Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stad i förvandling: Bredgatan

Mars 1954. Omvandlingen av området kring Storgatan, Nygatan och Barnhemsgatan har kommit närmare sin fullbordan. Arbetet med att bygga Bredgatan kommer strax att påbörjas.

Bild tagen 1954 före anläggande av Bredgatan Bild: Linköpings stadsarkiv

 

Ett av de större ingreppen i innerstadens bebyggelsemiljö är utläggandet av Bredgatan 1954. Gatubygget utgjorde sista delen av överflyttningen av genomfartstrafiken på rikshuvudväg 1 från Storgatan till Drottninggatan. Redan på nyåret 1938 hade stadsfullmäktige uttalat sin avsikt att både bygga en bro över Stångån i Drottninggatans förlängning och att anlägga en gata från Drottninggatan till korsningen Storgatan/Nygatan/Barnhems­gatan. Trafikproblemen hade blivit betydande under 30-talet och byggnadschefen Ivar Petersson, understödd av Correns chefredaktör Eskil Ridderstad, hade 1936 presenterat det förslag som senare i olika etapper realiserades. Andra världskriget gjorde dock att arbetena sköts upp. 1945 började staden lösa in de fastigheter där den nya gatan skulle gå. Kvarteret Enbusken såldes så småningom till AB Stångåstaden, som 1953-1954 där uppförde fyra punkthus, ritade av Gustaf Kaunitz, som då var verksam hos Helge Zimdahl.

Utläggandet av Bredgatan medförde att Nygatan stängdes av. Dess framdragande till Storgatan på 1860-talet gick tvärs över S:t Korsgatans västra ände. Några av de gamla trähusen stod dock kvar i den gamla gatulinjen ända till 1950-talet. Även vid Bredgatans anslutning mot Drottninggatan förändrades stads­bilden. Redan vid anläggandet av Bussplatsen i kvarteret Eddan försvann en del av den gamla småhus­bebyggelsen med dess lummiga och blomstrande trädgårdar. Nu försvann även det sista av den gamla bebyggelsen i kvarteret Egypten.

Stadens namnberedningskommitté föreslog 1950 namnet Bredgatan ”med hänsyn till gatans beskaf­fenhet”, även om det kunde sägas vara något färglöst. Men i Köpenhamn är ”Bredgade…en av stadens förnämsta gator”! Stadsfullmäktige lät sig övertygas, men redan 1959 konstaterades att Bredgatan av allmänheten sågs som Drottninggatans förlängning, varför namnberedningen föreslog att byta namn på gatan till Drottninggatan, samtidigt som gatan mellan Djurgårds- och Barnhemsgatorna i stället fick namnet Elsa Brändströms gata. Namnbytet skedde våren 1960.

På bilden har Bredgatan ännu inte börjat byggas. Punkthusen i kvarteret Enbusken är nästan färdigställda. Rester av gammal bebyggelse finns ännu kvar: till höger ett gammalt hus vid Barnhemsgatans mynning, rakt fram, långt ner i backen, några av de äldre husen utmed Djurgårdsgatan. Nedanför den dominanta brandgaveln på Nygatan 56 ses en ännu kvarstående rest av de gamla trähusen från 1700-talet utmed S:t Korsgatans gamla gatulinje.

Bo Peter Persson, mars 2017

Foto i stadsplanekontorets handlingar i Linköpings stads byggnadsnämnds arkiv.
Källor: Handlingar i Linköpings stadsfullmäktiges, drätselkammares och byggnadsnämnds arkiv.

Senast uppdaterad den 8 maj 2020