Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

10 års förändring

Under de tio år senaste åren har det hänt mycket Linköping. Befolkningens sammansättning har till exempel i flera avseende förändrats på ett sätt som det var svårt att förutse för tio år sedan. Här visas tio diagram, varav åtta med befolkningen uppdelad i femårsklasser utifrån olika perspektiv. På det sättet går det att få en snabb visuell överblick hur Linköping har förändrats under de tio senaste åren respektive vad som fortfarande påminner väldigt mycket om läget för tio år sedan.

Folkmängden i Linköpings kommun har ökat med 19 171 personer under de senaste tio åren. Antalet kvinnor har ökat med 8 740 och antalet män med 10 431 personer under perioden. Endast i tre åldersgrupper var det färre personer 2018 än 2008, och det var i första hand i åldergrupperna 15-19 år och 60-64 år, samt dessutom i åldersgruppen 85-89 år. I de två förstnämnda åldersgrupperna minskade både antalet män och kvinnor under tioårsperioden. I åldersgruppen 85-89 år minskade antalet kvinnor medan antalet män ökade mellan 2008 och 2018. Även i åldersgruppen 80-84 år minskade antalet kvinnor. De åldersgrupper som ökat väldigt mycket under de senaste tio åren är 25-29 år, 5-9 år och 70-74 år.

De stadsdelar som ökat sin befolkning mest under de senaste tio åren är Garnisonen, Skäggetorp och Vasastaden. Därefter följer Hjulsbro och Västra Valla.

Antalet personer bosatta i Linköpings kommun som är födda i länder belägna i övriga världen utom Europa har ökat för samtliga åldersgrupper under det senaste decenniet. I första hand är det i åldersgrupperna 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år samt 15-19 år som antalet personer födda utom Europa har ökat mycket under perioden. Personer födda i Europa utom Sverige har ökat i nästan alla åldersgrupper, det är bara i åldersgruppen 15-19 år som ingen ökning har skett. Främst är det åldersgrupperna mellan 25 och 44 år som har ökat, med en topp för dem i åldern 30-34 år. För dem som är födda i Sverige har ökningen i första hand skett i de åldersgrupper som hela befolkningen ökat.

Antalet personer med utländsk bakgrund har ökat för samtliga åldersgrupper mellan 2008 och 2018. I samtliga åldersgrupper yngre än 60 år har ökningen varit på minst 700 personer och i åldersgrupperna mellan 15 och 44 år har ökningen genomgående varit större än 1 000 personer, med en topp på 1 661 personer för åldersgruppen 30-34 år. För dem med svensk bakgrund har utvecklingen varit mera varierad, men de båda åldersgrupperna 25-29 år och 70-74 år ökade med mer än 2 000 personer mellan 2008 och 2018.

Antalet personer som flyttade till Linköping 2018 var i första hand i åldern 20-24 år och det gällde framförallt flyttningen till Linköping från andra kommuner i Sverige. Även 2008 dominerade åldersgruppen 20-24 år inflyttningen till kommunen. Dem som flyttade till Linköping direkt från andra länder var i stället i första hand i åldern 25-29 år. Överlag var inflyttningen mer utspridd på olika åldersklasser för utrikes än för inrikes inflyttning. För alla åldersgrupper flyttade det fler personer till Linköping från andra länder 2018 än vad det gjordes 2008. För den utrikes inflyttningen kan det också noteras att samtidigt som färre kvinnor i åldern 20-24 år flyttade till kommunen 2018 än 2008 ökade den tydligt för män under samma period. Inrikes flyttade färre i åldern 15-19 år till Linköping 2018 än 2008.

Utflyttningen hade 2018 en topp i åldern 25-29 år. Tio år tidigare var det i stället åldersgruppen 20-24 år som hade flest utflyttade personer. Den totala utflyttningen var lägre 2018 än 2008 i åldersgrupperna 20-24 år och 15-19 år. Det gäller även den inrikes utflyttningen. Utflyttningen till andra länder var betydligt mer omfattande 2018 än tio år tidigare i åldersgrupperna mellan 25 och 39 år. Däremot flyttade betydligt färre ut till andra länder 2018 än 2008 i åldersgruppen 20-24 år, även för åldersgrupperna 15-19 år och 40-44 år visades en något minskad utrikes utflyttning.

Antalet personer med lång eftergymnasial utbildning (tre år eller mera) har ökat för alla åldersgrupper från 20 år och uppåt. Störst har ökningen varit för åldersgrupperna 40-44 år och 35-39 år. Mönstret är snarlikt både för män och kvinnor. För dem utrikes födda var det i första hand i åldersgrupperna 30-34 år och 35-39 år som antalet personer med lång eftergymnasial utbildning ökade.

Antalet personer med kort eftergymnasial utbildning (kortare än tre år) ökade i första hand för åldersgruppen 25-29 år mellan 2008 och 2018, även i den yngre åldersgruppen 20-24 år ökade antalet personer en hel del. I åldersgrupperna 35-39 år och 40-44 år minskade antalet personer med kort eftergymnasial utbildning.

