Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

För dig som är god man eller förvaltare för vuxna

Gode män och förvaltare ska, inom ramen för sitt uppdrag och tillämplig lagstiftning, omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.

Som ställföreträdare är det bra om du tar dig tid att titta igenom tillämplig lagstiftning (Föräldrabalken 11 kap -16 kap) och den bok Gode mannen ABC som du fått vid uppdragets inledning. Boken är bra att ha som stöd under ditt uppdrag.

Har du inte fått någon bok, skicka ett mail till oss så ser vi till att skicka hem en bok till dig.

Längre ner på sidan finns det ett antal informationsblad som är tänkta att hjälpa dig, i början av ditt uppdrag, under det löpande uppdraget samt när vissa särskilda rättshandlingar ska företas. Exempelvis uttag från spärrade konton, bostadsförsäljningar och arvskiften.

Du som god man ska ha din huvudmans samtycke till de rättshandlingar du företar inom ramen för ditt uppdrag. Samtycke förutsätts som huvudregel när det gäller den löpande förvaltningen. Säger din huvudman nej till något får du som god man inte rättshandla. Om samtycke inte kan inhämtas krävs ett läkarintyg som styrker att huvudmannen inte kan lämna sitt samtycke.

Vid förvaltarskap är det förvaltaren som bestämmer, huvudmannen behöver inte lämna samtycke när det gäller rättshandlingar.

Som ställföreträdare har du en skyldighet att alltid handla i din huvudmans bästa intresse. Du ska handla inom ramen för ditt uppdrag det vill säga du ska ha behörighet att som ställföreträdare göra handlingen.

Skadeståndsskyldighet

Som ställföreträdare har du en skadeståndsskyldighet, gentemot din huvudman, att ersätta skada som du uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat din huvudman. Skadeståndsskyldigheten preskriberas tre (3) år efter att ditt uppdrag är avslutat och handlingar är överlämnande till den som är behörig att ta emot handlingarna. 

Huvudmannens tillgångar

Det är inte ställföreträdarens främsta uppgift att spara huvudmannens medel utan att tillse att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och en levnadsstandard, vilken med hänsyn till dennes inkomster, tillgångar, hälsotillstånd och egna önskemål är väl avvägd.

Sammanblandning av huvudmannens medel med andra huvudmäns eller dina egna medel får inte förekomma. Ett sådant förfarande innebär en direkt anmärkning och kan även innebära att överförmyndaren beslutar att entlediga dig som ställföreträdare. Att låna ut pengar till sin huvudman är att anse som sammanblandning, även om avsikten är god.

Du får inte utan överförmyndarens tillstånd skuldsätta din huvudman.

Som ställföreträdare står du under tillsyn av överförmyndaren. Det innebär att du förutom att inkomma med förteckning, årsräkning och sluträkning är skyldig att inkomma med det som överförmyndaren begär in samt att du under hela året kan bli uppmanad att redovisa ditt uppdrag. Därför är det av vikt att du för löpande räkenskaper över ditt uppdrag samt att du sparar alla verifikationer och handlingar som härrör till ditt uppdrag. Inkommer du som ställföreträdare inte med det som överförmyndaren begär in kan överförmyndaren besluta om att entlediga dig och/eller att vid vite om 5000 kronor förlägga dig att inkomma med begärda handlingar.

Du som ställföreträdare är skyldig att inkomma med redovisning av ditt uppdrag. Vid uppdragets början skall du inom två månader inkomma med en förteckning. Varje år innan den 1 mars skall du inkomma med årsräkning för föregående år.

När ditt uppdrag har avslutats ska du inom en månad inkomma med en sluträkning. Inkommer du som ställföreträdare inte med förteckning, årsräkning eller sluträkning i rätt tid kan överförmyndaren besluta att vid vite om 5000 kronor förlägga dig att inkomma med begärda handlingar.

En ställföreträdare är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En ställföreträdare ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt. Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndaren.

