Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

För dig som har god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare är en person som frivilligt ställer upp och hjälper dig att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person beroende på vilken omfattning som god man eller förvaltare får efter beslut i tingsrätten.

Uppdraget som god man eller förvaltare kan omfatta tre olika delar:

 • Bevaka rätt
 • Förvalta egendom 
 • Sörja för person

Vanligast är att uppdraget omfattar alla tre delarna men uppdrag kan vara begränsade till en eller två delar. Det är helt och hållet ditt hjälpbehov som styr uppdragets omfattning varför omfattningen kan komma att förändras under uppdragstiden.

Omfattningen av uppdraget som den gode mannen eller förvaltaren har framgår av tingsrättens beslutsprotokoll eller överförmyndarnämndens beslut.

Gode mannen eller förvaltaren ska inom sitt uppdrag alltid agera för ditt bästa och omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst är till nytta för dig.

Bevaka rätt

Gode mannen eller förvaltaren ska se till att dina intressen bevakas och att du får det stöd och den hjälp du har rätt till.

Att bevaka rätt kan till exempel vara att:

 • Ansöka om bostadsbidrag/-tillägg eller andra typer av bidrag som du kan ha rätt till.
 • Ansöka om åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Ansöka om kontaktperson, hemtjänst eller andra stödfunktioner.
 • Bevaka dina rättigheter gentemot myndigheter.
 • Företräda dig gentemot företag
 • Bevaka att du får det stöd han eller hon beviljats enligt beslut.
 • Företräda dig vid bouppteckning och arvskifte om denne har del i ett dödsbo.
 • Ansöka om skuldsanering om det finns behov och möjlighet till det.
 • Företräda dig vid fastighets/bostadsrättsförsäljning. 

Förvalta egendom

Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom. Det är ditt behov som avgör gode mannens eller förvaltarens insats. Insatsen kan bestå av att gode mannen eller förvaltaren tar hand om din ekonomi, betalar räkningar och ser till att sparade pengar är placerade så att de ger en avkastning i någon form.

I gode mannens eller förvaltarens uppdrag ingår också att göra en budget och se till att pengarna i första hand räcker till hyra, mat och övriga räkningar. De pengar som blir över kan lämnas över till dig, sättas in på ett sparkonto eller vad som kan vara lämpligt i det ditt fall. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt. Har du en bra ekonomi ska tillgångarna i möjligaste mån användas för att höja din livskvalité.

Det viktigaste att tänka på när det gäller ekonomin är att allt ska göras i ditt namn. Gode mannen eller förvaltaren får ALDRIG öppna konton i sitt namn eller föra över dina pengar till sina konton. Allt som sker ska ske i ditt namn och på dina konton.

Sörja för person

Generellt kan sägas att det är ditt behov som styr vad som ingår i sörja för person. Gode mannen eller förvaltaren ska se till att du har möjlighet att ha det så bra som möjligt, genom att se till att du får den hjälp och de stödfunktioner som du behöver och har rätt till.

Gode mannen eller förvaltaren ska också genom samtal med dig och andra personer som finns runt dig hålla sig informerad om läget så att det stöd som du är beviljad också utförs.

Ställföreträdarens uppgifter som ryms inom sörja för person ligger också delvis inom bevaka rätt. Exempelvis ska ställföreträdaren:

 • Kontrollera så långt det går att utförare utför det som du fått beviljat och betalar för.
 • Vara en ”spindel i nätet” som ser till att du får den hjälp du kan behöva genom de stödfunktioner som finns tillgängliga.

Vad som inte ingår i sörja för person

Det är inte gode mannens eller förvaltarens uppgift att handla kläder och mat, städa hemma hos dig eller ta med dig på promenader och resor, tillexempelvis till läkare. Gode mannens eller förvaltarens uppgift är att se till att sådana saker blir gjorda.

Gode mannen och förvaltaren har en skyldighet att alltid handla i ditt bästa intresse. En god man får inte företa rättshandlingar som strider mot din vilja.

En förvaltare ska handla i ditt bästa intresse även om du kanske inte håller med. Förvaltaren ska dock alltid handla inom ramen för ditt uppdrag d.v.s. förvaltaren ska ha behörighet att företa handlingen.

Gode män och förvaltare har en skadeståndsskyldighet, gentemot dig. Gode män och förvaltare ska ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat dig. Skadeståndsskyldigheten preskriberas tre (3) år efter att uppdraget är avslutat och handlingar är överlämnande till dig eller den som är behörig att ta emot handlingarna.  Det är inte överförmyndaren som driver skadeståndstalan, det är antingen du själv som för göra det eller om du har en ny god man eller förvaltare.

Gode mannen ska ha ditt samtycke till de rättshandlingar denne företar inom ramen för ditt uppdrag. Samtycke förutsätts som huvudregel när det gäller den löpande förvaltningen. Säger du nej till något får den gode mannen inte rättshandla. Detta gäller endast vid godmanskap och när du enligt läkare förstår vad saken gäller.

Vid förvaltarskap är det förvaltaren som bestämmer, du behöver inte lämna ditt samtycke avseende rättshandlingar.

Den gode mannen eller förvaltaren har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och har rätt till ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för utförandet av uppdraget.

Huvudregeln är att du ska stå för arvodet själv i den mån din beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller dina tillgångar under samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor.

Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år.

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra.

Huvudregeln är att godmanskap grundas på ditt samtycke, om du enligt läkare förstår vad saken gäller. Samtycket innebär att godmanskapet ska avslutas om du inte längre vill ha god man. Vill du inte längre ha god man ska du ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra.

Förvaltarskap grundas på att tingsrätten ansett att du är ur stånd att vårda dig själv och din egendom. Vill du att förvaltarskapet ska upphöra ska du ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra. Tingsrätten utreder då om du inte längre behöver förvaltare.

Om du inte är nöjd med din god man eller förvaltare kan du ta kontakt med överförmyndaren.

Klagomål bör i möjligaste mån skickas in skriftligt. När överförmyndaren får in ett klagomål startas en utredning. Gode mannen eller förvaltaren får ta del av klagomålet och får möjlighet att yttra sig. Finner överförmyndaren att den gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag kommer överförmyndaren att entlediga den gode mannen eller förvaltaren. Du får alltid ett svar eller ett beslut när du framfört ett klagomål.

Även andra som har klagomål på en god man eller förvaltare kan skicka in sitt klagomål till överförmyndarenheten. Överförmyndarnämnden utreder alla klagomål som inkommer på en god man eller förvaltare.

Senast uppdaterad den 4 mars 2020