Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar nybyggnation

De stora volymerna av nybyggnation koncentreras ofta till ett begränsat område respektive år. Under de tre senaste åren är det främst i Vasastaden, Garnisonen, Västra Valla, Sturefors, Innerstaden och Tannefors som en omfattande nyproduktion av bostäder har ägt rum.

Under 1990- och 2010-talet var det nybyggnation av hyresrätter som dominerade i Innerstaden, medan bostadsrätter dominerade under det första decenniet efter sekelskiftet.

Till skillnad från 2017 och 2018 färdigställdes fler hyresrätter än bostadsrätter i kommunen 2019, 2020 och 2021. Fler bostadsrätter än hyresrätter har färdigställts under de senaste åren i exempelvis Vasastaden och Gottfridsberg. I Västra Valla (Vallastaden) dominerade hyresrätter 2017, samt 2019-2021 respektive bostadsrätter 2018 när det gäller nyproduktionen av bostäder. I Sturefors dominerade hyresrätterna 2018, äganderätter 2019 och 2021 samt bostadsrätter 2020.

 

 

De stadsdelar där det färdigställdes bostadsrätter under 2021 var framförallt Vikingstad, Östra Valla och Berga. Hyresrätter färdigställdes i första hand i Västra Valla och Gottfridsberg. Flest äganderätter (småhus) färdigställdes i Ekängen och Sturefors. 

 

Det har kontinuerligt byggts nya bostäder i de centrala delarna av Linköping. Enstaka år har det inte färdigställts några nya bostäder i Innerstaden, men det har sällan varit flera år i rad då inte några nya bostäder har blivit klara i den centrala stadsdelen. Toppar med ett stort antal färdigställda lägenheter i Innerstaden syns exempelvis åren 1962, 1989, 1995 och 2020.

 

Västra Valla, Gottfridsberg, Östra Valla, Garnisonen och Vikingstad var de stadsdelar och tätorter där det färdigställdes flest lägenheter 2021. Det har under de senaste 70 åren varierat mycket i vilka områden som det under olika perioder har byggts mycket nya bostäder. Kring 1950 var det mycket nybyggnation i det som i dag är ganska centrala lägen i staden, medan byggnationen i stor utsträckning var från centrum och söderut under senare delen av 1950-talet och inledningen av 1960-talet för att därefter under andra halvan av 1960-talet mer få en tyngdpunkt mot nordväst.

Senast uppdaterad den 16 december 2022