Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har ansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildning, utbildningsinsatser för invandrare och flyktingar samt arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har också ansvar för konsumentvägledning och budgetrådgivning vid skuldsanering.

 • Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen.
 • Alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan ska utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling.
 • Skolan ska vara en mötesplats som minskar segregationen
 • Skolan ska vara en trygg och trivsam miljö med arbetsro
 • Öka närvaron för elever i gymnasieskolan.
 • Skollunchen ska upplevas god och uppskattad och måltidsmiljön ska vara trivsam.
 • Studerande, i gymnasie-, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet.
 • Öka övergången från gymnasieskolan till studier vid högskola eller universitet. 
  Studerande i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med högre studier.
 • Samtliga behöriga sökande ska erbjudas gymnasial vuxenutbildning
 • Kopplingen mellan vuxenutbildningen och arbetslivet ska stärkas
 • Andelen kvinnor och män som når målen inom utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska öka.
 • Betygsgenomsnittet på SFI ska öka.
 • Andelen kvinnor och män som efter Bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat.
 • Alla rådsökande ska få:
  1. Konsumentrådgivning 
  2. Budget- och skuldrådgivning
 • Höj läraryrkets attraktivitet och status. 
  Stärk rektors roll som pedagogisk ledare.
 • Bildningsnämndens verksamhet, såväl egen som upphandlad, ska bidra till Linköpings kommuns klimatmål om CO2-neutralitet 2025.

Sammanträden

Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag vid de punkter då sekretessärenden behandlas.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Bildningsnämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Åsa Wennergren (L)

Kommunalråd, ordförande bildningsnämnden, gruppledare (L)

Skicka e-post till Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74, 073-142 80 43

Jonatan Hermansson (S)

Vice ordförande bildningsnämnden

Skicka e-post till Jonatan Hermansson (S)

E-post: jonatan.hermansson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 januari 2019