Hoppa till huvudinnehåll

Segregationsindex

Segregationsindex är ett mått som försöker beskriva hur homogent eller inte ett området är. Exempelvis en kommun. Begreppet är en översättning till svenska från det som på engelska brukar kallas för "index of dissimilarity". Mest känt är boendesegregationsindex som visar hur jämn fördelningen inom kommunen är för dem utrikes födda. Måttet är intressant att följa över tiden för ett geografiskt område. Däremot är det inte lämpligt för att göra jämförelser mellan olika geografiska områden.

Boendesegregationen för de utrikes födda ökade kraftigt i Linköpings kommun mellan 2005 och 2010. Därefter minskade boendesegregationsindex i stort sett kontinuerligt fram till  2017, även om nivån var ungefär oförändrad mellan 2012 och 2013. Under åren 2017 till 2020 stabilserades boendesegregationsindex på en nivå strax under den nivå som gällde för kommunen 2007 för att sedan åter öka något 2021.

Boendesegregationen för dem med utländsk bakgrund ökade också kraftigt under perioden 2005 till 2010. Nivån stabilserades därefter, för att sedan minska mellan 2013 och 2017, och därefter åter börja öka under ett par år 2018 och 2019. 2020 minskade dock detta index på nytt för att sedan öka 2021. Segregationsindex för utländsk bakgrund har inte alls minskat i samma utsträckning som för utrikes födda. En förklaring till det är att barn födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar, beroende på var de bor, samtidigt  kan bidra till att höja boendesegegationen för dem med utländsk bakgrund som de bidrar till att sänka den för de utrikes födda.

Segregationsindex för kön uppgår för tillfället till knappt fyra.

Ju högre index desto mer segregerad är kommunen. Måttet fungerar bra för att följa utvecklingen över tid inom ett och samma geografiska område. Däremot är det inte lämpligt för att göra jämförelser mellan olika geografiska områden. Risk finns då för att MAUP (Modifiable Areal Unit Problem) uppstår.  I en sådan situation finns det en risk för att jämförelsen egentligen handlar mer om hur bra de olika geografiska indelningarna är än om eventuell varierad förekomst av segregation.

En kort beskrivning av metoden för att beräkna segregationsindex finns här.

Senast uppdaterad den 1 juli 2022