Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning för dig som saknar gymnasiebehörighet

Du kan söka till gymnasiet från och med det år du går klart årskurs 9 i grundskolan och senast vårterminen det år du fyller 20 år. För att vara behörig till gymnasiet behöver du minst betyget E i ett visst antal ämnen, och kraven ser olika ut för olika program.

För dig som saknar behörighet

Saknar du behörighet till gymnasiet kan du ansöka om att gå ett introduktionsprogram. Genom att gå ett introduktionsprogram kan du bli behörig till ett nationellt program och därmed gå vidare till annan utbildning eller förberedas för arbetsmarknaden.

Introduktionsprogrammen utgår från dina individuella förutsättningar, intresse och behov för studier. Placering på program sker i samråd mellan Mottagningsgruppen, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare och dig som elev.

Om du är nyanländ i Linköpings kommun och asylsökande samt har fyllt 18 år har du inte rätt till gymnasie- eller vuxenutbildning.

För mer information kontakta Mottagningsgruppen, kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

De olika introduktionsprogrammen

Det finns fyra olika introduktionsprogram:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Mer information om Introduktionsprogram kan du läsa på Skolverket:

Du kan själv ansöka om att gå introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion via gymnasieantagningen. Kontaktuppgifter till Gymnasieantagningen hittar du längst ner på sidan gymnasiestudera.se

För dig som nyligen anlänt till Sverige

Har du nyligen anlänt till Sverige och är 16-20 år kan du läsa Språkintroduktion (IMS) som vänder sig till dig som saknar kunskaper i svenska.

För att ansöka om att gå ett introduktionsprogram kontakta Mottagningsgruppen, kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

International Baccalaureate

Elever som har tillräckliga kunskaper i engelska och matematik har möjlighet att söka till International Baccalaureate som är ett högskoleförberedande program med engelska som undervisningsspråk.

Läs mer om International Baccalaureate på Katedralskolans webbplats:

Mer ingående information om de olika programmen

Här nedan hittar du programplanerna för de olika introduktionsprogrammen.

Individuellt alternativ - IMA

Syfte

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och låg motivation. Eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Syftet är att förbereda för vidare gymnasiestudier på nationellt program eller på annan utbildning, till exempel annat introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning, eller hitta andra vägar fram som på sikt kan leda till arbete eller sysselsättning. 

Behörighet

Individuellt alternativ riktar sig till den elev som inte har de godkända betyg

som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram alternativt att eleven bedöms ha andra synnerliga skäl till att gå på IMA. Utbildningen är även öppen för elever som gått grundsärskola (från 2 juli 2023 anpassad grundskola).

Rutin för antagning

Antagning till Individuellt alternativ (IMA) sker genom Mottagningsgruppen för introduktionsprogram. Mottagningsgruppen träffar eleven tillsammans med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare samt mentor under vårterminen i årskurs 9. Hänsyn tas till elevens intresse, behov och förutsättningar inför ett kommande mottagande till höstterminen. 

Struktur och upplägg

Skolorna med IMA har olika upplägg anpassat till individens behov och förutsättningar.  Utbildningen fastställs i elevens individuella studieplan och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika motivationshöjande åtgärder.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i. Den kan även innehålla kurser från nationella program och andra insatser som eleven behöver för sin kunskapsutveckling som till exempel motivationshöjande insatser, social träning, närvarofrämjande åtgärder eller praktik. 

Utbildningens längd

Elevens mål med utbildningen och uppföljning av elevens utveckling mot dessa avgör hur lång tid eleven behöver för att kunna komma vidare i sin utbildning. Utbildningens längd varierar efter elevens behov och förutsättningar. Den individuella studieplanen kan skrivas på 1-3 år beroende på vad som bedöms gynnsamt för elevens utveckling. Elevens slutmål med utbildningen dokumenteras i studieplanen.

Uppföljning av elevens utbildning

Rektor ansvarar för att uppföljning av elevens utveckling görs kontinuerligt av mentor, studie- och yrkesvägledare eller annan medlem av elevhälsoteamet. Uppföljning av elevens utveckling mot målen dokumenteras enligt skolans rutiner för uppföljning och utvärdering.

Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor uppmärksamhet riktas vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning.

När målen med utbildningen nåtts får eleven ett gymnasieintyg.

Plats för utbildningen

Utbildningen individuellt alternativ finns på Anders Ljungstedts gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan och S:t Lars gymnasium.  