En ställföreträdare får inte ge bort sin huvudmans egendom.

Undantag är personliga presenter som står i proportion till huvudmannens ekonomiska villkor. Exempelvis födelsedagspresenter och julklappar upp till 500 kr beroende på huvudmannens ekonomi.

Överförmyndaren kan anordna tillfälliga godmanskap när det finns motstridiga intressen som innebär att en ställföreträdare kan vara att anse som jävig. Exempel på detta är när ställföreträdare eller dennes make el sambo och huvudman är delägare i samma dödsbo eller när en gemensam fastighet eller bostadsrätt ska säljas. Kontakta överförmyndaren om du är osäker på om det finns motstridiga intressen mellan dig och din huvudman.

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Det är överförmyndaren som beslutar om arvode och ersättning.

Huvudregeln är att huvudmannen ska stå arvodeskostnaden om denne har bruttoinkomster som överstigen 2,65 prisbasbeloppet eller tillgångar som överstiger 2 prisbasbeloppet. I arvodeskostnaden ingår arvode till ställföreträdaren, kostnadsersättning samt sociala avgifter.

Arvodeskostnaden för ett genomsnittligt ställföreträdaruppdrag ligger runt 12 000 kr per år.

Som ställföreträdare kan du när som helst begära dig entledigad från ditt uppdrag. Du måste dock kvarstå till dess att en ny ställföreträdare kan förordnas. Överförmyndaren kan besluta att entlediga dig som ställföreträdare om du inte anses lämplig för uppdraget/som ställföreträdare.

Uttag från konton som är överförmyndarspärrade

Alla huvudmannens konton, förutom transaktionskonto, skall vara spärrade för ställföreträdaren.  Är inte alla konton spärrade ska du snarast ta kontakt med banken för att åtgärda detta.

För att du som ställföreträdare ska kunna ta ut medel som sitter på ett spärrat konto behöver du överförmyndarens samtycke. För att ansöka om uttag skall du använda överförmyndarens blankett ”Uttag från spärrat konto”. Huvudregeln är att huvudmannen ska samtycka till uttaget. Ett uttagsmedgivande är giltigt i tre veckor efter beslutsdatum.

Köp av aktier

Du som ställföreträdare skall tillse att de medel som inte används till din huvudmans uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och att de ger skälig avkastning. I dagens ränteläge anses att ett konto med någon slags ränta ge skälig avkastning.

Som ställföreträdare har du inte befogenhet att köpa aktier för din huvudmans räkning utan överförmyndarens samtycke.

Placeringar

Du som ställföreträdare skall tillse att de medel som inte används till din huvudmans uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och att de ger skälig avkastning. I dagens ränteläge anses att ett konto med någon slags ränta ge skälig avkastning.

Funderar du på att, för din huvudmans räkning, placera medel i skuldförbindelser, värdepapper eller liknande, ta kontakt med banken för att se vad som är rätt för din huvudman och vad som uppfyller kraven på tillräcklig trygghet och skälig avkastning innan du ansöker om överförmyndarens samtycke.

Som ställföreträdare får du, utan överförmyndarnämndens samtycke placera din huvudmans tillgångar i skuldförbindelser som utfärdats eller garanterats av stat eller kommun, skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet.

Undantaget detta är förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt tillbetalning först efter utfärdarens andra fordringsägare.

Överförmyndarnämndens samtycke till placeringar krävs vid köp av aktier och skuldförbindelser som inte anges ovan.

Köp, byte och gåva av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt

Ställföreträdare får för sin huvudmans räkning endast med överförmyndarens samtycke köpa, byta eller genom gåva ta emot, fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom. Med nyttjanderätt inbegrips här bostadsrätt och tomträtt.

