Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har ansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, särskilda utbildningformer, uppdragsutbildningar, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år samt att administrera kommunens feriearbeten för ungdomar.

Samhälle

 • Likvärdiga förutsättningar
  Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever

Medarbetare

 • Goda arbetsplatser
 • Framgångsrikt chef- och ledarskap
 • Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Ekonomi

 • Effektivt lokalutnyttjande
 • Avtalstrohet
  Inköp ska följa kommunens inköpspolicy och regler
 • God ekonomisk kontroll
  Ekonomi i balans

Verksamhet

 • Likvärdiga förutsättningar
  Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever

Medborgare

 • Kunskap & kompetens
  Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.
 • Trygghet & inflytande
  Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning.
 • Likvärdiga förutsättningar
  Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag

 • Uppdrag till bildningsnämnden att i samråd med berörda nämnder utreda möjligheterna till fördröjd skolstart och skiftgång på kommunalt drivna gymnasieskolor. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2020.

 • Uppdrag till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för ett idrottsgymnasium med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 2020.

 • Uppdrag till bildningsnämnden att i samverkan med arbetsmarknadsnämnden tydligt koppla ihop utbildning i svenska för invandrare (sfi) och arbetsmarknadsåtgärder samt tillsammans med näringslivet vidta övriga åtgärder för att öka genomströmningen.

Sammanträden

Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag vid de punkter då sekretessärenden behandlas.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Bildningsnämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Åsa Wennergren (L)

Kommunalråd, ordförande bildningsnämnden, gruppledare (L)

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74, 073-142 80 43

Jonatan Hermansson (S)

Vice ordförande bildningsnämnden

Till e-postformulär för Jonatan Hermansson (S)

E-post: jonatan.hermansson@linkoping.se

Senast uppdaterad den 30 januari 2020