Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

50 år sedan Linköpings första kommunfullmäktigesammanträde

Den 11 december 1970 klockan 18 hölls i stadshusets sessionssal det första sammanträdet med kommunfullmäktige i Linköpings nybildade kommun. Formellt bildades kommunen den 1 januari 1971 genom att Linköpings stad samt Vreta klosters, Åkerbo, Vårdnäs, Södra Valkebo och Norra Valkebo kommuner slogs samman till Linköpings kommun. Kommunerna hade samarbete inom ett kommunblock sedan 1964 och dess politiska ledningar hade under 1970 utgjort sammanläggningsdelegerade för Linköpings nybildade kommun.

Linköpings kommuns första kommunfullmäktigesammanträde 11 december 1970 Bild: Östgöta correspondenten 1970-12-12

 

Sammanträdet leddes av överförmyndaren Sten Wigren, som länsstyrelsen utsett till uppdraget. Sedan de invalda ledamöterna och suppleanterna redovisats efter valprotokollen, genomfördes upprop. Därefter valdes kommunfullmäktiges blivande presidium till att justera dagens protokoll.

Till ordförande för år 1971 valdes ingenjören Lars Borg (fp) sedan C. Hilmer Johansson (s) och Sten Axelsson (c) hållit två längre anföranden. Johansson formulerade ett tydligt missnöje med att de icke-socialistiska partierna ingått en samverkan, som han kallade för ”mandathandel” och ”affärsuppgörelse”. Socialdemokraterna berövades därmed möjligheten att fortsätta styra kommunen som största parti och han såg ingen mening med att nominera ordförande för fullmäktige. Axelsson, som talade för sitt eget parti samt för folkpartiet, moderata samlingspartiet och kristen demokratisk samling, förklarade att en sådan samverkan var det logiska resultatet av utfallet av 1970 års kommunalval och beklagade den bitterhet och missnöje som fanns hos socialdemokraterna över att ha förlorat den majoritet som partiet haft i stadsfullmäktige sedan 1938. Axelsson underströk att ledningen av kommunen fordrade samförståndslösningar och att behovet av sådana var stora med hänsyn till vikande skatteintäkter och därav följande behov att ompröva rådande prioriteringar och planerad expansionstakt.

Till förste vice ordförande valdes övermyndaren Sten Wigren (s) och till andre vice ordförande advokaten Britt Åström (m). Härefter företogs val till valberedningen och kommunstyrelsen, inom vilken också fem kommunalråd med ansvar för var sin rote (finans-, fastighets-, stadsbyggnads-, social- och kulturrotlarna) utsågs. Slutligen företogs val av övriga kommunala befattningshavare i nämnder, styrelser och andra organ m.m. Kommunfullmäktige åtskildes därefter och sammanträdde åter den 26 januari 1971.

Bo Peter Persson

Källa: Linköpings stadsarkiv: Linköpings kommuns kommunfullmäktigeprotokoll 11 december 1970
Bilden kommer från Östgöta Correspondenten den 12 december 1970.

Senast uppdaterad den 25 augusti 2021