Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Social- och omsorgsnämnden

Social- och omsorgsnämnden är en myndighets- och beställarnämnd. Social- och omsorgsförvaltningen är nämndens tjänstemannaorganisation.

Social- och omsorgsnämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård. Nämnden ansvarar för att erbjuda insatser i form av bland annat följande

 • rådgivning, stöd och behandling inom öppen- och slutenvård
 • boende med särskild service
 • stödinsatser i eget boende
 • daglig verksamhet och sysselsättning
 • kontaktperson och stödfamilj
 • personlig assistans
 • anhörigstöd

Nämnden ska utföra sitt uppdrag genom beställning/upphandling eller eget utförande under förutsättning att utförandet av verksamhet till stor del bedrivs i egen regi och/eller inte bedöms lämplig för konkurrensutsättning.

I social-och omsorgsnämndens myndighetsutövning ingår att informera om rättigheter och skyldigheter enligt de aktuella lagarna, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp dem.

Det lagreglerade området gäller bland annat

 • Socialtjänstlag (SoL)
 • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Föräldrabalken

Därtill kommer ansvar enligt angränsande lagstiftning såsom mottagande av asylsökande och ensamkommande barn, unga lagöverträdare, medling med anledning av brott, med flera.

Nämnden har ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården inom det egna ansvarsområdet.

Nämnden har även det kommunala ansvaret för tillstånd och kontroll enligt

 • Alkohollag
 • Tobakslag
 • Lotterilag
 • Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 • Lag om anordnande av visst automatspel

Till nämndens ansvarsområde hör också föreningsbidrag, där bidrag fördelas till föreningar inom individ- och familjeomsorg samt handikappföreningar.

Social- och omsorgsnämndens ansvar för socialtjänstområdet är avgränsat genom det ansvar som Äldrenämnden och Arbetsmarknadsnämnden har. Social- och omsorgsnämnden har, förutom när det gäller missbruksvård, inte ansvar för personer som är 65 år och äldre - detta ansvarsområde tillhör äldrenämnden. Nämnden har inte inte heller ansvar för försörjningsstöd och hemtjänst för någon, oavsett ålder på personen. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för försörjningsstöd och äldrenämnden för hemtjänst.

I och med 2019.01.01 upphörde socialnämnden och omsorgsnämnden och ersattes av social- och omsorgsnämnden förutom myndighetsfrågor för äldreomsorg som förts över till äldrenämnden samt försörjningsstöd som förts över till arbetsmarknadsnämnden.

Sammanträden

Social- och omsorgsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är tills vidare inte offentliga med anledning av coronapandemin.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med januari 2019

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Social- och omsorgsnämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Annika Krutzén (M)

Kommunalråd, ordförande social- och omsorgsnämnden

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Ann-Charlott (Lotta) Bäckman (S)

Vice ordförande social- och omsorgsnämnden

Till e-postformulär för Ann-Charlott (Lotta) Bäckman (S)

E-post: ann-charlott.backman@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 60

Social- och omsorgsnämnden

Till e-postformulär för Social- och omsorgsnämnden

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Postadress:
Social- och omsorgsnämnden
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 28 maj 2020