Om du, för din huvudman ska köpa fast egendom eller bostadsrätt behöver du ansöka om överförmyndarens samtycke för att köpet ska vara giltigt. Överförmyndaren ska efter att kontrakt är undertecknat av samtliga parter samtycka till köpet för att avtalet ska vara giltigt. Samma gäller vid byte och gåva. Det är endast du som ställföreträdare som kan ansöka om överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren lämnar inte samtycke i förväg utan det är först efter att allt är klart som du ska ansöka hos överförmyndaren om samtycke. 

Övertagande av hyresrätt till bostadslägenhet är undantaget överförmyndarens samtycke, samma gäller för hyra av bostadslägenhet.

Ett tillfälligt godmanskap kan vara aktuellt om ställföreträdaren är släkt med huvudmannen och/eller säljaren. Kontakta Överförmyndarenheten för mer information om tillfälligt godmanskap.

Ingå avtal för nyttjanderätt av annans fasta egendom

Ställföreträdare får för sin huvudmans räkning endast med överförmyndarens samtycke ingå avtal för nyttjanderätt av annans fasta egendom. Överförmyndaren ska efter att avtal är undertecknat av samtliga parter samtycka för att avtalet ska vara giltigt.

Med nyttjanderätt inbegrips här vägrätt, gravrätt, servitut, rätt till elektrisk kraft om rättigheten upplåts genom avtal. Även vissa avtal om rätt till jakt eller fiske samt avtal om arrende av kolonilott eller parkeringsplats avses.

Att hyra en bostadslägenhet kräver inte överförmyndarnämndens godkännande.

Försäljning, byte av fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom

Ställföreträdare får för sin huvudmans räkning endast med överförmyndarens samtycke försälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom eller hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom.

Om du, för din huvudman ska sälja fast egendom eller bostadsrätt behöver du ansöka om överförmyndarens samtycke för att försäljningen ska vara giltig. Överförmyndaren ska efter att kontrakt är undertecknat av samtliga parter samtycka till försäljningen för att avtalet ska vara giltigt. Det är endast du som ställföreträdare som kan ansöka om överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren lämnar inte samtycke i förväg utan det är först efter att allt är klart som du ska ansöka hos överförmyndaren om samtycke.

Byte av bostadslägenhet kräver inte överförmyndarens samtycke.

Ett tillfälligt godmanskap kan vara aktuellt om ställföreträdaren är släkt med huvudmannen och/eller köparen. Kontakta Överförmyndarenheten för vidare information gällande tillfälligt godmanskap.

Inteckning av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt

Ställföreträdare får för sin huvudmans räkning endast med överförmyndarens samtycke låta inteckna huvudmannens fasta egendom.

Om du, för din huvudman ska inteckna fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt behöver du ansöka om överförmyndarens samtycke för att inteckningen ska vara giltig. Överförmyndaren ska efter att avtal är undertecknat av samtliga parter samtycka för att avtalet ska vara giltigt. Det är endast du som ställföreträdare som kan ansöka om överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren lämnar inte samtycke i förväg utan det är först efter att allt är klart som du ska ansöka hos överförmyndaren om samtycke.

Med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt

Ställföreträdare får för sin huvudmans räkning endast med överförmyndarens samtycke med nyttjanderätt upplåta huvudmannens fasta egendom till annan.

Om du, för din huvudman med nyttjanderätt ska upplåta fast egendom eller tomträtt behöver du ansöka om överförmyndarens samtycke för att upplåtelsen ska vara giltig. Överförmyndaren ska efter att avtal är undertecknat av samtliga parter samtycka för att avtalet ska vara giltigt. Det är endast du som ställföreträdare som kan ansöka om överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren lämnar inte samtycke i förväg utan det är först efter att allt är klart som du ska ansöka hos överförmyndaren om samtycke.

Uthyrning av del av eller hel fastighet eller bostadsrätt

Ställföreträdare får för sin huvudmans räkning endast med överförmyndarens samtycke hyra ut huvudmannens fastighet eller bostadsrätt.

