Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bli god man eller förvaltare

God man och förvaltare är två olika former av ställföreträdare. Som ställföreträdare möter du människor som av olika anledningar inte kan ta hand om sin egen ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Det är viktigt att ställföreträdaren respekterar individens självbestämmande och rätt till ett värdigt liv.

En ställföreträdare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Det innebär bland annat att personen inte får förekomma i:

 • Belastningsregistret
 • Socialregistret
 • Kronofogdens register 

En ställföreträdare ska ha goda kunskaper i hur det svenska samhället fungerar, vara ekonomisk medveten, kunna ta egna initiativ, kunna bemöta och förhålla sig till olika situationer samt kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.

Överförmyndaren gör en lämplighetsbedömning av ställföreträdare innan denne kan föreslås eller förordnas som ställföreträdare. Överförmyndaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare fyll i överförmyndarämndens intresseanmälan som återfinns längre ner på sidan. 

Överförmyndaren har ett stort behov av duktiga ställföreträdaren och rekrytering pågår ständigt. Uppdragen som ställföreträdare varierar beroende på individens ekonomi och situation i övrigt.

Vill du bli ställföreträdare i Linköpings kommun ska en intresseanmälan fyllas i. Blankett avseende intresseanmälan hittar du längre ner på sidan.

När intresseanmälan inkommer kontrollerar överförmyndaren att du inte förekommer i kronofogdens register, socialregister eller polisens belastningsregister. Finns ingen förekomst i något register tar en handläggare kontakt för ett personligt möte. Syftet med mötet är att säkerställa att du utifrån överförmyndarens kompetenskrav är lämplig som ställföreträdare. Därefter ska du genomföra en digital interaktiv utbildning via kommunens hemsida.

Efter personligt möte och genomförd interaktiv utbildning får du ett besked av överförmyndaren om du uppfyller kriterierna för att bli ställföreträdare i Linköpings kommun.

Du blir sedan kontaktad av överförmyndaren och tillfrågad om ett första uppdrag. Överförmyndaren försöker i möjligaste mån matcha uppdraget mot dina erfarenheter och övriga önskemål. 

God man

Godmanskap anordnas för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder.

Uppdraget som god man skiljer sig åt beroende på omfattningen av uppdraget och kan därmed innebära olika saker i olika uppdrag. I de fall huvudmannen förstår vad saken gäller och kan lämna sitt samtycke bygger godmanskapet på samarbete mellan god man och huvudman. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan vidta åtgärder som blir bindande för honom/henne såsom till exempel ge en gåva eller sälja ett hus. Åtgärder som den gode mannen vidtar för sin huvudmans räkning kräver huvudmannens samtycke.

I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller krävs ett läkarintyg eller liknande som intygar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Gode mannen har då yttersta beslutanderätten i frågor som ligger inom ramen för uppdraget.

Enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska god man förordnas för ensamkommande barn. Den gode mannen ska vara barnets företrädare i olika frågor och tillvarata hans eller hennes intressen.

Förvaltare

Om förutsättningarna för godmanskap är uppfyllda och personen har ett tydligt riskbeteende och bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan förvaltarskap anordnas för personen. Huvudmannen förlorar hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga och kan i princip inte ingå avtal med giltig verkan. Huvudmannen har i normalfallet inte heller tillgång till sina pengar. Vidare är en person med förvaltare utesluten från verksamheter som kräver ett så kallat förvaltarfrihetsbevis.

Tillfällig god man

Ett tillfälligt godmanskap kan anordnas bland annat i förmyndarens ställe, till exempel om ett barn och dess förmyndare är delägare i ett och samma dödsbo eller om en ställföreträdare för en vuxen huvudman är jävig. God man kan även anordnas för en person som är bortavarande.

Uppdraget kan omfatta tre olika delar:

 • Bevaka rätt
 • Förvalta egendom 
 • Sörja för person

Vanligast är att uppdraget omfattar alla tre delarna men uppdragen kan vara begränsade till en eller två delar. Det är helt och hållet huvudmannens hjälpbehov som styr uppdragets omfattning varför omfattningen kan komma att förändras under uppdragstiden. Uppdraget kan också begränsas till en speciell rättshandling, viss egendom eller annat specifikt område.

Omfattningen av uppdraget som ställföreträdare framgår av tingsrättens beslutsprotokoll eller överförmyndarnämndens beslut.

En ställföreträdare ska inom sitt uppdrag alltid agera för sin huvudmans bästa och omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst är till nytta för huvudmannen.

Bevaka rätt

Ställföreträdaren ska se till att huvudmannens intressen bevakas och att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till.

Att bevaka rätt kan till exempel vara att:

 • Ansöka om bostadsbidrag/-tillägg eller andra typer av bidrag som huvudmannen kan ha rätt till.
 • Ansöka om åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Ansöka om kontaktperson, hemtjänst eller andra stödfunktioner.
 • Bevaka huvudmannens rättigheter gentemot myndigheter.
 • Företräda huvudmannen gentemot företag.
 • Bevaka att huvudmannen får det stöd han eller hon beviljats enligt beslut.
 • Företräda huvudmannen vid bouppteckning och arvskifte om denne har del i ett dödsbo.
 • Ansöka om skuldsanering om det finns behov och möjlighet till det.
 • Företräda huvudmannen vid fastighets/bostadsrättsförsäljning.