Programinriktat val - IMV

Syfte

Programinriktat val (IMV) är för den elev som vill ha en utbildning inriktad mot ett visst nationellt program. Målet med utbildningen är att eleven ska bli behörig till programmet på så kort tid som möjligt. När eleven når behörighet ska den söka önskat program, för att därefter kunna antas till det nationella programmet, som kan vara ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande program.

Behörighet

För att vara behörig till IMV ska eleven uppfylla följande behörighetskrav enligt skollagen 17 kap 10 §: 

  • Eleven är behörig i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska och tre andra ämnen.
  • Eleven är behörig i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet.

Rutiner för antagning

Antagning till IMV kan ske på två sätt, för en grupp elever eller för enskild elev. IMV för grupp av elever tillämpas på samtliga kommunala yrkesprogram (dock ej riksrekryterande yrkesprogram) och är sökbara för eleven. Ansökan sker via gymnasiestudera.se och eleven antas i mån av plats, enligt gällande regler, av Gymnasieantagningen.

IMV med inriktning mot högskoleförberedande gymnasieprogram inom kommunala skolor utformas från och med läsåret 2023- 2024 för enskild elev och antagning görs av Mottagningsgruppen för introduktionsprogram. Eleven gör en intresseanmälan för utbildningen på gymnasiestudera.se. Grundskolan bedömer om eleven har förutsättningar att bli behörig till det nationella högskoleförberedande programmet inom ett år. Mottagningsgruppen träffar eleven tillsammans med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare samt mentor under vårterminen i årskurs 9. Hänsyn tas till elevens intresse, behov och förutsättningar inför ett kommande mottagande till höstterminen. 

Rekommendationer för programinriktat val mot de högskoleförberedande programmen har tagits fram för att förtydliga för elever vad som krävs för att klara av utbildningarna (se rubriken "Rekommendationer för Programinriktat val/ IMV mot högskoleförberedande program" nedan).

Mottagningsgruppen informerar elever som anmält intresse om rekommendationerna, som också finns tillgängliga på de anordnande skolornas hemsidor.

Struktur och upplägg

Programinriktat val kan utformas både för en grupp elever och för enskild elev. Utbildningen anpassas till individen med målet att så snart som möjligt nå behörighet till det nationella programmet.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll anpassas efter elevens förutsättningar och ska vara en kombination av grundskoleämnen och kurser på gymnasial nivå. Utbildningen kan även innehålla praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen utformas efter det nationella program som eleven vill bli behörig till. 

Utbildningens längd

Studieplanen för elev på programinriktat val skrivs på ett år. Utgångspunkten är att det ska vara möjligt för eleven att bli behörig till ett nationellt program inom ett år.

Uppföljning av elevens utbildning

Uppföljning av elevens progression enligt studieplanen görs kontinuerligt av rektor, mentor alternativt studie- och yrkesvägledare på skolan och dokumenteras enligt skolans rutiner för uppföljning och utvärdering. När eleven når behörighet till nationellt program ska eleven söka till programmet via gymnasieantagningen.  

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till introduktionsprogrammet yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

När målen med utbildningen uppnåtts får eleven ett gymnasieintyg.

Plats för utbildningen

IMV-platser erbjuds på samtliga nationella program inom den kommunala gymnasieskolan.  På gymnasiestudera.se presenteras vilka skolor som erbjuder programinriktat val mot olika nationella gymnasieprogram.

Rekommendationer för Programinriktat val/ IMV mot högskoleförberedande program inom Linköpings kommunala skolor

Utgångspunkten för programinriktat val mot högskoleförberedande program är att det ska vara möjligt för eleven att bli behörig till ett nationellt program inom ett år. 

En elev är behörig till programinriktat val som har:

godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen

Utöver detta har följande rekommendationer har tagits fram för de olika programmen:

Naturvetenskapsprogrammet: Den sökande har stort intresse av matematik och de naturvetenskapliga ämnena och har godkända betyg i matematik, biologi, fysik och kemi.

Samhällsvetenskapsprogrammet: Den sökande har stort intresse av de samhällsvetenskapliga ämnena och har godkända betyg i geografi, historia, samhällskunskap och religion.

Ekonomiprogrammet: Den sökande har stort intresse av ekonomiska ämnen och har godkända betyg i matematik, historia, samhällskunskap och religion.

