. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor.

Att i tal och i skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för elevernas fortsatta liv. Skolan ger genom ämnet svenska som andraspråk eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer.

Elever i gymnasiskolan som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk i stället för svenska, om eleven behöver och önskar det. Elever kan också läsa svenska inom ramen för sitt individuella val.

I gymnasieskolan är svenska som andraspråk uppdelat i två kurser, 1 och 2. Gymnasiebetyg i svenska som andraspråk 1 och 2 är helt likvärdiga med betyg i svenska 1 och 2 när man söker till högre utbildningar eller om man vill läsa fler kurser i svenska på gymnasiet.

Senast uppdaterad den 16 april 2021