Hoppa till huvudinnehåll

Åldersstruktur ursprungsregioner

Antalet personer med utländsk bakgrund har fördubblats på 15 år i Linköping. 2022 hade 40 930 av kommuninvånarna i Linköping utländsk bakgrund. De vanligaste ursprungsländerna är Irak, Somalia och Syrien. I åldrarna yngre än 40 år finns det genomgående fler män än kvinnor.


För dem som har utländsk bakgrund finns det fler män än kvinnor i samtliga åldersgrupper yngre än 40 år. För dem som har svensk bakgrund finns det fler män än kvinnor i samtliga åldersgrupper yngre än 65 år, med störst skillnad för åldersgrupperna mellan 20 och 29 år. För samtliga åldersgrupper 65 år och äldre finns det lika många eller fler kvinnor än män både bland dem som har svensk respektive utländsk bakgrund.

 


För flera av de mest förekommande ursprungsländerna finns det fler män än kvinnor bosatta i kommunen. 53 procent av dem med ursprung i Irak är män, och motsvarande andel män uppgår till 54 procent för Syrien och till 62 procent för Afghanistan. För dem med ursprung i Somalia är däremot 52 procent kvinnor och för dem med ursprung i Finland är 57 procent kvinnor.

 


Åldersprofilerna varierar tydligt mellan dem som har svensk respektive utländsk bakgrund. I samtliga åldersgrupper yngre än 50 år är andelen högre för dem med utländsk bakgrund än för dem med svensk bakgrund. Det omvända förhållandet gäller för samtliga åldersgrupper som är 50 år eller äldre.

 


48 procent av personerna med utländsk bakgrund har Asien som ursprungsregion. 2022 hade 19 740 av invånarna i Linköpings kommun sitt ursprung i Asien. 5 787 hade sitt ursprung i EU utom Norden och 6 399 sitt ursprung i Afrika. Antalet personer med ursprung i Norden har under det senaste decenniet inte ökat i samma utsträckning som för andra regioner. På tio år har antalet personer med Norden som ursprungsregion ökat från 2 095 till 2 153, dvs. med 58 personer.

 


Antalet personer med utländsk bakgrund ökade från 15 852 till 40 930 personer mellan 2002 och 2022, dvs. en ökning med 25 078 personer. Under samma period ökade antalet personer med svensk bakgrund med 6 529 personer.

Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Tidigare har det även talats om första och andra generationens invandrare. Nedan visas utvecklingen i kommunen utifrån det perspektivet.


Första generationens invandrare, dvs. utrikes födda, uppgick 2022 till 18,7 procent av kommunens befolkning, medan andra generationens invandrare uppgick till 12,1 procent. Tillsammans utgjorde dessa båda grupper 30,8 procent av kommunens invånare. Den andra generationens invandrare består dels av dem 6,3 procent som är födda i Sverige med en förälder född utomlands och dels av dem 5,9 procent inrikes födda där båda föräldrarna är födda utomlands. Den senare gruppen ökar för tillfället mycket snabbare än den förstnämnda.

Senast uppdaterad den 14 februari 2024