Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Få god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare är en person som frivilligt ställer upp och hjälper dig att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för person beroende på vilken omfattning som god man eller förvaltare får efter beslut i tingsrätten.

Endast om det behövs

God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är mindre ingripande för personen. I samhället finns flera olika insatser och stödfunktioner som kan vara till stöd i vardagen.

Mindre ingripande insatser

Det finns många olika sätt att få sitt behov av hjälp tillgodosett som är mindre ingripande för den som behöver hjälp än ett godmanskap eller förvaltarskap. Fullmakt är ett bra exempel, När man ger någon en fullmakt bestämmer man vad de får och inte får göra när de företräder den som lämnat fullmakten. För mer information om fullmakt kontakta en advokatbyrå.  

Har man en anhörig som på grund av exempelvis demens inte längre kan företräda sig själv kan man nyttja anhörigbehörigheten som regleras i 17 kap föräldrabalken. Med stöd av anhörigbehörigheten kan man sköta den dagliga livsföringen som att betala räkningar, säga upp avtal, ansöka om försörjningsstöd, boende och liknande.

Har man svårt att få månadsbudgeten att gå ihop kan man kontakta Budget och Skuldrådgivningen på Linköpings kommun. Här kan man få hjälp med att göra upp en budget, få råd kring hur man behöver tänka kring sin ekonomi, få råd utifrån om man har skulder, få hjälp att kontakta fordringsägare och liknande.

Linköpings kommun har flertalet insatser som man kan ha rätt till exempelvis; Hushållsekonomisk rådgivning, Boendestöd, Ledsagare, Hemtjänst, Kontaktperson etc. Kontakta gärna Social- och omsorgsförvaltningen för att se om du har rätt till insatser.

Godmanskap kan bara anordnas om förutsättningarna i 11 kap 4 § föräldrabalken är uppfyllda.

Om någon på grund av att den är varaktigt sjuk, har en diagnostiserad psykisk störning, ett försvagat hälsotillstånd (främst ålderdomssvaghet) eller på grund av något annat liknande förhållande, som exempelvis ett svårt missbruk och personer med funktionshinder, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person så ska tingsrätten, om behovet inte kan tillgodoses på ett annat mindre ingripande sätt, anordna godmanskap.

Grunden för att få god man är att man har en sjukdom, en psykisk störning, ett försvagat hälsotillstånd eller ett liknande förhållande som leder till att man behöver hjälp inom ett eller flera av områdena bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Det räcker inte att man uppfyller grunden (sjukdom, en psykisk störning, ett försvagat hälsotillstånd eller ett liknande förhållande) för att få god man utan man ska också vara i behov av hjälp och hjälpbehovet ska vara kopplat till grunden. För att kunna få en god man skall hjälpbehovet inte kunna tillgodoses på något annat sätt, exempelvis genom fullmakt, insatser genom socialförvaltningens försörj eller hjälp från anhöriga.

Exempel

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador om man på grund av detta sjukdomstillstånd behöver hjälp som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Allmänt psykiskt dåligt mående kan inte ensamt ligga till grund för ett godmanskap utan det ska vara diagnostiserade psykiska sjukdomar som gör att man är i behov av hjälp.

Försvagat hälsotillstånd så som allmän ålderssvaghet eller exempelvis resttillstånd efter sjukdomar eller olyckor kan utgöra grund för ett godmanskap om dessa tillstånd gör att du är i behov av hjälp

Missbruksproblem eller funktionshinder som påverkar en persons förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden kan ses som liknande förhållanden och kan vara en grund för godmanskap.

Den som har en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Att bevaka rätt innebär att den gode mannen bevakar att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till genom t.ex. kontakter med myndigheter och företag.

Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.  En god man betalar räkningar, tar hand om pension och bidrag, förvaltar kapital, värdehandlingar och fastigheter osv.

Sörja för person Gode mannen bevakar att huvudmannen har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som huvudmannen behöver och har rätt till.

