Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information om god man, förvaltare och förmyndare

Här hittar du allmän information om vad olika ställföreträdarskap innebär och vad deras roll respektive överförmyndarens roll innebär.

God man och förvaltare

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka hos tingsrätten om att få en god man eller förvaltare. Att få hjälp av en god man eller förvaltare är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten ska därför utreda och säkerställa att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt genom till exempel anhörigbehörighet, fullmakt, framtidsfullmakt eller insatser från kommun och region. Godmanskap och förvaltarskap regleras i föräldrabalken.

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös och som kommer utan medföljande föräldrar eller någon annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Ett ensamkommande barn kan inte själv vidta rättshandlingar, såsom ansöka om bidrag m.m. Eftersom de är omyndiga och befinner sig i en utsatt situation behövs gode män som med kort varsel kan ta sig an uppdraget att företräda dessa personer.

Förmyndare

Ett barn, dvs en person under 18 år, kan inte företräda sig själv i olika sammanhang och behöver därför en ställföreträdare. I de flesta fall är det föräldrarna som företräder barnet så som vårdnadshavare och förmyndare. Huvudregeln i Föräldrabalken är att förmyndarna själva bestämmer över hur ett barns tillgångar ska användas eller placeras. I vissa fall ska dock överförmyndaren ha tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar och godkänna vissa åtgärder.

Senast uppdaterad den 28 juni 2021