Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Här kan du läsa om hur överförmyndarverksamheten är organiserad i Linköpings kommun.

Överförmyndarnämnden och överförmyndarenheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet.

Verksamheten styrs bland annat av bestämmelser i kommunallagen, förvaltningslagen, föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen. Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare i kommunen och se till huvudmannens bästa.

I Linköpings kommun består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd (överförmyndarnämnden) och en enhet med tjänstemän (överförmyndarenheten) som arbetar på uppdrag av nämnden.

Kontakten med överförmyndarverksamheten sker i första hand med tjänstemännen på enheten, men det är nämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Du hittar mer information om Överförmyndarnämnden i Linköping genom att klicka på länken Överförmyndarnämnden nedan.

Tillsyn över Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens och enhetens verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn.

När det gäller myndighetsverksamheten under förvaltningslagen är det justitieombudsmannen (JO) som utövar tillsynen i den delen.

Senast uppdaterad den 18 september 2018