Förvalta egendom

Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom. Det är huvudmannens behov som avgör ställföreträdarens insats. Insatsen kan bestå av att ställföreträdaren tar hand om huvudmannens ekonomi, betalar räkningar och ser till att sparade pengar är placerade så att de ger en avkastning i någon form.

I ställföreträdarens uppdrag ingår också att göra en budget och se till att pengarna i första hand räcker till hyra, mat och övriga räkningar. De pengar som blir över kan lämnas över till huvudmannen som fickpengar, sättas in på ett sparkonto eller vad som kan vara lämpligt i det enskilda fallet. Syftet är att huvudmannen ska ha det så bra som möjligt. Har huvudmannen en bra ekonomi ska tillgångarna i möjligaste mån användas för att höja huvudmannens livskvalité.

Det viktigaste att tänka på när det gäller ekonomin är att allt ska göras i huvudmannens namn. Ställföreträdaren får aldrig öppna konton i sitt eget namn eller föra över huvudmannens pengar till sina egna konton. Allt som sker ska ske i huvudmannens namn och på huvudmannens konton.

Sörja för person

Generellt kan sägas att det är huvudmannens behov som styr vad som ingår i sörja för person. Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har det så bra som möjligt genom att se till att huvudmannen får den hjälp och de stödfunktioner som han eller hon behöver och har rätt till.

Ställföreträdaren ska också hålla sig informerad så att det stöd som huvudmannen är beviljad faktiskt utförs.

Har huvudmannen ett stort socialt nätverk och/eller anhöriga som är behjälpliga behöver delen sörja för person ofta inte anordnas.

Ställföreträdarens uppgifter som ryms inom sörja för person ligger också delvis inom bevaka rätt.

Vad som inte ingår i sörja för person

Det är inte ställföreträdarens uppgift att handla åt huvudmannen, städa hos huvudmannen eller följa med på läkarbesök. Ställföreträdarens uppgift är istället att ansöka om rätt stödinsats.

Som ställföreträdare har du skyldighet att agera på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Du får som god man inte företa rättshandlingar som strider mot din huvudmans vilja. Som förvaltare har du dock utökat mandat och behöver inte huvudmannens samtycke för att göra giltiga rättshandlingar utan har att agera på eget ansvar för huvudmannens räkning. 

Skadeståndsskyldighet

Som ställföreträdare har du skadeståndsskyldighet gentemot din huvudman. Det innebär att du är skyldig att ersätta skada som du uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat din huvudman. Skadeståndsskyldigheten preskriberas tre (3) år efter att ditt uppdrag är avslutat och handlingar är överlämnande till den som är behörig att ta emot handlingarna. 

Huvudmannens tillgångar

Det är ställföreträdarens uppgift att se till att huvudmannens medel används i skälig omfattning för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att huvudmannen har den levnadsstandard som hans/hennes livssituation i övrigt medger. Ställföreträdaren ska inte se som sin främsta uppgift att spara huvudmannens pengar. 

Sammanblandning

Sammanblandning av huvudmannens medel med andra huvudmäns eller dina egna medel får inte förekomma. Ett sådant förfarande innebär en direkt anmärkning och kan även innebära att överförmyndaren beslutar att entlediga dig som ställföreträdare. Att låna ut pengar till sin huvudman är att anse som sammanblandning även om avsikten är god.

Du får inte utan överförmyndarens tillstånd skuldsätta din huvudman.

Tillsyn av överförmyndaren

Som ställföreträdare står du under tillsyn av överförmyndaren. Det innebär att du, förutom att inkomma med förteckning, årsräkning och sluträkning, är skyldig att inkomma med det som överförmyndaren begär samt att du under hela året kan bli ombedd att redovisa ditt uppdrag. Det är därför av stor vikt att du för löpande räkenskaper över ditt uppdrag samt att du sparar alla verifikationer och handlingar som härrör till ditt uppdrag.

Inkommer du inte med begärda handlingar kan överförmyndaren besluta om att entlediga dig och/eller att vid vite om 5000 kronor förlägga dig att inkomma med efterfrågade handlingar.

Du som ställföreträdare är skyldig att inkomma med redovisning av ditt uppdrag. Vid uppdragets början ska du inom två månader inkomma med en förteckning. Det gäller dock inte vid byte av ställföreträdare.

Varje år innan den 1 mars ska du inkomma med årsräkning för föregående år. När ditt uppdrag har avslutats ska du inom en månad inkomma med en sluträkning.        

Inkommer du inte med begärt underlag kan överförmyndaren besluta att vid vite om 5000 kronor förlägga dig att inkomma med efterfrågade handlingar.

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Det är överförmyndaren som beslutar om arvode och ersättning.

Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodeskostnaden om denne har bruttoinkomster som överstigen 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp. I arvodeskostnaden ingår arvode till ställföreträdaren, kostnadsersättning samt sociala avgifter.

Arvodeskostnaden för ett genomsnittligt ställföreträdaruppdrag ligger runt 12 000 kr om året.

Som ställföreträdare kan du när som helst begära dig entledigad från ditt uppdrag. Du måste dock kvarstå till dess att en ny ställföreträdare kan förordnas. Överförmyndaren kan besluta att entlediga dig som ställföreträdare om du inte anses lämplig för uppdraget som ställföreträdare.

Senast uppdaterad den 26 augusti 2020