Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Födelselän

2019 var 88 350 av invånarna i Linköpings kommun födda i Östergötlands län. Det motsvarar 54 procent av kommunens befolkning. De båda befolkningsmässigt största länen i landet, Stockholm och Västra Götaland kom närmast därefter, och sedan följde grannlänen Kalmar och Jönköping. Mellan 2005 och 2019 ökade antalet Linköpingsbor födda i Östergötlands län med 6 157 personer, vilket motsvarar en ökning på 8 procent samtidigt som den totala folkmängden i kommunen ökade med 18 procent under perioden.

 

Vid sidan om Östergötland är Stockholm det län i landet där flest Linköpingsbor är födda. 2019 var 9 118 av Linköpingsborna födda i Stockholms län, närmast därefter följde Västra Götalands län med 4 865 personer och Kalmar län med 4 655 personer. Stockholms län är med stor marginal det näst största födelselänet för både män och kvinnor. För män följer därefter Västra Götalands län medan Kalmar län följer närmast efter Stockholm för kvinnor.

Under den redovisade perioden mellan 2005 och 2019 har ökningen för dem i diagrammet redovisade födelselänen varit störst för Stockholms län, både mätt i antal och i procent. I förhållande till sin storlek kan en förhållandevis stor ökning noteras för Dalarna, Uppland, Halland och Södermanlands län. Antalet Linköpingsbor födda i Blekinge, Gotland och Kalmar län var däremot färre 2019 än 2005.

För att öka läsbarheten redovisas inte Östergötlands län i ovanstående diagram, då siffrorna för Östergötland är väsentligt mycket större än för dem övriga länen.

 

I första hand är det i de yngre åldersgrupperna som det finns ett högt antal personer födda i Östergötlands län. Den största åldergruppen är 0-4 år. 2005 var åldersgruppen 10-14 år något större än 0-4 år, men sedan dess har den yngsta åldersgruppen genomgående varit den största för dem som är födda i länet. För andra län ser åldersprofilen helt annorlunda ut. I de flesta fall är det i studentåldern 20-24 år och i viss utsträckning 25-29 år som det visas höga tal, det gäller exempelvis för Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala län. Kalmar län utgör ett exempel på ett födelselän där det inte är lika stor skillnad mellan studentåldrarna och de äldre åldersgrupperna, och det är åldersgruppen 25-29 år som störst. Det finns också nästan lika många kvinnor födda i Kalmar län i åldern 70-74 som i åldern 25-29 år.

 

De som är födda i Stockholms län flyttar i stor utsträckning till Linköping i åldern 19-24 år och ifrån kommunen i åldern 25-29 år. Ett snarlikt mönster visas för flera födelselän, bland annat Västra Götaland, Uppsala, Skåne och Kronobergs län. Att inflyttningen är störst i åldern 19-24 år gäller i stort sett för samtliga ursprungsområden inom landet, en effekt av att universitetet rekryterar studenter från hela landet. Från exempelvis Kalmar län var inte utflyttningen lika markant i åldern 25-29 år 2018 jämfört med andra åldersgrupper, men 2019 påminde den mer om de tidigare nämnda länen. När det gäller flyttningen över kommungräns för dem som är födda i Östergötlands län kan det noteras att utflyttningen ofta är större än inflyttningen för samtliga åldersgrupper, även om ett svagt positivt flyttningsnetto redovisades för 2019 när det gäller åldersgruppen 65 år eller äldre. 

 

De Linköpingsbor som är födda i Stockholms län är ofta bosatta i centrala stadsdelar eller stadsdelar i närheten av universitetet. 9,0 procent av dem kommuninvånare som är födda i Stockholms län bor i Innerstaden, 8,2 procent av dem bor i Gottfridsberg och 8,1 procent av dem bor i Ryd. Som en jämförelse kan det nämnas att 6,4 procent av Linköpingsborna som är födda i Östergötlands län är bosatta i Innerstaden och 5,3 procent av dem i Ljungsbro.

Informationen på denna sida avser uppgifter om personer som är födda i respektive län. Via nedanstående länk finns information tillgänglig om flyttning mellan Linköping och de olika länen i Sverige oberoende av var personen är född.

Senast uppdaterad den 11 juni 2020