För förvaltarskap måste, förutom det som krävs vid ett godmanskap, huvudmannen bedömas vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom samt att det föreligger en risk för skadliga rättshandlingar. Ett förvaltarskap får inte anordnas om hjälpbehovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

Ur stånd att vårda sid själv och sin egendom

Exempel på ”ur stånd att vårda sig själv och sin egendom” kan vara en psykiskt sjuk person som är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar hans eller hennes ekonomi och sociala existens. Det kan vara fråga om en manodepressiv person som under sina maniska perioder köper, säljer eller beställer olika saker, skuldsätter sig eller på andra sätt raserar sin ekonomi. Det kan vara personer som på grund av psykiska funktionsnedsättningar eller ålderdom som luras, utnyttjas eller tvingas ge bort egendom eller underteckna skuldförbindelser. För att ett förvaltarskap ska kunna anordnas måste det finnas en faktisk risk för att personen företar skadliga rättshandlingar.

Ett vanligt missförstånd är att den som är dement måste ha en förvaltare då denne inte förstår vad saken gäller. Så är inte fallet. En person som har en demensdiagnos är visserligen ur stånd att vårda sig själv och sin egendom men om det inte finns någon risk att personen vidtar skadliga rättshandlingar eller att det inte finns någon faktisk risk att personen blir lurad eller utnyttjad räcker det att ett godmanskap anordnas.

En förvaltare har i stort sett samma uppdrag som en god man. Skillnaden är att en förvaltare inte behöver ha sin huvudmans samtycke när denne ska handla inom ramen för sitt uppdrag. Det är förvaltaren som bestämmer. En förälder som får förvaltare upphör att vara förmyndare för sitt barn, men har kvar vårdnaden under förvaltarskapet.

En god man ska ha ditt samtycke till de rättshandlingar den gode mannen företar inom ramen för sitt uppdrag. Samtycke förutsätts när det gäller den dagliga livsföringen. Säger huvudmannen nej till något som den gode mannen vill göra får den gode mannen inte rättshandla. Om samtycke inte kan inhämtas på grund av sjukdom eller liknande krävs ett läkarintyg som styrker att huvudmannen inte kan lämna sitt samtycke.

Vid förvaltarskap är det förvaltaren som bestämmer. En förvaltare behöver inte ha sin huvudmans samtycke.

Den gode mannen eller förvaltaren har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och har rätt till ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för utförandet av uppdraget. Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år.

Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet själv i den mån hans eller hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hans/hennes tillgångar under samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor.

Egen ansökan

För dig som själv är i behov av god man eller förvaltare.

 1. Fyll i blanketten Ansökan om god man/förvaltare - egen ansökan.
  Glöm inte att skriva under ansökan. Du hittar länk till blanketten längre ner på sidan.
 2. Skicka med handlingar som styrker att du är i behov av god man eller förvaltare. Detta kan vara till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller skrivelse från en biståndsbedömare.
 3. Skicka blanketten och handlingar som styrker grund och behov av hjälp till tingsrätten i Linköping. Tingsrättens kontaktuppgifter hittar du på blanketten.

Ansökan från anhörig

En ansökan kan göras av förälder, den enskildes make/maka, sambo eller närmaste släktingar.

 1. Fyll i blanketten Ansökan om god man/förvaltare - från anhörig.
  Du hittar länk till blanketten längre ner på sidan.
 2. Skicka med handlingar som styrker att din anhörig är i behov av god man eller förvaltare. Detta kan vara till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller skrivelse från en biståndsbedömare
 3. Skicka blanketten och handlingar som styrker grund och behov av hjälp till tingsrätten i Linköping. Tingsrättens kontaktuppgifter hittar du på blanketten.

Anmälan

Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan uppmärksammas av andra, till exempel socialtjänst eller sjukvård. 

 1. Fyll i blanketten Anmälan till överförmyndarnämnden
  Länk till blanketten hittar du längre ner på sidan.
 2. Skicka med handlingar som styrker grund (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Detta kan vara till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller skrivelse från biståndsbedömare.
 3. Skicka anmälan och handlingar som styrker grunden och behovet av hjälp till överförmyndarenheten.

Senast uppdaterad den 26 augusti 2020