Teknikprogrammet: Den sökande har stort intresse av de naturvetenskapliga ämnena och har godkända betyg i matematik, teknik, fysik och kemi.

Humanistiska programmet: Den sökande har stort intresse av språk och har betyg i engelska, matematik, historia, samhällskunskap och religion.

Estetiska programmet:  Den sökande har stort intresse av estetiska ämnen. 

För programinriktat val mot musikinriktningen behöver den sökande vara genuint intresserad av musik, men behöver inte kunna läsa noter eller spela. Färdighetsprov kan förekomma utifrån ordinarie ansökningsförfarande till programmet. 

Språkintroduktion - IMS

Syfte

Syftet med språkintroduktion (IMS) är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare

i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Behörighet

Språkintroduktion erbjuds elever som nyligen har kommit till Sverige och inte

har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. En elev kan studera på språkintroduktion även om den inte räknas som nyanländ, men har behov av en utbildning med fokus på det svenska språket.

Rutin för antagning och nivåbyte

Antagning till språkintroduktion sker genom Mottagningsgruppen för introduktionsprogram. Studier på IMS delas upp i två nivåer - startnivå och fortsättningsnivå. När elevens kunskaper i svenska språket anses vara tillräckliga för att tillgodogöra sig undervisning i fler ämnen på fortsättningsnivå ska eleven byta från startnivå till fortsättningsnivå. Mottagningsgruppen placerar elever från start till fortsättningsnivå. Överlämning av relevant dokumentation kring elevens kunskapsprogression ska ske mellan de olika nivåerna.

Struktur och upplägg

Studier på startnivå innebär att undervisningens fokus är på det svenska språket och studier i ämnet svenska som andraspråk. Startnivå finns på Anders Ljungstedts gymnasium.

När en nyanländ elev mottas till IMS ska elevens kunskaper kartläggas, om inte en sådan bedömning är uppenbart onödig. Bedömningen ska göras skyndsamt så att en individuell studieplan kan upprättas snarast. Kartläggningen för elever som antas till startnivå sker på Anders Ljungstedts gymnasium. 

På fortsättningsnivån ligger fortfarande tyngdpunkten i undervisningen på det svenska språket, men fler grundskoleämnen kan läggas in i elevens studieplan. Även kurser på gymnasienivå kan ingå i studieplanen om eleven bedöms klara kunskapskraven. Fortsättningsnivån inom språkintroduktion erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium och Berzeliusskolan. 

Utbildningens längd

Längden på utbildningen bestäms utifrån elevens progression i svenska språket och elevens mål med utbildningen. Den individuella studieplanen kan skrivas på 1-3 år beroende på vad som bedöms gynnsamt för elevens utveckling. Elevens slutmål med utbildningen skrivs in i studieplanen. 

Uppföljning av elevens utbildning

Rektor ansvarar för att uppföljning av elevens utveckling genomförs kontinuerligt av mentor, studie- och yrkesvägledare eller annan medlem av elevhälsoteamet. Uppföljning av elevens utveckling mot målen dokumenteras enligt skolans rutiner för uppföljning och utvärdering.

Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor uppmärksamhet riktas vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning.

När eleven uppnått målen med utbildningen får eleven ett gymnasieintyg.

Fortsatt väg efter elevens utbildning

Om eleven uppnår godkänt betyg i svenska som andraspråk, men saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram kan eleven söka annat introduktionsprogram för att få en tydligare utbildning mot ett gymnasieprogram eller yrke. Om eleven uppnår behörighet för gymnasieskolan kan eleven söka och antas till nationellt program förutsatt att eleven påbörjar gymnasiestudierna under första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år (Skollagen 15 kap 5 §). Om eleven är över 20 år vid avslutad studieplan vid läsårsslut och har uppehållstillstånd kan eleven söka utbildningar inom vuxenutbildningen eller folkhögskola. Rutiner för att underlätta övergången till vuxenutbildningen revideras årligen av Utbildningsförvaltningen. 

Plats för utbildningen

Startnivån inom språkintroduktion är placerad på Anders Ljungstedts gymnasium. Fortsättningsnivån finns på Anders Ljungstedts gymnasium och Berzeliusskolan. 

Yrkesintroduktion - IMY

Syfte

Yrkesintroduktion (IMY) riktar sig till den elev som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på nationellt yrkesprogram eller introduktionsprogrammet programinriktat val (IMV). Syftet med utbildningen är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar etablering på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt yrkesprogram.

