Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lönesummor

Lönesummorna för dem som förvärvsarbetar i Linköping ökar successivt. Den gemensamma lönesumman för dem som hade sin arbetsplats i Linköping 2018 uppgick till 31 942 miljoner kronor. Det var ett belopp som var 10 994 miljoner högre än tio år tidigare.

Lönesumman för män som hade sin arbetsplats i Linköping uppgick 2018 till 18 640 miljoner kronor medan den uppgick till 13 193 miljoner kronor för kvinnor. Det innebar att beloppet för kvinnors gemensamma lönesumma kom upp till en andel av 71 procent av männens lönesumma. Skillnaden var dock ännu större tio år tidigare, då kvinnors andel 2008 endast uppgick till 64 procent av männens nivå. Kvinnors andel av männens belopp blir lägre när lönesummorna studeras än när medianen för förvärvsinkomsten jämförs på liknande sätt. Det beror dels på att antalet förvärvsarbetande män är fler än antalet förvärvsarbetande kvinnor, samt att kvinnor oftare jobbar deltid än vad män gör.

Lönesumman för dem som är bosatta i Linköpings kommun uppgick 2018 till 28 675 miljoner kronor. Lönesumman för dem som både bor och arbetar i kommunen uppgick till 23 808 miljoner kronor, medan beloppet var 3 267 miljoner kronor högre för dem som pendlar in till Linköping för att förvärvsarbeta än för dem som pendlar ut från Linköping till en annan kommun för att göra detsamma. Det beror till viss del på att antalet som arbetspendlar in till kommunen är betydligt fler än de som arbetspendlar ut från kommunen.

Den gemensama lönesumman är högst för dem som är i åldern 45-54 år. Det gäller både för dem som bor i kommunen och för dem som har sin arbetsplats i kommunen. Noterbart är att i mitten av det första decenniet efter sekelskiftet var lönesumman, om än med knapp marginal, högst för åldersgruppen 35-44 år, dvs. personer med ungefär samma födelsetidpunkt som nu tillhör den åldersgrupp som 2018 har klart högst gemensam lönesumma. Det var kring 2010 som åldersgruppen 45-54 år gick förbi åldersgruppen 35-44 år i detta avseeende.

Lönesumman har haft en stabilt positiv utveckling för Linköpings kommun. Sedan mitten av 1980-talet har den minskat endast ett år. Det var i samband med den omfattande 90-talskrisen som lönesumman 1993 kom att bli något lägre än vad den hade varit både 1991 och 1992. Speciellt var det inom Varuproduktion som nedgången under den perioden var kraftig. En annan period med svag utveckling var exempelvis mellan 2002 och 2005. Sedan 2011 har lönesumman för varje år ökat kraftigt. Sedan 2006 finns det möjlighet att jämföra lönesummans utveckling för män och kvinnor. Den har ökat mycket för båda könen sedan dess.

Trots att lönesumman mäter volymen arbete med hänsyn till variationer i hel- och deltidssysselsättning, vilken varierar mellan olika branscher, var det Vård och omsorg som var den näringsgren där lönesumman var högst i Linköping 2018. Därefter följde Tillverkning och utvinning samt Företagstjänster. Vård och omsorg har legat i topp sedan 2014. Före den tidpunkten var det Tillverkning och utvinning som redovisade högst gemensam lönesumma i kommunen.

För män är det fortfarande Tillverkning och utvinning som har högst lönesumma och därefter följer Företagstjänster samt Information och kommunikation. De tre näringsgrenarna har med endast något enstaka och tillfälligt undantag utgjort en stabil topptrio när det gäller männens lönesummor under de senaste tio åren. För kvinnor är Vård och omsorg med stor marginal den näringsgren som redovisar högst lönesumma. Därefter följer Utbildning och Företagstjänster. Dessa tre näringsgrenar har utgjort en stabil tättrio för kvinnor under det senaste decenniet.

Redovisningen av lönesummorna är genomgående i löpande priser, dvs. någon korrigering för eventuell inflation har inte gjorts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 november 2019