Hoppa till huvudinnehåll

Förvärvsinkomst

Förvärvsinkomsten för bosatta i Linköpings kommun uppgick för samtliga personer i åldersgruppen 20-64 år till 364 200 kronor 2021. Förvärvsinkomsten för män uppgick till 400 400 kronor och för kvinnor till 331 200 kronor. Nivån för kvinnors förvärvsinkomst uppgick därmed till 83 procent av männens nivå. Tio år tidigare uppgick kvinnors andel av männens förvärvsinkomst till 78 procent.


Förvärvsinkomsten har ökat med 139 400 kronor (median) mellan 2005 och 2021 i Linköping kommun, vilket motsvarar en ökning på 62 procent. I absoluta tal har förvärvsinkomsten ökat mer för män (140 100 kronor) än för kvinnor (132 500 kronor) men den procentuella ökningen har varit större för kvinnor än för män. Mellan 2005 och 2021 ökade förvärvsinkomsten för kvinnor i åldern 20-64 år med 67 procent jämfört med en ökning på 54 procent för män under motsvarande period. Ovanstående uppgift gäller medianen för samtliga personer i åldern 20-64 år.Förvärvsinkomsten för förvärvsarbetande var 2021 högst för dem i åldern 50-54 år med 469 900 kronor. Närmast därefter följde åldersgruppen 45-49 år med 468 600 kronor. Även dem som fortsatte att arbeta några år efter den tidigare "ordinarie" pensionsåldern hade en jämförelsevis hög förvärvsinkomst. Medianen för dem förvärvsarbetande i åldern 65-69 år, som var bosatta i Linköping (nattbefolkningen), uppgick 2021 till 452 100 kronor. Mönstret var snarlikt även för dem som hade sin arbetsplats i kommunen (dagbefolkningen) om än med något högre belopp.

Förvärvsinkomsten för samtliga personer i respektive åldersgrupp visar upp ett något annorlunda mönster för dem som är bosatta i kommunen. Högst förvärvsinkomst är det för dem i åldersgruppen 45-49 år med 451 200 kronor tätt följt av dem i åldern 50-54 år med 449 300 kronor, men för de äldre åldersgrupperna minskar förvärvsinkomsterna betydligt snabbare. För kvinnor är medianen högst i åldern 45-49 år med 408 000 kronor medan den är högst för män i åldern 50-54 år med 497 000 kronor.

 


Det är tydligt att förvärvsinkomsten ökar ju högre utbildningsnivå som personen har. För de förvärvsarbetande personer som 2021 var bosatta i Linköpings kommun ökade medianen från 310 900 kronor för dem med förgymnasial utbildningsnivå till 465 300 kronor för dem med lång eftergymnasial utbildnigsnivå. För dem som har sin arbetsplats i kommunen uppgick medianen för dem förvärvsarbetande i åldern 20-64 år till 466 900 kronor för dem med lång eftergymnasial utbildningsnivå och till 317 300 kronor för dem med förgymnasial utbildningsnivå.

För dem i åldern 20-64 år som var bosatta i Linköping 2021 uppgick kvinnors andel av männens förvärvsinkomst till 82 procent för dem med förgymnasial utbildning, till 81 procent för dem med gymnasial utbildning, till 78 procent för dem med kort eftergymnasial utbildning och till 82 procent för dem med lång eftergymnasial utbildning.

 


Förvärvsinkomsten för inrikes födda är högre än för utrikes födda. Skillnaden mellan grupperna ökar dessutom över tid. Det gäller både för dem förvärvsarbetande som bor i Linköping (nattbefolkningen) och för dem som har sin arbetsplats i kommunen (dagbefolkningen). Förvärvsinkomsten för nattbefolkningen 2021 uppgick till 339 100 kronor för utrikes födda och till 413 000 kronor för inrikes födda. För dagbefolkningen uppgick förvärvsinkomsten till 341 200 för utrikes födda och till 414 200 kronor för inrikes födda. För både utrikes och inrikes födda var förvärvsinkomsten med andra ord något högre för dem med arbetsplats i kommunen än för dem som bor i kommunen. För dagbefolkningen uppgick medianen för de utrikes föddas förvärvsinkomst till 82 procent av nivån för de inrikes födda 2021. 16 år tidigare 2005 uppgick medianen för de utrikes födda till 90 procent av nivån för de inrikes födda.


Inom både offentlig och privat sektor är förvärvsinkomsten högre för män än för kvinnor. För nattbefolkningen uppgick förvärvsinkomsten för kvinnor till 87 procent av männens nivå inom offentlig sektor 2021 och inom privat sektor uppgick kvinnors andel av männens nivå till 80 procent.

Kvinnors andel av männens nivå har ökat inom båda sektorerna, men förändringen mellan 2005 och 2021 var betydligt större inom offentlig sektor än inom privat sektor. 2005 uppgick kvinnors förvärvsinkomst till 74 procent av männens nivå inom offentlig sektor och till 75 procent inom privat sektor.

För dem som är yngre än 25 år brukar medianen för förvärvsinkomsten vara högre för kvinnor än för män inom offentlig sektor. Medianen för män i åldern 70-74 år är mycket hög inom offentlig sektor.

 


Förvärvsinkomsten är högre för dem män som både bor och arbetar i Linköpings kommun än för dem män som pendlar ut från kommunen för att förvärvsarbeta i en annan kommun. För kvinnor gäller dock det omvända förhållandet för dem som pendlar till andra kommuner i länet.

För dem som har sin arbetsplats i Linköpings kommun är dock förvärvsinkomsten högre för dem som pendlar in till kommunen är för dem som är bosatta i kommunen. Tydligast är det för män. Högst förvärvsinkomst för män visas för dem som pendlar in till Linköping från kommuner i andra län. För samtliga pendlingsgrupper utom kvinnor som pendlar inom länet är förvärvsinkomsten högre för dagbefolkningen än för nattbefolkningen. 

Den sammanräknade förvärvsinkomsten innefattar alla skattepliktiga inkomster före skatt, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa, pension och lön. Om en person arbetar heltid eller deltid påverkar nivån för den sammanräknade förvärvsinkomsten. De uppgifter som avser samtliga personer på denna sida inkluderar både dem som är förvärvsarbetande och dem som inte är det. Samtliga i dagbefolkningen är förvärvsarbetande och för att kunna göra jämförelser mellan dag- och nattbefolkningen redovisas även en del uppgifter som enbart utgår från dem som är förvärvsarbetande i nattbefolkningen.

Senast uppdaterad den 12 december 2023