Behörighet

Yrkesintroduktion erbjuds de ungdomar som inte har de betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Om det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot på yrkesintroduktion. Elever som tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola kan erbjudas yrkesintroduktion.

Rutin för antagning

Antagning till yrkesintroduktion kan ske på två sätt, för en grupp elever eller för enskild elev. IMY för grupp elever finns på samtliga kommunala yrkesprogram (dock ej riksrekryterande yrkesprogram) och är sökbara för eleven. Ansökan sker via gymnasiestudera.se och eleven antas i mån av plats enligt gällande regler av Gymnasieantagningen. 

Antagning till IMY för enskild elev sker via Mottagningsgruppen för introduktionsprogram i samråd med elev och aktuell skola. Mottagningsgruppen träffar eleven tillsammans med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare samt mentor under vårterminen i årskurs 9. Hänsyn tas till elevens intresse, behov och förutsättningar inför kommande mottagande till höstterminen.

Struktur och upplägg

Varje elev ska följa sin individuellt upplagda studieplan. Det ska skrivas in i elevens individuella studieplan om målet med studierna är behörighet för gymnasiestudier eller anställningsbarhet.

Yrkesintroduktion kan integreras med ett nationellt yrkesprogram och då följer eleven det programmets struktur, längd och inriktningar. Undantaget är studier i de grundskoleämnen eleven läser för behörighet till nationellt program.

Utbildningens innehåll

Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla en yrkesinriktad utbildning men kan även innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som behövs för elevens kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan eleven söka arbete eller läsa vidare på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan. Utbildningen ska innehålla praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå. Inom IMY kan det finnas möjlighet att skapa individanpassade yrkespaket. Målet med utformningen av yrkespaket är att eleven ska nå anställningsbarhet. 

Utbildningens innehåll och upplägg behöver förhålla sig till de arbetsmarknadskrav för anställningsbarhet som finns inom olika sektorer.

På Birgittaskolan organiseras IMY för en grupp elever, där syftet med IMY är att eleverna ska bli anställningsbara inom de yrkesområden de utbildas mot. Utbildningen har ett treårigt upplägg och innehåller nationella yrkespaket mot vård- och omsorg samt barn- och fritid. Studierna i kurser inom yrkespaket kombineras med studier i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå och i kurs 1 på gymnasienivå, samt andra insatser för att stärka elevernas möjligheter att nå studiemålen och anställningsbarhet

Utbildningens längd

Utbildningens längd är inte preciserad i några styrdokument utan avgörs av elevens individuella förutsättningar och mål. Elevens mål med utbildningen och uppföljning av elevens utveckling mot dessa avgör hur lång tid eleven behöver för att kunna komma vidare i sin utbildning. Det kan innebära att elever går olika lång utbildning på IMY. Studieplanerna skrivs oftast på ett år i taget.

Uppföljning av elevens utbildning

Rektor ansvarar för att uppföljning av elevens utveckling görs kontinuerligt av mentor, studie- och yrkesvägledare eller annan medlem av elevhälsoteamet. Uppföljning av elevens utveckling mot målen dokumenteras enligt skolans gällande rutiner för uppföljning och utvärdering. Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor uppmärksamhet riktas vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning. När målen med utbildningen uppnåtts får eleven ett gymnasieintyg.

Plats för utbildningen

Utbildningen erbjuds på de kommunala gymnasieskolorna Anders Ljungstedts Gymnasium, Katedralskolan och Birgittaskolan, i mån av plats.

Bedömning inför programinriktat val

Här nedan finns blankett för avlämnade skolas bedömning inför programinriktat val mot högskoleförberedande program i kommunala gymnasieskolor.

Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

Till e-postformulär för Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

E-post: [email protected]

Besöksadress: Södra Stånggatan 1 (se karta)

Besöksadress : Södra Stånggatan 1

Postadress: Linköpings kommun
Mottagningsgruppen för introduktionsprogram
581 81 Linköping

Kontakt
Márta Harangi         013-20 75 06
Helena Sydvart       013-20 69 77
Anneli Wikström      013-20 84 26 
Camilla Carlsvärd    013-20 87 54 
(Delad tjänst 50% Mg och 50% KAA)

Semesterstängt v.28-31

 

Senast uppdaterad den 28 mars 2023