De åldersgrupper där antalet personer med gymnasial utbildning ökat är i första hand 70-74 år, 25-29 år och 50-54 år. För den utrikes födda befolkningen har antalet personer med gymnasieutbildning ökat mycket för alla åldersgrupper. I åldern 45-49 gäller det speciellt antalet utrikes födda kvinnor med gymnasieutbildning.

Antalet personer med förgymnasial utbildning har minskat för de flesta åldersgrupper och speciellt i åldrarna mellan 50 och 74 år. Då antalet utrikes födda personer med förgymnasial utbildning ökat i alla åldersgrupper har det fått till effekt att för hela befolkningen har antalet personer med förgymnasial utbildning ökat något i åldrarna mellan 20 och 40 år, och då speciellt i åldersgrupperna mellan 25 och 34 år.

Notera att för åldersgrupperna från 75 år och uppåt är samtliga personer insorterade under uppgift saknas 2008.

Antalet arbetslösa minskade mellan mars 2009 och mars 2019. Det gäller både för åldersgruppen 18-24 år och åldersgruppen 18-64 år. Arbetslösheten har minskat både för män och kvinnor, men nedgången har varit något större för män än för kvinnor.

Antalet personer med arbetsplats i Linköping (dagbefolkningen) ökade för samtliga åldersgrupper mellan 2007 och 2017. Störst ökning var det för åldersgrupperna 25-29 år och 50-54 år. Totalt ökade dagbefolkningen med 13 353 personer mellan 2007 och 2017. Nattbefolkningen (förvärvsarbetande som bor i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats) ökade med 11 267 personer mellan 2007 och 2017. Även för nattbefolkningen visas den största ökningen i åldersgrupperna 25-29 år och 50-54 år. 

De stadsdelar där dagbefolkningen ökade mest mellan 2007 och 2017 var Innerstaden, Mjärdevi och Tornby. De stadsdelar där antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen ökade mest under perioden var Garnisonen, Vasastaden, Gottfridsberg och Berga.

Förvärvsfrekvens ökade med något undantag för samtliga åldersgrupper mellan 2007 och 2017. De åldersgrupper som avviker är dels den för åldern 30-34 år där förvärvsfrekvensen minskade med 2,4 procentenheter mellan de båda tidpunkterna samt åldern 35-39 år med en minskning på 0,8 procentenheter. Störst ökning mellan 2007 och 2017 var det för åldersgrupperna 65-69 år, 70-74 år och 16-19 år. För den förstnämnda åldersgruppen ökade förvärvsfrekvensen med 10,6 procentenheter. 2017 var förvärvsfrekvensen högst för åldersgruppen 45-49 år med 87,9 medan förvärvsfrekvensen 2007 var högst för åldersgruppen 40-44 år med 85,8. För män var förvärvsfrekvensen 2017 högst i åldern 45-49 år med 89,0 medan den 2007 var högst i åldersgrupperna 35-39 år och 40-44 år med 87,3. För kvinnor var förvärvsfrekvensen 2017 också högst i åldern 45-49 år med 86,7 medan den tio år tidigare var högst i åldern 40-44 år med 84,1. 

Förvärvsfrekvensen ökade i de flesta stadsdelar mellan 2007 och 2017, men i stadsdelar som Jägarvallen, Garnisonen och tätorten Ekängen minskade den något och i Skäggetorp var den i stort sett oförändrad. Mest ökade förvärvsfrekvensen i tätorten Askeby samt i stadsdelarna Berga och Hejdegården.

Under de senaste tio åren har inpendlingen över kommungräns till Linköping ökat mycket och samtidigt har dem som pendlar till kommunen blivit äldre. 2007 var det i åldersgruppen 40-44 år som det fanns högst antal pendlande, vilket på tio år förändrats så att det nu är i åldersgruppen 50-54 år som det högsta antalet pendlande finns. Antalet inpendlande personer har ökat i samtliga åldersgrupper, störst är ökningen för åldersgrupperna 50-54 år och 25-29 år.

Utpendlingen har också ökat för samtliga åldersgrupper, men generellt inte i samma omfattning som inpendlingen. Utpendlingen är fortfarande störst i åldersgrupperna 20-24 år och 25-29 år. Till skillnad från inpendlingen sker det med stigande ålder från 30 år och däröver en successiv nedtrappning av antalet personer som pendlar.

För män var inpendlingen 2017 som störst i åldern 50-54 år medan den 2007 var som störst i åldern 40-44 år. För kvinnor var inpendlingen 2017 som störst i åldern 40-44 år medan den 2007 var som störst i åldern 30-34 år. För kvinnor är utpendlingen något mer koncentrerad kring åldrarna mellan 20 och 29 år än för män.

Medianen när det gäller förvärvsinkomst för män i åldern 20-64 år ökade med 84,9 tkr mellan 2007 och 2017, för dem som var bosatta i Linköpings kommun (nattbefolkningen), medan den för kvinnor i samma ålder ökade med 88,9 tkr. För dem med arbetsplats i kommunen (dagbefolkningen) ökade förvärvsinkomsten något mer, då medianen ökade med 85,8 tkr för män under den nämnda perioden och med 89,2 tkr för kvinnor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019