Hoppa till huvudinnehåll

Civilstånd

Det finns något fler ogifta än gifta personer av den vuxna befolkningen i Linköpings kommun. Av befolkningen 20 år eller äldre var 56 279 ogifta och 51 991 gifta 2021. Inkluderas även barn och ungdomar dominerade ogifta kraftigt, då 57 procent av hela befolkningen i kommunen 2021 var ogifta.

I samtliga åldersgrupper yngre än 45 år finns det fler gifta kvinnor än gifta män. I de äldre åldersgrupperna finns det däremot fler gifta män än kvinnor. Högsta antalet gifta män finns i åldern 45-49 år med 2 831 personer och högst antal gifta kvinnor finns det i samma åldersgrupp med 2 811 personer. I åldersgrupperna från 35 år och uppåt finns det fler gifta än ogifta bland kommunens befolkning.

I alla åldersgrupper finns det fler skilda kvinnor än män. Flest skilda kvinnor finns det i åldern 55-59 år med 996 personer. Det finns också fler änkor än änklingar i kommunen, med en topp för antalet änkor i åldrarna 80-84 år och 85-89 år. Högsta antalet änklingar finns det i åldern 80-84 år, men även i den åldern finns det nästan tre gånger så många änkor.

I studentåldrarna mellan 20 och 30 år finns det ett stort antal ogifta personer. Det gäller både för män och kvinnor. Antalet minskar sedan successivt med stigande ålder, men genomgående finns det i de olika åldersgrupperna fler ogifta män än kvinnor.

I början av 1900-talet var en betydligt högre andel män än kvinnor gifta av dem som bodde i Linköping. Detta jämnades successivt ut under seklets gång och kring 1960 var ungefär lika hög andel av både män och kvinnor gifta i flertalet åldersklasser, dock med en övervikt i form av en högre andel gifta kvinnor i de yngre åldersklasserna och en högre andel gifta män i de äldre åldersklasserna. Mellan ungefär 1950 och 1970 var en högre andel av den vuxna befolkningen i kommunen gifta än både före eller efter den perioden. Sedan dess har andelen gifta successivt sjunkit.

 

Nygifta personer finns i första hand i åldrarna mellan 25 och 35 år. I åldersgruppen 25-29 år fanns det 148 nygifta kvinnor 2021 och i åldersgruppen 30-34 fanns det samma år 131 personer nygifta kvinnor. Även för män var det i de nämnda åldersgrupperna som det fanns flest nygifta män. 122 nygifta män i åldern 25-29 år och 142 nygifta män i åldern 30-34 år. I åldrarna yngre än 30 år fanns det fler nygifta kvinnor än män, medan det omvänt - med undantag för åldersgruppen 50-54 år - fanns fler nygifta män än kvinnor i åldrarna äldre än 30 år.

Under de senaste tio åren har antalet giftermål uppgått till knappt fem per 1000 invånare, dock med en kraftig nedgång till först 3,5 giftermål per invånare 2020 och vidare till 3,2 giftermål per 1000 invånare 2021. Inför en förändrad lagstiftning för änkepension som trädde i kraft år 2000 kom en tillfällig topp för antalet giftermål 1999, då antalet vigslar tillfälligt passerade 11 giftermål per 1000 invånare. Under stora delar av 1930- och 1940-talet var antalet vigslar i förhållande till befolkningens storlek ännu mer omfattande. Dåvarande Linköpings stad nådde 1944 ända upp till 15 giftermål per 1000 invånare. Antalet giftermål var som högst 1999 med 1 327 vigslar.

Uppgifterna i ovanstående diagram avser Linköpings stad före kommunsammanslagningen 1971.

Senast uppdaterad den 20 april 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: