Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Medellivslängd stadsdelar

Medellivslängden i Linköpings kommun är högre på landsbygden än i dess tätorter. Medellivslängden är dessutom lägre för tätorten Linköping än i kommunens övriga tätorter.

Högst medellivslängd 2017-2019 var det för kvinnor i stadsdelarna Ekkällan/Ramshäll/Hejdegården/Vimanshäll med 87,9 år respektive i tätorterna Tallboda/Sturefors/Ekängen/Linghem med 86,7 år för män.

I de flesta områden av kommunen är medellivslängden högre för kvinnor än för män. Störst skillnad i medellivslängd mellan könen är det för tillfället i stadsdelarna Hjulsbro/Hackefors/Vidingsjö där medellivslängden är 4,8 år högre för kvinnor än män vid födseln. Tätorterna Tallboda/Sturefors/Ekängen/Linghem i den östra delen av kommunen avviker dock från detta mönster då medellivslängden i dessa tätorter för perioden 2017-2019 var 0,2 år högre för män än för kvinnor.

Högst medellivslängd för kvinnor var det 2017-2019 i stadsdelarna Ekkällan/Ramshäll/Hejdegården/Vimanshäll med 87,9 år, vilket var 5,8 år högre än i stadsdelarna Skäggetorp/Berga. För män var medellivslängden högst i stadsdelarna Tallboda/Sturefors/Ekängen/Linghem med 86,7 år, vilket var 8,0 högre än i stadsdelarna Skäggetorp/Berga. 

Vid 80 års ålder är det tydligt att den förväntade återstående livslängden genomgående är väsentligt längre för kvinnor än för män.

Medellivslängden har inte beräknats för enskilda stadsdelar då det krävs ett omfattande befolkningsunderlag för att det ska vara meningsfullt att beräkna medellivslängden. I befolkningsmässigt små områden avlider det helt enkelt för få personer respektive år för att stabila värden ska kunna beräknas. Av den anledningen har dessutom värden för tre år summerats innan beräkningarna genomförts. I diagrammet ovan har stadsdelar och tätorter med någon form av snarlik karaktär grupperats tillsammans.

 

Medellivslängden för både kvinnor och män var 2017-2019 högst för dem som bodde på landsbygden. Vid födseln var den förväntade livslängden 87,1 år för flickor födda på landsbygden under perioden 2017-2019. Vid 30 års ålder var den förväntade återstående livslängden 57,3 år för kvinnor på landsbygden och vid 80 års ålder 11,4 år.

Medellivslängden redovisas i diagrammen på denna sida som ett genomsnitt för en treårsperiod som löpande flyttas framåt ett år i sänder. Det är årtalet för det sista året i respektive treårsperiod som anges i diagrammet. Beräkningarna har endast utförts för respektive kön och inte summerat för hela befolkningen.

 

Senast uppdaterad den 9 juni 2020