Om du, för din huvudman ska hyra ut fastighet eller bostadsrätt behöver du ansöka om överförmyndarens samtycke för att hyresavtalet ska vara giltigt. Överförmyndaren ska efter att avtal är undertecknat av samtliga parter samtycka för att avtalet ska vara giltigt. Det är endast du som ställföreträdare som kan ansöka om överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren lämnar inte samtycke i förväg utan det är först efter att allt är klart som du ska ansöka hos överförmyndaren om samtycke.

Upptagande av lån för huvudmannens räkning eller på annat sätt skuldsätta sin huvudman

För att överförmyndaren ska kunna samtycka till att du som ställföreträdare upptar lån för din huvudmans räkning krävs att åtgärden behövs för att trygga den enskildes övriga egendom eller att det kan anses nödvändigt för hans eller hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för åtgärden. Överförmyndaren är överlag restriktiv till att samtycka till lån.

Överförmyndarens samtycke krävs inte när det gäller studielån eller om lånet avser åtgärder inom ramen för en rörelse som den gode mannen driver för den enskildes räkning och med överförmyndarens samtycke. Dock krävs alltid samtycke vid pantsättning av fast egendom och tomträtt.

Arvskifte

Är din huvudman ensam dödsbodelägare ska det inte ske något arvskifte, dock är det din uppgift att tillse att bouppteckning upprättas och lämnas in till skatteverket och överförmyndaren.

Om du ska företräda din huvudman i ett arvskifte skall överförmyndaren samtycka till arvskiftet innan det är giltigt. Du ska ansöka om överförmyndarens samtycke efter att samtliga i dödsboet har godkänt arvskiftet men innan arvet skiftas ut. Du som ställföreträdare ska inte förvalta dödsboet utan endast övervaka att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde och att din huvudmans arvslott är korrekt uträknad.

Du får som ställföreträdare aldrig godkänna ett testamente, du får endast bekräfta att du tagit del av testamentet. Du får heller inte för din huvudmans räkning avstå arv utan överförmyndarens samtycke.

Överförmyndaren lämnar inte samtycke i förväg utan det är först efter att allt är klart som du ska ansöka hos överförmyndaren om samtycke.

Arvsavstående

Som ställföreträdare får du inte, för din huvudmans räkning, avstå arv. Med överförmyndarens samtycke får dock, i undantagsfall, arv avstås till förmån för efterlevande make som inte är huvudmannens förälder.

Avtal om att sitta i oskiftat bo

Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo förekommer väldigt sällan och överförmyndaren är restriktiv i sin bedömning.

Överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo

Text under bearbetning.

Utlåning av huvudmannens egendom

Text under bearbetning.

Ingå borgensförbindelse

Text under bearbetning.

Ställa huvudmannens egendom som säkerhet för en förbindelse

Text under bearbetning.

Drivande av en rörelse som medför bokföringsskyldighet

Text under bearbetning.

 

Försäkringskassan

Handikappersättning

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/handikappersattning

Bostadstillägg för huvudmän yngre än 65 år

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning-och-sjukersattning/bostadstillagg

Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg för huvudmän äldre än 65 år samt äldreförsörjningsstöd

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer.category.ekonomiskt-stod#pm-category-filter-last-card

Pension och skatt

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer.category.pension-och-skatt#pm-category-filter-last-card

Socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd

http://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-stod-och-radgivning/ekonomiskt-bistand/

Bo-sociala insatser

http://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-stod-och-radgivning/stod-till-boende/

Budget och skuldrådgivning

http://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-stod-och-radgivning/budget--och-skuldradgivning/

Funktionsnedsättning

http://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/

Äldreomsorg

http://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/

Hemsjukvård

http://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/hemsjukvard/

Kronofogden

Betala skuld

https://www.kronofogden.se/Villbetala.html

Skuldsanering

https://www.kronofogden.se/kanintebetalaskuldsanering.html

Skatteverket

Bouppteckning

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/340644.html

Svenska bankföreningen

Bankärenden för annans räkning

https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-raekning/

Senast uppdaterad den 15 september 2021