Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Andel arbetslösa

I mars månad 2020 var 2,7 procent av befolkningen i åldern 16-64 år öppet arbetslösa och 2,2 procent befann sig i program med aktivitetsstöd. Andelen arbetslösa var i mars månad betydligt högre för dem med förgymnasial utbildning än för dem med lång eftergymnasial utbildning.

Andelen öppet arbetslösa uppgick i mars 2020 till 2,7 procent av befolkningen och 2,2 procent av befolkningen befann sig i program med aktivitetsstöd. Mellan 2010 och 2016 minskade andelen arbetslösa successivt för att sedan stabilseras på ungefär 4,5 procent av befolkningen. Mellan 2019 och 2020 kan det noteras en ökning av den öppna arbetslösheten på 0,3 procentenheter..

Den summerade arbetslösheten för dem öppet arbetslösa och dem i program med aktivitetsstöd är - med något undantag - högre för män än för kvinnor i alla åldersklasser. Undantaget gäller åldern 35-39 år där arbetslösheten är högst för båda könen. För dem yngre och äldre åldersgrupperna är skillnaden mellan könen större än för dem i åldern mellan 30 och 50 år. Med få undantag är arbetslösheten högre för män än för kvinnor oberoende av utbildningsnivå. Undantag finns när det gäller förgymnasial utbildningsnivå i åldrarna mellan 25 och 39 år, samt 45-49 år, gymnasial utbildning i åldersgrupperna 35-39 år och 40-44 år, kort eftergymnasial utbildning i åldersgrupperna 25-29 år, 35-39 år och 45-49 år, och lång eftergymnasial utbildning åldersgrupperna 25-29 år och 30-34 år.

 

För dem med förgymnasial utbildning är den summerade arbetslösheten högst i åldern 35-39 år. För dem med gymnasial utbildning i åldern mellan 25 och 39 år. För dem med lång eftergymnasial utbildning i åldern 55-64 år. För samtliga åldersgrupper är arbetslösheten lägst för dem med lång eftergymnasial utbildning. Efter 50 års ålder ökar risken för arbetslöshet tydligt för dem som har lång eftergymnasial utbildning, speciellt gäller det för män.

 

Vilken utbildningsnivå som personen har påverkar i stor utsträckning möjligheterna att få ett arbete. Det gäller både för dem som är födda i Sverige och dem som är födda i ett annat land. För dem utrikes födda är arbetslösheten högst för dem med förgymnasial utbildning i åldern 25-29 år. 35 procent av dem som tillhör den åldersgruppen var arbetslösa i mars 2020. Andelen arbetslösa är genomgående mycket hög för de utrikes födda med förgymnasial utbildning i samtliga åldersgupper mellan 20 och 49 år. För de utrikes födda med lång eftergymnasial utbildning varierar arbetslösheten mellan 4 och 9 procent. För dem utrikes födda som har en lång eftergymnasial utbildning finns det en tendens till att arbetslösheten tilltar något med stigande ålder.

För dem som är födda i Sverige är färre än 2 procent av dem med lång eftergymnasial utbildning arbetslösa upp till 54 års ålder. För dem som är äldre än 55 år uppgår arbetslösheten till drygt 2 procent för dem med lång eftergymnasial utbildnig. Det är tydligt att gymnasial utbildning ökar möjligheterna att få ett arbete. För dem som har en förgymnasial utbildning och är födda i Sverige är väsentligt färre arbetslösa bland dem som är 40 år eller äldre än för dem som tillhör de yngre åldersgrupperna.

Senast uppdaterad den 12 maj 2020